کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0193
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:31:28
0 (2.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,584
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
57 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
70 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
27 (1.68%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

679
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:51:21
7 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
40 (6.27%)
تغییر ۶ ماهه
43 (6.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 790 1894.50B - 790 790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Sun Life Financial 1800 1303.58B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
SM Investments 945 1102.19B - 945 945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
SM Prime 38.3 1038.15B - 38.3 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Ayala Pref B 486 568.96B - 486 486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۳۴
Ayala Pref 460.8 568.96B - 460.8 474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Ayala 899.5 568.96B - 899.5 899.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Ayala Land 50.5 559.61B - 50.5 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
BDO Unibank 137.9 550.58B - 137.9 137.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Manila Electric 380 400.12B - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Bank of the Philippine Islands 81.25 397.12B - 81.25 81.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
JG Summit 61.7 361.72B - 61.7 63.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
San Miguel Pref C 76 327.05B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
San Miguel Pref F 74 327.05B - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۳۴
San Miguel Pref D 73.5 327.05B - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
San Miguel 179.8 327.05B - 179.8 179.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
San Miguel Pref E 72 327.05B - 72 73.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
San Miguel Pref B 75.55 327.05B - 75.55 75.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۳۴
Aboitiz Equity 54.05 306.76B - 54.05 54.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Metropolitan Bank 71.6 298.50B - 71.6 71.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Jollibee Foods 282 282.51B - 282 282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Universal Robina 170 275.08B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
PLDT 1195 273.96B - 1195 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Aboitiz Power 34.9 255.71B - 34.9 34.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
San Miguel Pref 74.5 244.18B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۳۴
San Miguel Pref 3 73.75 244.18B - 73.75 73.75 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Globe Telecom 2162 219.05B - 2162 2162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
LT Group 15.4 194.35B - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
GT Capital 850.5 177.77B - 850.5 850.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
GT Capital Pref A 900 177.77B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۳۴
GT Capital Pref B 902 177.77B - 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۳۴
Golden Haven 411.8 161.03B - 411.8 411.8 0.20 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
International Container 144.7 159.59B - 144.7 144.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Security Bank 168.6 150.86B - 168.6 168.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Metro Pacific Inv 4.58 147.15B - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
DMCI 10.16 144.99B - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Megaworld 5.97 141.85B - 5.97 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Semirara Mining 22 129.85B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Puregold Price Club 45.45 127.21B - 45.45 45.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Philtrust Bank 112 117.50B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲