کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (1.04%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 20:43:28
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,567
قیمت روز
3 (0.19%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
42 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
53 (3.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,567 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:01:48
4 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
54 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
13 (1.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 820 1894.50B - 820 820 5.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Sun Life Financial 1810 1303.58B - 1810 1810 10.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
SM Investments 930 1102.19B - 930 930 7.50 0.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
SM Prime 39.6 1038.15B - 39.6 39.6 0.65 1.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Ayala Pref 467.2 568.96B - 467.2 467.2 0.20 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Ayala Pref B 497 568.96B - 497 497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴
Ayala 900 568.96B - 900 900 1.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Ayala Land 47 559.61B - 47 47 0.30 0.64% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
BDO Unibank 132 550.58B - 132 132 2.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Manila Electric 379 400.12B - 379 379 5.40 1.45% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Bank of the Philippine Islands 83 397.12B - 83 83 1.80 2.22% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
JG Summit 61.35 361.72B - 61.35 61.35 1.55 2.53% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
San Miguel Pref E 72.55 327.05B - 72.55 72.55 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
San Miguel Pref F 74.75 327.05B - 74.75 74.75 0.75 1.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
San Miguel Pref D 73 327.05B - 73 73 0.50 0.69% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
San Miguel Pref C 76 327.05B - 76 76 0.20 0.26% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
San Miguel Pref B 74.75 327.05B - 74.75 74.75 1.15 1.54% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
San Miguel 175.9 327.05B - 175.9 175.9 1.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Aboitiz Equity 55 306.76B - 55 55 0.80 1.45% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Metropolitan Bank 78 298.50B - 78 78 1.05 1.36% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Jollibee Foods 304 282.51B - 304 304 2.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Universal Robina 152 275.08B - 152 152 0.50 0.33% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
PLDT 1224 273.96B - 1224 1224 29.00 2.43% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Aboitiz Power 35.95 255.71B - 35.95 35.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
San Miguel Pref 3 61.2 244.18B - 61.2 61.2 12.70 20.75% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
San Miguel Pref 73.55 244.18B - 73.55 73.55 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Globe Telecom 1865 219.05B - 1865 1865 1.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
LT Group 15.44 194.35B - 15.44 15.44 0.06 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
GT Capital Pref A 900 177.77B - 900 900 20.00 2.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
GT Capital Pref B 950 177.77B - 950 950 25.00 2.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
GT Capital 862 177.77B - 862 862 3.50 0.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Golden Haven 400 161.03B - 400 400 0.40 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
International Container 129 159.59B - 129 129 2.40 1.90% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Security Bank 180 150.86B - 180 180 2.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Metro Pacific Inv 4.48 147.15B - 4.48 4.48 0.03 0.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
DMCI 12 144.99B - 12 12 0.08 0.67% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Megaworld 5.69 141.85B - 5.69 5.69 0.11 1.93% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Semirara Mining 24.3 129.85B - 24.3 24.3 0.20 0.82% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Puregold Price Club 44.4 127.21B - 44.4 44.4 0.40 0.91% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
Philtrust Bank 110.1 117.50B - 110.1 110.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴