شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:12:11
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,760
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:39
118 (6.28%)
تغییر ۳ ماهه
152 (9.45%)
تغییر ۶ ماهه
246 (16.25%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

676
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:32:07
9 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
31 (4.78%)
تغییر ۶ ماهه
65 (10.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 849 1894.50B - 849 849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Sun Life Financial 1825 1303.58B - 1825 1825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
SM Investments 1060 1102.19B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
SM Prime 39.9 1038.15B - 39.9 39.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Ayala Pref B 500 568.96B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۳
Ayala 830 568.96B - 830 830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Ayala Pref 503 568.96B - 503 503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Ayala Land 45.95 559.61B - 45.95 45.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
BDO Unibank 156 550.58B - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Manila Electric 338 400.12B - 338 338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Bank of the Philippine Islands 96 397.12B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
JG Summit 77.8 361.72B - 77.8 77.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
San Miguel Pref D 75.05 327.05B - 75.05 75.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
San Miguel Pref C 78 327.05B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۱
San Miguel Pref B 76.05 327.05B - 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel 162.5 327.05B - 162.5 162.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
San Miguel Pref E 77 327.05B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۱
San Miguel Pref F 76.5 327.05B - 76.5 76.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Aboitiz Equity 53 306.76B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Metropolitan Bank 67.9 298.50B - 67.9 67.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Jollibee Foods 202 282.51B - 202 202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Universal Robina 151.1 275.08B - 151.1 151.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
PLDT 1104 273.96B - 1104 1104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Aboitiz Power 36.95 255.71B - 36.95 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
San Miguel Pref 3 75.05 244.18B - 75.05 75.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۲:۰۲
San Miguel Pref 75.25 244.18B - 75.25 75.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Globe Telecom 1917 219.05B - 1917 1917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
LT Group 11.98 194.35B - 11.98 11.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
GT Capital Pref B 994 177.77B - 980 994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
GT Capital Pref A 975.5 177.77B - 975.5 975.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
GT Capital 900 177.77B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Golden Haven 419.2 161.03B - 419.2 419.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۲:۰۲
International Container 122.2 159.59B - 122.2 122.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Security Bank 200 150.86B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Metro Pacific Inv 4.65 147.15B - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
DMCI 7.59 144.99B - 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Megaworld 4.78 141.85B - 4.78 4.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Semirara Mining 23.9 129.85B - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Puregold Price Club 40 127.21B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Philtrust Bank 116.3 117.50B - 116.3 116.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲:۰۱