شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:33:19
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,649
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
135 (8.92%)
تغییر ۳ ماهه
143 (9.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,649 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

669
قیمت روز
3 (0.38%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
58 (9.47%)
تغییر ۳ ماهه
16 (2.47%)
تغییر ۶ ماهه
68 (9.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 820 1894.50B - 820 820 60.00 7.89% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Sun Life Financial 1800 1303.58B - 1800 1800 20.00 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
SM Investments 970 1102.19B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
SM Prime 38.25 1038.15B - 38.25 38.25 1.15 3.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Ayala 945 568.96B - 945 945 16.00 1.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Ayala Pref B 498.4 568.96B - 498.4 498.4 8.40 1.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Ayala Pref 461 568.96B - 461 461 9.00 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Ayala Land 44.65 559.61B - 44.65 44.65 0.15 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
BDO Unibank 133.5 550.58B - 133.5 133.5 0.10 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Manila Electric 358 400.12B - 358 358 3.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Bank of the Philippine Islands 89.2 397.12B - 89.2 89.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
JG Summit 67.1 361.72B - 67.1 67.1 4.85 7.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
San Miguel Pref F 75.3 327.05B - 75.3 75.3 0.30 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
San Miguel Pref E 73.45 327.05B - 73.45 73.45 0.05 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
San Miguel 174.5 327.05B - 174.5 174.5 11.50 7.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
San Miguel Pref D 73.5 327.05B - 73.5 73.5 0.35 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
San Miguel Pref C 76.6 327.05B - 76.6 76.6 0.50 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
San Miguel Pref B 75.05 327.05B - 75.05 75.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
Aboitiz Equity 63.55 306.76B - 63.55 63.55 2.45 3.86% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Metropolitan Bank 80.4 298.50B - 80.4 80.4 0.40 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Jollibee Foods 312 282.51B - 312 312 4.60 1.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Universal Robina 145 275.08B - 145 145 1.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
PLDT 1110 273.96B - 1110 1110 2.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Aboitiz Power 34.9 255.71B - 34.9 34.9 0.90 2.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
San Miguel Pref 73.2 244.18B - 73.2 73.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
San Miguel Pref 3 73.5 244.18B - 73.5 73.5 0.50 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Globe Telecom 1880 219.05B - 1880 1880 10.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
LT Group 15 194.35B - 15 15 0.30 2.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
GT Capital Pref B 900 177.77B - 900 900 20.00 2.22% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۴:۰۳
GT Capital 1000 177.77B - 1000 1000 10.00 1.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
GT Capital Pref A 930 177.77B - 930 930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲:۰۴
Golden Haven 360 161.03B - 360 360 9.00 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
International Container 118 159.59B - 118 118 3.00 2.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Security Bank 173.1 150.86B - 173.1 173.1 0.90 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Metro Pacific Inv 4.83 147.15B - 4.83 4.83 0.04 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
DMCI 12.28 144.99B - 12.28 12.28 0.22 1.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Megaworld 5.12 141.85B - 5.12 5.12 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Semirara Mining 22.6 129.85B - 22.6 22.6 0.45 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Puregold Price Club 46.7 127.21B - 46.7 46.7 0.40 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Philtrust Bank 114.2 117.50B - 114.2 114.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵