کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:18:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,866
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
280 (17.65%)
تغییر ۳ ماهه
214 (12.95%)
تغییر ۶ ماهه
363 (24.15%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

674
قیمت روز
4 (0.6%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:31:52
16 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
28 (4.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 750 1894.50B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Sun Life Financial 1800 1303.58B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
SM Investments 1010 1102.19B - 1010 1010 10.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
SM Prime 35.7 1038.15B - 35.7 35.7 0.95 2.73% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Ayala Pref 499 568.96B - 499 499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Ayala 953.5 568.96B - 953.5 953.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Ayala Pref B 504 568.96B - 504 504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Ayala Land 49.5 559.61B - 49.5 49.5 0.10 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
BDO Unibank 145 550.58B - 145 145 1.80 1.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Manila Electric 361 400.12B - 361 361 5.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Bank of the Philippine Islands 88 397.12B - 88 88 2.00 2.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
JG Summit 67.15 361.72B - 67.15 67.15 0.25 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
San Miguel Pref E 76 327.05B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref B 77 327.05B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel 175.9 327.05B - 175.9 175.9 1.20 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
San Miguel Pref F 76.95 327.05B - 76.95 76.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref D 75.55 327.05B - 75.55 75.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref C 78.5 327.05B - 78.5 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Aboitiz Equity 50.7 306.76B - 50.7 50.7 1.10 2.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Metropolitan Bank 71.15 298.50B - 71.15 71.15 0.35 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Jollibee Foods 225.2 282.51B - 225.2 225.2 8.80 3.91% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Universal Robina 168 275.08B - 168 168 4.50 2.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
PLDT 1105 273.96B - 1105 1105 44.00 3.98% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Aboitiz Power 36 255.71B - 36 36 0.30 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
San Miguel Pref 3 75.6 244.18B - 75.6 75.6 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
San Miguel Pref 75.65 244.18B - 75.65 75.65 0.85 1.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Globe Telecom 1900 219.05B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
LT Group 13.5 194.35B - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
GT Capital Pref B 970 177.77B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
GT Capital Pref A 970 177.77B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
GT Capital 888.5 177.77B - 888.5 888.5 4.50 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Golden Haven 425 161.03B - 425 425 2.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
International Container 131 159.59B - 131 131 0.50 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Security Bank 190.6 150.86B - 190.6 190.6 1.30 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Metro Pacific Inv 5 147.15B - 5 5 0.10 2.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
DMCI 9.24 144.99B - 9.24 9.24 0.21 2.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Megaworld 5.29 141.85B - 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Semirara Mining 22.95 129.85B - 22.95 22.95 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Puregold Price Club 45.2 127.21B - 45.2 45.2 0.15 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Philtrust Bank 111.3 117.50B - 111.3 111.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۳