شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.019
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:23:09
0 (2.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,514
قیمت روز
2 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
125 (7.63%)
تغییر ۶ ماهه
1,514 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

642
قیمت روز
1 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:27
1 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
23 (3.43%)
تغییر ۶ ماهه
71 (9.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 835 1894.50B - 835 835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Sun Life Financial 1810 1303.58B - 1810 1810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
SM Investments 945 1102.19B - 945 945 45.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
SM Prime 35.7 1038.15B - 35.7 35.7 0.25 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ayala 925 568.96B - 925 925 15.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ayala Pref 460 568.96B - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Ayala Pref B 490 568.96B - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Ayala Land 41.8 559.61B - 41.8 41.8 1.50 3.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BDO Unibank 126.7 550.58B - 126.7 126.7 1.30 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Manila Electric 382.4 400.12B - 382.4 382.4 16.20 4.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Bank of the Philippine Islands 94.2 397.12B - 94.2 94.2 0.70 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
JG Summit 52.4 361.72B - 52.4 52.4 3.25 6.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
San Miguel Pref B 75.9 327.05B - 75.9 75.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
San Miguel Pref C 76.6 327.05B - 76.6 76.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
San Miguel 154.5 327.05B - 154.5 154.5 2.60 1.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
San Miguel Pref D 73.95 327.05B - 73.95 73.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
San Miguel Pref E 74 327.05B - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
San Miguel Pref F 75 327.05B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Aboitiz Equity 53.9 306.76B - 53.9 53.9 3.30 6.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Metropolitan Bank 80.2 298.50B - 80.2 80.2 0.40 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Jollibee Foods 294 282.51B - 294 294 3.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Universal Robina 128.5 275.08B - 128.5 128.5 0.50 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PLDT 1140 273.96B - 1140 1140 28.00 2.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Aboitiz Power 32.5 255.71B - 32.5 32.5 0.25 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
San Miguel Pref 3 74.8 244.18B - 74.8 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
San Miguel Pref 75 244.18B - 75 75 0.50 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Globe Telecom 1970 219.05B - 1970 1970 110.00 5.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
LT Group 16.64 194.35B - 16.64 16.64 0.08 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
GT Capital Pref B 894.5 177.77B - 894.5 894.5 30.50 3.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
GT Capital Pref A 934.5 177.77B - 934.5 934.5 0.50 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
GT Capital 940 177.77B - 940 940 46.00 5.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Golden Haven 325 161.03B - 325 325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
International Container 95.05 159.59B - 95.05 95.05 0.65 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Security Bank 162 150.86B - 162 162 2.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Metro Pacific Inv 4.77 147.15B - 4.77 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
DMCI 12.78 144.99B - 12.78 12.78 0.08 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Megaworld 4.8 141.85B - 4.8 4.8 0.09 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Semirara Mining 24.5 129.85B - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Puregold Price Club 42.65 127.21B - 42.65 42.65 0.15 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Philtrust Bank 122 117.50B - 122 122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲