شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.11 573.89M - 4.11 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Bank Of Palestine 2.03 500.00M - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Palestine Development&Inv 1.18 330.00M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Wataniya Mob 0.99 254.91M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۰۱
Arab Palestinian Invest Comp 2.42 168.00M - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Al Quds Bank 1.55 145.91M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۰۱
Palestine Islamic Bank 1.81 142.82M - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
National Bank PL 1.71 124.19M - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Arab Islamic Bank 1.66 112.20M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Birzeit Pharma 5.2 99.76M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Palestine Investment Bank PLC 1.28 97.50M - 1.27 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Palestine Electric 1.54 80.40M - 1.54 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Vegetable Oil In 13.47 57.60M - 13.47 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Jlm Pharmaceutic 2.78 55.80M - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۰۱
National Insur 3.85 53.70M - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Palestine Industrial Inv 2.22 47.25M - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Palestine Poultry Co Ltd 2.89 33.87M - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Palestine RE Investment 0.38 28.06M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Global United Insurance Co 2.5 18.24M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Union Con & Inv 0.67 14.08M - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Al Wataniah 1.34 13.86M - 1.31 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Golden Wheat 0.73 12.00M - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
The Arab Hotels Co 0.53 11.50M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
The Ramallah Summer Resort PLC 3.04 11.40M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
Ahliea Insurance 0.34 10.80M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Arab Company For Paints 6 9.92M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Al Mashriq Insurance 2.42 9.05M - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.88 7.90M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۰۱
Palestine Investment Develop 1.67 6.49M - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
Nablus Surgical 1.77 5.88M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Al Aqariya Trading Investment 0.7 5.66M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
National Aluminum Profiles 1.03 5.59M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۶:۰۲
Palestinian Distribution 0.37 5.33M - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
National Car Ind 1 4.45M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۰۳
Jerusalem RE Invest 0.28 3.20M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰