شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.3 573.89M - 4.3 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Bank Of Palestine 2.3 500.00M - 2.29 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Palestine Development&Inv 1.27 330.00M - 1.27 1.27 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Wataniya Mob 0.83 254.91M - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Arab Palestinian Invest Comp 2.29 168.00M - 2.29 2.29 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Al Quds Bank 1.77 145.91M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
Palestine Islamic Bank 1.78 142.82M - 1.77 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
National Bank PL 1.7 124.19M - 1.7 1.7 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Arab Islamic Bank 1.63 112.20M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Birzeit Pharma 5.15 99.76M - 5.15 5.15 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Palestine Investment Bank PLC 1.26 97.50M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۲
Palestine Electric 1.36 80.40M - 1.36 1.36 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Vegetable Oil In 14.1 57.60M - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Jlm Pharmaceutic 3.03 55.80M - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
National Insur 3.51 53.70M - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Palestine Industrial Inv 2.47 47.25M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۶:۳۳
Palestine Poultry Co Ltd 2.6 33.87M - 2.6 2.6 0.08 3.17% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Palestine Insurance 3.95 28.80M - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Palestine RE Investment 0.43 28.06M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۳۲
Global United Insurance Co 2.09 18.24M - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Union Con & Inv 0.6 14.08M - 0.6 0.6 0.01 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Al Wataniah 1.29 13.86M - 1.29 1.29 0.02 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Golden Wheat 0.75 12.00M - 0.75 0.75 0.05 7.14% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
The Arab Hotels Co 0.54 11.50M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
The Ramallah Summer Resort PLC 2.89 11.40M - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Ahliea Insurance 0.39 10.80M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Arab Company For Paints 6.5 9.92M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
Al Mashriq Insurance 2 9.05M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Investors 0.9 8.03M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Jerusalem Cigarette 0.9 7.90M - 0.9 0.9 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Palestine Investment Develop 1.39 6.49M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۱
Nablus Surgical 1.65 5.88M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Al Aqariya Trading Investment 0.71 5.66M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
National Aluminum Profiles 0.8 5.59M - 0.78 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۳
Palestinian Distribution 0.38 5.33M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
National Car Ind 0.94 4.45M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Jerusalem RE Invest 0.3 3.20M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰