شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.49 573.89M - 4.46 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Bank Of Palestine 2.22 500.00M - 2.18 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۵
Palestine Development&Inv 1.39 330.00M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Wataniya Mob 0.82 254.91M - 0.81 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Palestinian Invest Comp 2.43 168.00M - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Al Quds Bank 1.8 145.91M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Palestine Islamic Bank 2.04 142.82M - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
National Bank PL 1.72 124.19M - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۴
Arab Islamic Bank 1.58 112.20M - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Birzeit Pharma 5.18 99.76M - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Palestine Investment Bank PLC 1.08 97.50M - 1.08 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Palestine Electric 1.44 80.40M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Vegetable Oil In 14.5 57.60M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
Jlm Pharmaceutic 3.08 55.80M - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
National Insur 4 53.70M - 3.8 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Industrial Inv 2.35 47.25M - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Palestine Poultry Co Ltd 2.6 33.87M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Palestine RE Investment 0.41 28.06M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Global United Insurance Co 2.26 18.24M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Union Con & Inv 0.67 14.08M - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
Al Wataniah 1.31 13.86M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Golden Wheat 0.7 12.00M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
The Arab Hotels Co 0.56 11.50M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
The Ramallah Summer Resort PLC 2.71 11.40M - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۴
Ahliea Insurance 0.43 10.80M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Arab Company For Paints 6.5 9.92M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
Al Mashriq Insurance 2 9.05M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.81 7.90M - 0.78 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Investment Develop 1.53 6.49M - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Nablus Surgical 1.5 5.88M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Al Aqariya Trading Investment 0.73 5.66M - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۵
National Aluminum Profiles 0.86 5.59M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۴:۰۶
Palestinian Distribution 0.38 5.33M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
National Car Ind 1.1 4.45M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۴
Jerusalem RE Invest 0.28 3.20M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰