کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 3.98 573.89M - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Bank Of Palestine 2.2 500.00M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Development&Inv 1.39 330.00M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Wataniya Mob 0.96 254.91M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Arab Palestinian Invest Comp 2.4 168.00M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۱
Al Quds Bank 1.9 145.91M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Islamic Bank 1.81 142.82M - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
National Bank PL 1.75 124.19M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Arab Islamic Bank 1.59 112.20M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Birzeit Pharma 5.18 99.76M - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Investment Bank PLC 1.14 97.50M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Electric 1.33 80.40M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Vegetable Oil In 14.25 57.60M - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Jlm Pharmaceutic 3.23 55.80M - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
National Insur 3.34 53.70M - 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Industrial Inv 2.37 47.25M - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Poultry Co Ltd 2.78 33.87M - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Palestine RE Investment 0.4 28.06M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Global United Insurance Co 2.45 18.24M - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Union Con & Inv 0.76 14.08M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Al Wataniah 1.3 13.86M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Golden Wheat 0.63 12.00M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
The Arab Hotels Co 0.55 11.50M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
The Ramallah Summer Resort PLC 2.83 11.40M - 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Ahliea Insurance 0.46 10.80M - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Arab Company For Paints 6.18 9.92M - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Al Mashriq Insurance 2.55 9.05M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.76 7.90M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Palestine Investment Develop 1.8 6.49M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۶
Nablus Surgical 1.45 5.88M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Al Aqariya Trading Investment 0.72 5.66M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
National Aluminum Profiles 0.83 5.59M - 0.82 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Palestinian Distribution 0.34 5.33M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
National Car Ind 1.05 4.45M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Jerusalem RE Invest 0.27 3.20M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰