کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.1 573.89M - 4.1 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Bank Of Palestine 2.04 500.00M - 2.04 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Palestine Development&Inv 1.23 330.00M - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Wataniya Mob 1.03 254.91M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Arab Palestinian Invest Comp 2.4 168.00M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Al Quds Bank 1.53 145.91M - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Palestine Islamic Bank 1.87 142.82M - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
National Bank PL 1.61 124.19M - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۴
Arab Islamic Bank 1.6 112.20M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Birzeit Pharma 4.85 99.76M - 4.85 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Palestine Investment Bank PLC 1.05 97.50M - 1.05 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۳
Palestine Electric 1.43 80.40M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Vegetable Oil In 13.99 57.60M - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jlm Pharmaceutic 2.9 55.80M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۰۳
National Insur 3.48 53.70M - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Palestine Industrial Inv 2.33 47.25M - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Palestine Poultry Co Ltd 3.04 33.87M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۴
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Palestine RE Investment 0.39 28.06M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Global United Insurance Co 2.56 18.24M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Union Con & Inv 0.71 14.08M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Al Wataniah 1.3 13.86M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Golden Wheat 0.63 12.00M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
The Arab Hotels Co 0.55 11.50M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
The Ramallah Summer Resort PLC 2.98 11.40M - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۰۲
Ahliea Insurance 0.34 10.80M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Arab Company For Paints 6 9.92M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Al Mashriq Insurance 2 9.05M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.79 7.90M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Palestine Investment Develop 1.71 6.49M - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Nablus Surgical 1.46 5.88M - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۲
Al Aqariya Trading Investment 0.71 5.66M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
National Aluminum Profiles 1.05 5.59M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Palestinian Distribution 0.34 5.33M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
National Car Ind 0.87 4.45M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۰۳
Jerusalem RE Invest 0.28 3.20M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰