کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.14 573.89M - 4.13 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
Bank Of Palestine 2.15 500.00M - 2.14 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
Palestine Development&Inv 1.3 330.00M - 1.29 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
Wataniya Mob 0.9 254.91M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Arab Palestinian Invest Comp 2.33 168.00M - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
Al Quds Bank 1.65 145.91M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Palestine Islamic Bank 1.84 142.82M - 1.83 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
National Bank PL 1.66 124.19M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Arab Islamic Bank 1.6 112.20M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Birzeit Pharma 4.9 99.76M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Palestine Investment Bank PLC 1.11 97.50M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Palestine Electric 1.37 80.40M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
Vegetable Oil In 14.25 57.60M - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۰۱
Jlm Pharmaceutic 2.94 55.80M - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
National Insur 3.65 53.70M - 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Palestine Industrial Inv 2.57 47.25M - 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۹
Palestine Poultry Co Ltd 3.04 33.87M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۴
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Palestine RE Investment 0.4 28.06M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۳۲
Global United Insurance Co 2.55 18.24M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Union Con & Inv 0.71 14.08M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Al Wataniah 1.3 13.86M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Golden Wheat 0.78 12.00M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
The Arab Hotels Co 0.55 11.50M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
The Ramallah Summer Resort PLC 2.88 11.40M - 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Ahliea Insurance 0.48 10.80M - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Arab Company For Paints 6.18 9.92M - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Al Mashriq Insurance 2.49 9.05M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۵:۳۲
Arab Investors 0.85 8.03M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Jerusalem Cigarette 0.71 7.90M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Palestine Investment Develop 1.71 6.49M - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Nablus Surgical 1.45 5.88M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Al Aqariya Trading Investment 0.71 5.66M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱:۳۱
National Aluminum Profiles 0.84 5.59M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Palestinian Distribution 0.34 5.33M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
National Car Ind 0.87 4.45M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۳۲
Jerusalem RE Invest 0.27 3.20M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۳
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰