کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:24:09
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,645
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:21
1,063 (23.20%)
تغییر ۳ ماهه
1,276 (29.21%)
تغییر ۶ ماهه
1,950 (52.77%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,953
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:03:03
1,598 (9.65%)
تغییر ۳ ماهه
3,425 (18.63%)
تغییر ۶ ماهه
5,266 (26.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hi Tech Lubricants 22.61 10.45B - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Nishat Power 22.01 10.39B - 22.01 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Service Industries 490 10.28B - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Pakistan Reinsurance Company 17.29 10.24B - 17.25 17.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Gatron Industries 458 10.20B - 435 458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
JS Bank Ltd 4.2 10.00B - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۳
Dawood Lawrencepur 187.99 9.98B - 187.99 197.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Systems Ltd 82.3 9.95B - 82.3 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nishat Chunian Power 16.44 9.86B - 16.44 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
General Tyre & Rubber Co Pakistan 48.03 9.76B - 46.05 48.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Century Paper & Board Mills 29 9.51B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Power Cement Ltd 4.82 9.29B - 4.82 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Gharibwal Cement 8.75 9.16B - 8.75 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Dewan Cement Ltd 6.06 9.04B - 6.06 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Agriauto Industries 172.63 8.99B - 172.63 177.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Ghandhara Nissan 52.44 8.80B - 49.19 52.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Siemens Pakistan Engineering 625 8.76B - 625 625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Akzo Nobel Pakistan 88 8.65B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Sitara Chemical Industries 228 8.60B - 228 231.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Javedan Corp 28 8.48B - 27.5 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hum Network 2.5 8.24B - 2.5 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Indus Dyeing & Manufacturing 500 7.97B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۳
Crescent Steel & Allied Products 38.53 7.90B - 38.53 39.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Tariq Glass Industries 74.5 7.86B - 74 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Samba Bank 4.5 7.66B - 4.5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۹:۰۲
Avanceon 31.99 7.66B - 31.6 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Atlas Battery Ltd 81.1 7.47B - 81.1 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Shakarganj Ltd 30 7.44B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Security Papers 80 7.26B - 80 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Pakistan Cables 95 7.23B - 95 95.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Lalpir Power Ltd 11.15 7.22B - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
NetSol Technologies 58.2 7.18B - 58.2 59.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Pakgen Power 11.32 7.07B - 11.32 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nimir Industrial Chemical 50.8 7.03B - 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Kohinoor Energy 39 6.59B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Masood Textile Mills 57.12 6.48B - 55.99 57.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Artistic Denim Mills 60.2 6.46B - 60.2 60.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Biafo Industries 158.5 6.28B - 158.5 159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Gadoon Textile Mills 131.69 6.18B - 129.99 131.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Ferozsons Labs 111.47 6.11B - 111.47 111.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲