کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0064
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:24:09
0 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,595
قیمت روز
61 (1.1%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
1,013 (22.11%)
تغییر ۳ ماهه
1,292 (30.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,900 (51.42%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,761
قیمت روز
167 (1.14%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 13:04:21
1,921 (11.51%)
تغییر ۳ ماهه
3,720 (20.13%)
تغییر ۶ ماهه
5,298 (26.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chashma Sugar Mills 39 - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۳
Sana Industries 38 - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۳
Al Noor Sugar Mills 37.5 - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
J A Textile Mills 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Askari General Insurance 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Capital Assets Leasing 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Ansari Sugar Mills 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Shadman Cotton Mills 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Arshad Energy 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Ghazi Fabrics Int 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Noon Sugar Mills 47.88 - 47.88 47.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Faran Sugar Mills 34.5 - 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Pakistan PVC Ltd 3.88 - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
EFG Hermes Pakistan 8.1 - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
S S Oil Mills Ltd 25.35 - 25.3 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Dewan Sugar Mills 2.28 - 2.23 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Drekkar Kingsway Ltd 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Pakistan Engineering 161.7 - 161.7 161.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Pak Datacom Ltd 41.49 - 41.49 41.49 0.78 1.88% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Singer Pakistan 19.2 - 19.2 19.2 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Sitara Peroxide 16.46 - 16.46 16.46 0.31 1.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Ecopack Ltd 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Zephyr Textiles 5.8 - 5.8 5.8 0.45 8.41% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
First Habib Modaraba 9.79 - 9.79 9.79 0.09 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Pakistan Stock Exchange 8.48 - 8.48 8.48 0.06 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
United Insurance Company Pakistan 8 - 8 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Descon Oxychem 13.1 - 13.1 13.1 0.10 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Nazir Cotton Mills 2.42 - 2.42 2.42 0.37 15.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
TPL 3 - 2.95 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
Bilal Fibres Ltd 1.59 - 1.59 1.59 0.09 6.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
MCB-Arif Habib Savings & Invest 23.64 - 23.64 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۲
At-Tahur 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Metropolitan Steel 9.96 - 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۳
Service Fabrics 1.99 - 1.9 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۳
Sindh Abadgar’s Sugar Mills 17 - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Habib Adm Ltd 39.5 - 37.62 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Habib Insurance 8.59 - 8.59 8.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Olympia Spinning 9 - 9 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Macpac Films Ltd 12.4 - 12.4 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Ghani Gases Ltd 7.4 - 7.4 7.4 0.14 1.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳