شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0075
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۷
ساعت 03:57:10
0 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,695 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,505
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:19
1,686 (8.35%)
تغییر ۳ ماهه
3,962 (17.63%)
تغییر ۶ ماهه
2,423 (11.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 163.01 690.77B - 163.01 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle Pakistan 11970.1 571.40B - 11970.1 11970.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Tobacco Company 1760 473.30B - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Petroleum 208.91 416.21B - 208.91 208.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Habib Bank 170.01 249.39B - 170.01 170.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
MCB Bank 200 235.42B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
United Bank 172.99 210.36B - 172.99 172.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lucky Cement 590.98 194.37B - 590.98 590.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Philip Morris Pakistan 2900 178.58B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Mari Petroleum Company 1534 169.17B - 1534 1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
K-Electric 6.03 165.14B - 6.03 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Corporation 295 154.94B - 295 295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Oilfields 660.25 154.60B - 660.25 660.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Colgate-Palmolive Pakistan 3000 143.86B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Indus Motor Company 1647.41 131.43B - 1647.41 1647.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fauji Fertilizer Company 96.85 122.76B - 96.85 96.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hub Power Company 97.01 112.17B - 97.01 97.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Allied Bank 97 111.78B - 97 97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan State Oil Company 321.7 105.08B - 321.7 321.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
National Bank of Pakistan 48 102.89B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Fertilizers 73.6 98.64B - 73.6 73.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Standard Chartered Bank Pakistan 23.01 90.98B - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ICI Pakistan 900 83.12B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Bestway Cement 135 80.49B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Meezan Bank 73.45 79.36B - 73.45 73.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank Al-Habib 70.5 79.01B - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank Alfalah 48.65 78.80B - 48.65 48.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Rafhan Maize Products Co 8200 74.91B - 8200 8200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Byco Petroleum Pakistan 13.16 69.18B - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Foods 91.3 68.92B - 91.3 91.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Atlas Honda 605 63.07B - 605 605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Abbott Laboratories Pakistan 650 62.94B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Honda Atlas Cars 430 62.88B - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sui Northern Gas Pipelines 99.45 60.73B - 99.45 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fatima Fertilizer Company 29.19 60.48B - 29.19 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
GlaxoSmithKline Pakistan 183 58.27B - 183 183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
The Searle Company 309.83 58.03B - 309.83 309.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dawood Hercules Corporation 121.87 57.75B - 121.87 121.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Jubilee Life Insurance Company 725 57.51B - 725 725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
D G Khan Cement Company 132.19 57.24B - 132.19 132.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰