شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:15:17
0 (11.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
44 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,275
قیمت روز
473 (2.52%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
589 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
2,330 (10.78%)
تغییر ۶ ماهه
550 (2.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 146.51 690.77B - 146.51 146.51 6.22 4.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Nestle Pakistan 8500 571.40B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Pakistan Tobacco Company 2349 473.30B - 2349 2349 25.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Pakistan Petroleum 170.59 416.21B - 170.59 170.59 7.59 4.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Habib Bank 136.05 249.39B - 136.05 136.05 3.75 2.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
MCB Bank 198.2 235.42B - 198.2 198.2 0.80 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
United Bank 142.3 210.36B - 142.3 142.3 2.28 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Lucky Cement 477 194.37B - 477 477 5.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Philip Morris Pakistan 3500 178.58B - 3500 3500 50.88 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Mari Petroleum Company 1360.5 169.17B - 1360.5 1360.5 27.50 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
K-Electric 5.98 165.14B - 5.98 5.98 0.43 7.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Engro Corporation 303.01 154.94B - 303.01 303.01 3.01 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Pakistan Oilfields 480 154.60B - 480 480 15.00 3.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Colgate-Palmolive Pakistan 2425 143.86B - 2425 2425 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Indus Motor Company 1192 131.43B - 1192 1192 18.60 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Fauji Fertilizer Company 96 122.76B - 96 96 1.50 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Hub Power Company 91 112.17B - 91 91 0.85 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Allied Bank 96.51 111.78B - 96.51 96.51 0.51 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Pakistan State Oil Company 238.51 105.08B - 238.51 238.51 3.32 1.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
National Bank of Pakistan 47.4 102.89B - 47.4 47.4 0.44 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Engro Fertilizers 74.69 98.64B - 74.69 74.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Standard Chartered Bank Pakistan 25.6 90.98B - 25.6 25.6 1.37 5.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
ICI Pakistan 735.44 83.12B - 735.44 735.44 29.79 4.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bestway Cement 114 80.49B - 114 114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Meezan Bank 93.21 79.36B - 93.21 93.21 4.79 5.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank Al-Habib 76.8 79.01B - 76.8 76.8 3.25 4.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Bank Alfalah 49 78.80B - 49 49 0.39 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Rafhan Maize Products Co 6760.01 74.91B - 6760.01 6760.01 339.99 5.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Byco Petroleum Pakistan 9.86 69.18B - 9.86 9.86 0.26 2.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Engro Foods 86.08 68.92B - 86.08 86.08 4.08 4.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Atlas Honda 425 63.07B - 425 425 9.00 2.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Abbott Laboratories Pakistan 543 62.94B - 543 543 2.99 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Honda Atlas Cars 195.16 62.88B - 195.16 195.16 3.06 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Sui Northern Gas Pipelines 81.35 60.73B - 81.35 81.35 3.87 4.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Fatima Fertilizer Company 35 60.48B - 35 35 0.60 1.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
GlaxoSmithKline Pakistan 124 58.27B - 124 124 2.10 1.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
The Searle Company 246.74 58.03B - 246.74 246.74 3.21 1.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Dawood Hercules Corporation 118 57.75B - 118 118 0.53 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Jubilee Life Insurance Company 525 57.51B - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
D G Khan Cement Company 89.78 57.24B - 89.78 89.78 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲