شاخص یاب
پاکستان
پاکستان
PKR/USD Ask
0.0081
قیمت روز
0 (2.47%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:23:54
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
3,695 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,695 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE Pakistan
20,279
قیمت روز
385 (1.9%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:05:08
201,702 (90.86%)
تغییر ۳ ماهه
178,171 (89.78%)
تغییر ۶ ماهه
205,107 (91.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AGP 93.27 - 93.27 93.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Thal 509.99 - 509.99 509.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Loads 35.65 - 35.65 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Avanceon 60.85 - 60.85 60.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
MCB Bank 200 - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Packages 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Arif Habib 60.62 - 60.62 60.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Habib Bank 170.01 - 170.01 170.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
K-Electric 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Saif Power 29.5 - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Samba Bank 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Allied Bank 97 - 97 97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Askari Bank 21.92 - 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Atlas Honda 605 - 605 605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Foods 91.3 - 91.3 91.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fauji Foods 32.18 - 32.18 32.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Faysal Bank 24.69 - 24.69 24.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hum Network 8.89 - 8.89 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
JS Bank Ltd 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Meezan Bank 73.45 - 73.45 73.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Soneri Bank 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Systems Ltd 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
United Bank 172.99 - 172.99 172.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank Alfalah 48.65 - 48.65 48.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Javedan Corp 36 - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lucky Cement 590.98 - 590.98 590.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nimir Resins 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nishat Mills 135.5 - 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nishat Power 29.55 - 29.55 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakgen Power 19 - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Silkbank Ltd 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
TRG Pakistan 29.19 - 29.19 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank Al-Habib 70.5 - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bata Pakistan 2270 - 2270 2270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Highnoon Labs 395 - 395 395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IGI Insurance 290 - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank of Khyber 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank of Punjab 11.61 - 11.61 11.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bestway Cement 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dynea Pakistan 141 - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Exide Pakistan 394 - 394 394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ferozsons Labs 202.56 - 202.56 202.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hinopak Motors 1012.5 - 1012.5 1012.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IBL HealthCare 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ibrahim Fibres 67.87 - 67.87 67.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Khyber Tobacco 691 - 691 691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Linde Pakistan 234 - 234 234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nishat Chunian 48.75 - 48.75 48.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Cement 54 - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Shakarganj Ltd 62 - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Shell Pakistan 329 - 329 329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Tri Pack Films 149.89 - 149.89 149.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Atlas Insurance 69.5 - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Attock Refinery 214.47 - 214.47 214.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Azgard Nine Ltd 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dost Steels Ltd 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ghani Glass Ltd 62 - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
JDW Sugar Mills 327.75 - 327.75 327.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Kohinoor Energy 38.9 - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Millat Tractors 1221.01 - 1221.01 1221.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle Pakistan 11970.1 - 11970.1 11970.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Otsuka Pakistan 267.85 - 267.85 267.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Cables 246.5 - 246.5 246.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Roshan Packages 31.45 - 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Security Papers 124.92 - 124.92 124.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Summit Bank Ltd 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Thal Industries 351.5 - 351.5 351.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Attock Petroleum 610 - 610 610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Biafo Industries 290 - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Cherat Packaging 159.64 - 159.64 159.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dewan Cement Ltd 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dolmen City REIT 12.65 - 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Feroze1888 Mills 60.7 - 60.7 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Flying Cement Co 17.81 - 17.81 17.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ghandhara Nissan 198.22 - 198.22 198.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Gharibwal Cement 23.45 - 23.45 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Honda Atlas Cars 430 - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lalpir Power Ltd 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pak Elektron Ltd 39.17 - 39.17 39.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Power Cement Ltd 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Aisha Steel Mills 17.35 - 17.35 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Al-Ghazi Tractors 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Altern Energy Ltd 39 - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Amreli Steels Ltd 77.6 - 77.6 77.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Archroma Pakistan 510 - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Atlas Battery Ltd 432 - 432 432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Corporation 295 - 295 295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Fertilizers 73.6 - 73.6 73.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fazal Cloth Mills 155.79 - 155.79 155.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Gatron Industries 266 - 266 266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Habib Sugar Mills 40 - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hub Power Company 97.01 - 97.01 97.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ismail Industries 390 - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
KSB Pumps Company 340 - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
National Refinery 341.87 - 341.87 341.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Refinery 36.75 - 36.75 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Services 992.78 - 992.78 992.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Treet Corporation 38 - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dawood Lawrencepur 168.99 - 168.99 168.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
EFU Life Assurance 237.5 - 237.5 237.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hi Tech Lubricants 93.1 - 93.1 93.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IGI Life Insurance 80 - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Mehran Sugar Mills 128.75 - 128.75 128.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Oilfields 660.25 - 660.25 660.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Petroleum 208.91 - 208.91 208.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sazgar Engineering 252.9 - 252.9 252.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Service Industries 852 - 852 852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Suraj Cotton Mills 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
The Searle Company 309.83 - 309.83 309.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Agriauto Industries 300 - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Akzo Nobel Pakistan 190 - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Indus Motor Company 1647.41 - 1647.41 1647.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
NetSol Technologies 84.09 - 84.09 84.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pak Suzuki Motor Co 463 - 463 463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sui Southern Gas Co 36.17 - 36.17 36.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Taha Spinning Mills 26.95 - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AL-Abbas Sugar Mills 201.99 - 201.99 201.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Artistic Denim Mills 76.9 - 76.9 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bank Islami Pakistan 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fauji Cement Company 26.06 - 26.06 26.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Gadoon Textile Mills 220 - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ghandhara Industries 713.49 - 713.49 713.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hascol Petroleum Ltd 298.74 - 298.74 298.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
International Steels 107.1 - 107.1 107.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Kohat Cement Company 140 - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Masood Textile Mills 95.99 - 95.99 95.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nishat Chunian Power 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Shezan International 551.01 - 551.01 551.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Cherat Cement Company 118 - 118 118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dewan Farooque Motors 30.3 - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
EFU General Insurance 131.5 - 131.5 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Faisal Spinning Mills 300 - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
GSK Consumer Pakistan 394.99 - 394.99 394.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Allied Rental Modaraba 17 - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Arif Habib Corporation 34.15 - 34.15 34.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Attock Cement Pakistan 173 - 173 173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Kohinoor Textile Mills 61.35 - 61.35 61.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
KOT Addu Power Company 57.25 - 57.25 57.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Mari Petroleum Company 1534 - 1534 1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Murree Brewery Company 750.21 - 750.21 750.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sapphire Textile Mills 1700 - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Tariq Glass Industries 109.89 - 109.89 109.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ZAHIDJEE Textile Mills 16.99 - 16.99 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Byco Petroleum Pakistan 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
D G Khan Cement Company 132.19 - 132.19 132.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Powergen Qadirpur 33.25 - 33.25 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Gul Ahmed Textile Mills 43.75 - 43.75 43.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Habib Metropolitan Bank 44.74 - 44.74 44.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lotte Chemical Pakistan 10.35 - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sanofi Aventis Pakistan 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Unilever Pakistan Foods 7695 - 7695 7695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fauji Fertilizer Company 96.85 - 96.85 96.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
GlaxoSmithKline Pakistan 183 - 183 183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
International Industries 245 - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Tobacco Company 1760 - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Rafhan Maize Products Co 8200 - 8200 8200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Shabbir Tiles & Ceramics 22.35 - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Adamjee Insurance Company 51 - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Engro Polymer & Chemicals 35.9 - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fatima Fertilizer Company 29.19 - 29.19 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Maple Leaf Cement Factory 66.84 - 66.84 66.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
National Bank of Pakistan 48 - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nimir Industrial Chemical 63.6 - 63.6 63.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ORIX Leasing Pakistan Ltd 41.9 - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Al Shaheer Corporation Ltd 25.1 - 25.1 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Colgate-Palmolive Pakistan 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Fauji Fertilizer Bin Qasim 38.75 - 38.75 38.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Oil and Gas Development Co 163.01 - 163.01 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan National Shipping 85.84 - 85.84 85.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan State Oil Company 321.7 - 321.7 321.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sitara Chemical Industries 399.9 - 399.9 399.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Sui Northern Gas Pipelines 99.45 - 99.45 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Century Paper & Board Mills 64.07 - 64.07 64.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dawood Hercules Corporation 121.87 - 121.87 121.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Jahangir Siddiqui & Company 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Abbott Laboratories Pakistan 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Indus Dyeing & Manufacturing 442 - 442 442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Reinsurance Company 33 - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Siemens Pakistan Engineering 1065.01 - 1065.01 1065.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Shifa International Hospitals 263.98 - 263.98 263.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Jubilee Life Insurance Company 725 - 725 725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Mughal Iron & Steel Industries 60.7 - 60.7 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan International Airline 4.75 - 4.75 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Synthetic Products Enterprises 51.6 - 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Crescent Steel & Allied Products 99.99 - 99.99 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Standard Chartered Bank Pakistan 23.01 - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
General Tyre & Rubber Co Pakistan 167.4 - 167.4 167.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Jubilee General Insurance Company 81.89 - 81.89 81.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Telecommunication Company 11.93 - 11.93 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Intl Bulk Terminal Private 14.4 - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan International Container Terminal 314 - 314 314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
TPL 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Amtex 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ZIL Ltd 122.75 - 122.75 122.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Cyan Ltd 47.3 - 47.3 47.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Data Agro 15.65 - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ecopack Ltd 25.25 - 25.25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Matco Foods 39.96 - 39.96 39.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Sme Leasing 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Agritech Ltd 6.82 - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
GOC Pakistan 52.05 - 52.05 52.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ICI Pakistan 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ITTEFAQ Iron 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Next Capital 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Telecard Ltd 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Arshad Energy 9.78 - 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Dandot Cement 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Habib Adm Ltd 50.79 - 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ORIX Modaraba 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Pace Pakistan 4.25 - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thatta Cement 23.7 - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Towellers Ltd 84.05 - 84.05 84.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
TPL Insurance 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
United Brands 85 - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Awwal Modaraba 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Descon Oxychem 19.71 - 19.71 19.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Imperial Sugar 25.02 - 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Kohinoor Mills 39.44 - 39.44 39.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Kohinoor Power 4.8 - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Leather Up Ltd 22.68 - 22.68 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
National Foods 330 - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Picic Inves Fu 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Redco Textiles 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
TPL Properties 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Tri-Star Power 7.74 - 7.74 7.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Trust Modaraba 4.11 - 4.11 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Wyeth Pakistan 1471 - 1471 1471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BIPL Securities 7.3 - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Clover Pakistan 102.39 - 102.39 102.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Crescent Fibres 27 - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
D. S Industries 3.1 - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Dawood Equities 4.01 - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Emco Industries 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Gammon Pakistan 18.35 - 18.35 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ghani Gases Ltd 18.74 - 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Habib Insurance 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Merit Packaging 20.21 - 20.21 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Pak Datacom Ltd 58.05 - 58.05 58.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
PICIC Insurance 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Sana Industries 40.85 - 40.85 40.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Service Fabrics 4.89 - 4.89 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Service Textile 23.41 - 23.41 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Shahtaj Textile 75 - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Shield Corp Ltd 285 - 285 285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Singer Pakistan 46.17 - 46.17 46.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Sitara Peroxide 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Unicap Modaraba 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Adam Sugar Mills 37.6 - 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Bilal Fibres Ltd 4.21 - 4.21 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Blessed Textiles 383.24 - 383.24 383.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Buxly Paints Ltd 93.25 - 93.25 93.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Fecto Cement Ltd 48.12 - 48.12 48.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Hala Enterprises 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Jauharabad Sugar 47.5 - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Macpac Films Ltd 28 - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Modaraba Al-Mali 4.02 - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Noon Sugar Mills 62.05 - 62.05 62.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Olympia Spinning 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Pak Gulf Leasing 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Pakistan PVC Ltd 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Punjab Oil Mills 277.83 - 277.83 277.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Rupali Polyester 31.73 - 31.73 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Security Leasing 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ados Pakistan Ltd 45.6 - 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Baluchistan Glass 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Bolan Casting Ltd 138 - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Century Insurance 24 - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Dadex Eternit Ltd 48 - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Dewan Sugar Mills 8.15 - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Faran Sugar Mills 83 - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Frontier Ceramics 28.19 - 28.19 28.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ghani Value Glass 32.02 - 32.02 32.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ghazi Fabrics Int 4.14 - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Gillette Pakistan 240 - 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Grays Leasing Ltd 5.23 - 5.23 5.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ittehad Chemicals 37.6 - 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
J A Textile Mills 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
JS Global Capital 41.85 - 41.85 41.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Mirza Sugar Mills 5.99 - 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Premier Insurance 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
S S Oil Mills Ltd 49 - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Safa Textiles Ltd 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Samin Textile Ltd 5.5 - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Sitara Energy Ltd 26.45 - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
WorldCall Telecom 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ansari Sugar Mills 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Asim Textile Mills 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Baluchistan Wheels 116.05 - 116.05 116.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Climax Engineering 47.5 - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
D.M. Textile Mills 40.55 - 40.55 40.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
First Pak Modaraba 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
First UDL Modaraba 21.8 - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ghani Global Glass 14.9 - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Hira Textile Mills 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Husein Sugar Mills 34.1 - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Karam Ceramics Ltd 24.23 - 24.23 24.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Nazir Cotton Mills 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Reliance Insurance 7.9 - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ruby Textile Mills 8.52 - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Saif Textile Mills 17.45 - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰