شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (4.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,402
قیمت روز
14 (0.32%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
707 (19.13%)
تغییر ۳ ماهه
707 (19.13%)
تغییر ۶ ماهه
4,402 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,578
قیمت روز
24 (0.12%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
419 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
1,270 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
1,788 (8.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 154.2 690.77B - 154.2 154.2 1.19 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nestle Pakistan 8900 571.40B - 8900 8900 100.00 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Pakistan Tobacco Company 2300 473.30B - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Pakistan Petroleum 190 416.21B - 190 190 0.74 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Habib Bank 133.68 249.39B - 133.68 133.68 1.45 1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
MCB Bank 212.89 235.42B - 212.89 212.89 2.99 1.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
United Bank 142.12 210.36B - 142.12 142.12 7.48 5.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Lucky Cement 491 194.37B - 491 491 3.50 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Philip Morris Pakistan 3100 178.58B - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Mari Petroleum Company 1310.07 169.17B - 1310.07 1310.07 5.07 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
K-Electric 6.23 165.14B - 6.23 6.23 0.05 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Engro Corporation 329 154.94B - 329 329 3.00 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pakistan Oilfields 483 154.60B - 483 483 2.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Colgate-Palmolive Pakistan 2000 143.86B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Indus Motor Company 1300 131.43B - 1300 1300 20.00 1.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Fauji Fertilizer Company 107.99 122.76B - 107.99 107.99 0.67 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Hub Power Company 88.9 112.17B - 88.9 88.9 0.55 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Allied Bank 112.5 111.78B - 112.5 112.5 0.50 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pakistan State Oil Company 231 105.08B - 231 231 1.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
National Bank of Pakistan 44.55 102.89B - 44.55 44.55 1.08 2.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Engro Fertilizers 74.81 98.64B - 74.81 74.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Standard Chartered Bank Pakistan 24.6 90.98B - 24.6 24.6 0.90 3.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
ICI Pakistan 695 83.12B - 695 695 5.50 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Bestway Cement 124.8 80.49B - 124.8 124.8 5.78 4.86% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Meezan Bank 94.99 79.36B - 94.99 94.99 1.99 2.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Bank Al-Habib 84.11 79.01B - 84.11 84.11 0.39 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Bank Alfalah 48.75 78.80B - 48.75 48.75 0.75 1.54% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Rafhan Maize Products Co 7200 74.91B - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Byco Petroleum Pakistan 9.3 69.18B - 9.3 9.3 0.07 0.75% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Engro Foods 81.9 68.92B - 81.9 81.9 0.46 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Atlas Honda 380 63.07B - 380 380 10.00 2.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Abbott Laboratories Pakistan 676.99 62.94B - 676.99 676.99 1.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Honda Atlas Cars 232.22 62.88B - 232.22 232.22 11.17 5.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sui Northern Gas Pipelines 78.21 60.73B - 78.21 78.21 0.77 0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Fatima Fertilizer Company 32.75 60.48B - 32.75 32.75 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
GlaxoSmithKline Pakistan 135.99 58.27B - 135.99 135.99 1.99 1.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
The Searle Company 259.64 58.03B - 259.64 259.64 0.14 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Dawood Hercules Corporation 116.33 57.75B - 116.33 116.33 1.33 1.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Jubilee Life Insurance Company 445 57.51B - 445 445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
D G Khan Cement Company 94.96 57.24B - 94.96 94.96 0.82 0.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲