کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0063
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:21:13
0 (11.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:06
219 (5.02%)
تغییر ۳ ماهه
887 (24.01%)
تغییر ۶ ماهه
887 (24.01%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

16,198
قیمت روز
353 (2.18%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:57
2,180 (11.86%)
تغییر ۳ ماهه
2,440 (13.09%)
تغییر ۶ ماهه
4,466 (21.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 134.55 690.77B 135.5 134.55 135.53 2.10 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nestle Pakistan 6947 571.40B 6600 6600 7099 99.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Pakistan Tobacco Company 2550 473.30B - 2550 2550 50.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Pakistan Petroleum 152 416.21B 153.26 152 154.6 3.11 2.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Habib Bank 120.75 249.39B 121 120.75 121.65 0.75 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
MCB Bank 175.5 235.42B 175.05 174.5 175.5 0.82 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
United Bank 151.5 210.36B 152 151.5 152 0.51 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Lucky Cement 385.47 194.37B 387 385.47 391 19.63 5.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Philip Morris Pakistan 3831.45 178.58B - 3831.45 3831.45 182.45 5.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Mari Petroleum Company 1038 169.17B 1010.21 1010.21 1040.1 17.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
K-Electric 4.25 165.14B 4.12 4.12 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Engro Corporation 270 154.94B 273 270 273.5 5.77 2.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Pakistan Oilfields 410 154.60B 415 410 418.05 12.00 2.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Colgate-Palmolive Pakistan 2076.25 143.86B - 2076.25 2076.25 1.25 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Indus Motor Company 1179 131.43B 1160 1160 1179 11.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Fauji Fertilizer Company 90.5 122.76B 91 90.5 91.15 2.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Hub Power Company 80.92 112.17B 80.6 80.6 81.95 0.60 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Allied Bank 105 111.78B 103 103 105 0.75 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Pakistan State Oil Company 172.65 105.08B 174.12 172.65 176.25 6.23 3.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
National Bank of Pakistan 37 102.89B 36.7 36.7 37.2 0.60 1.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Engro Fertilizers 64.6 98.64B 65 64.6 65.01 2.43 3.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Standard Chartered Bank Pakistan 21.5 90.98B - 21.5 21.5 0.70 3.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
ICI Pakistan 524.9 83.12B 515 515 524.9 1.80 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bestway Cement 103 80.49B 102 102 103 4.00 3.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Meezan Bank 86.34 79.36B 87.64 86.34 87.64 0.16 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Al-Habib 79.03 79.01B 79 79 79.15 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Alfalah 44.5 78.80B 44.75 44.5 44.75 0.85 1.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Rafhan Maize Products Co 6290 74.91B - 6290 6290 290.00 4.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Byco Petroleum Pakistan 6.54 69.18B 6.46 6.46 6.55 0.18 2.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Engro Foods 54.8 68.92B 54 54 54.8 0.23 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Atlas Honda 308 63.07B 302 302 308 1.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Abbott Laboratories Pakistan 442.15 62.94B - 442.15 442.15 26.35 5.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Honda Atlas Cars 162 62.88B 163.52 162 170 6.46 3.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sui Northern Gas Pipelines 70 60.73B 70.3 70 71.6 2.64 3.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Fatima Fertilizer Company 26.26 60.48B 26.75 26.26 26.75 0.74 2.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
GlaxoSmithKline Pakistan 92.3 58.27B 92.2 92.2 95.1 4.16 4.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
The Searle Company 153.19 58.03B 154.62 153.19 154.62 8.06 5.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Dawood Hercules Corporation 113.8 57.75B 111.11 111.11 113.8 0.45 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Jubilee Life Insurance Company 250 57.51B - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
D G Khan Cement Company 57.46 57.24B - 57.46 57.46 2.49 4.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳