کالایاب
شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1177
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:55:34
0 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

258
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
4 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
22 (9.32%)
تغییر ۶ ماهه
258 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

890
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
43 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.84%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 198.4 710.12B - 198.4 198.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
DnB 168.7 257.51B - 168.7 168.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Telenor 169.3 249.69B - 169.3 169.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Aker BP 308 107.60B - 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Norsk Hydro 39.01 99.56B - 39.01 39.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Yara International 372.3 90.99B - 372.3 372.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Marine Harvest 187.7 80.27B - 187.7 187.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Orkla 66.36 72.65B - 66.36 66.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Gjensidige Forsikring 159.5 66.85B - 159.5 159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Schibsted ASA B 222.2 55.83B - 222.2 222.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Schibsted A 241.4 55.83B - 241.4 241.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Aker 673 46.15B - 673 673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Subsea 7 110 41.23B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
SalMar 398.5 38.98B - 398.5 398.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Leroy Seafood 62.8 32.92B - 62.8 62.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Storebrand 72.78 30.51B - 72.78 72.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
TGS-NOPEC Geophysical 229.1 29.90B - 229.1 229.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Tomra Systems 258.2 24.42B - 258.2 258.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
P/f Bakkafrost 440.4 22.17B - 440.4 440.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Sparebank 1Sr 105 22.12B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Elkem 35.9 21.51B - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Kongsberg 124.9 20.76B - 124.9 124.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Entra ASA 128 20.43B - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Borr Drilling 26.12 20.36B - 26.12 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Austevoll 101.9 20.21B - 101.9 101.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Norwegian Finans 71 17.21B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
DNO International 19.78 16.15B - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Olav Thon Eien 159.6 16.03B - 159.6 159.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Wilh Wilhelmsen 30.46 15.86B - 30.46 30.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Aker Solutions OL 43.56 15.34B - 43.56 43.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Af Gruppen 164 12.93B - 164 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Atea 131 12.76B - 131 131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Petroleum Geo - Services 19.89 12.52B - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Ocean Yield 66 11.20B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Norwegian Air Shuttle 40.5 11.09B - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Sparebank 1 SMN 92.6 10.96B - 92.6 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Veidekke 96 10.78B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
EVRY 31.75 10.72B - 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Golden Ocean 47.26 10.16B - 47.26 47.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Grieg Seafood 104.7 9.63B - 104.7 104.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲