شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1168
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:22:11
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

272
قیمت روز
1 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:02:08
36 (15.25%)
تغییر ۳ ماهه
34 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
272 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

865
قیمت روز
2 (0.18%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:05:14
1 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
25 (2.83%)
تغییر ۶ ماهه
57 (7.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 197.6 710.12B 197.9 197.4 197.9 2.10 1.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
DnB 162.4 257.51B 161.7 161.3 162.4 0.30 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Telenor 165 249.69B 164.5 164 165 1.70 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Aker BP 292.8 107.60B 293.8 292.8 295.8 0.80 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Norsk Hydro 34.6 99.56B 34.44 34.44 34.6 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Yara International 346.4 90.99B 347.3 341.9 347.3 2.90 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Marine Harvest 199.9 80.27B 200.9 199 200.9 0.60 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Orkla 67.66 72.65B 67.3 67.24 67.66 0.64 0.95% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Gjensidige Forsikring 151.8 66.85B 152.1 151.7 152.3 0.20 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Schibsted A 326.5 55.83B 327.1 325.6 327.5 1.20 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Schibsted ASA B 297 55.83B 296 296 297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Aker 626 46.15B 623 623 635 7.00 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Subsea 7 100.8 41.23B 101.1 100.8 101.8 2.20 2.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
SalMar 438 38.98B 438.2 438 438.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Leroy Seafood 69.6 32.92B 69.8 69.6 70.1 0.90 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Storebrand 66.12 30.51B 65.98 65.84 66.12 0.68 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
TGS-NOPEC Geophysical 245.6 29.90B 247 245.6 249 6.00 2.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Tomra Systems 229.5 24.42B 230 229.5 231.5 1.50 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
P/f Bakkafrost 433.6 22.17B 433.4 422.2 433.6 39.80 9.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Sparebank 1Sr 93 22.12B 93.3 93 93.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Elkem 28.1 21.51B 28.03 27.68 28.1 0.30 1.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Kongsberg 130.2 20.76B 131 130 131 1.80 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Entra ASA 122 20.43B 122.2 122 122.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Borr Drilling 23.6 20.36B 23.4 23.4 23.6 0.40 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Austevoll 113 20.21B 113.2 113 113.4 0.60 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Norwegian Finans 71.85 17.21B 71.45 71.45 71.85 0.20 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
DNO International 18.2 16.15B 18.17 18.11 18.2 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Olav Thon Eien 149.2 16.03B 148.4 148.4 150 0.40 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Wilh Wilhelmsen 28.1 15.86B 28.15 28.1 28.4 0.45 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Aker Solutions OL 43 15.34B 43.06 43 43.53 0.74 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Af Gruppen 152.5 12.93B 151 151 152.5 2.00 1.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Atea 122 12.76B 121.8 120.8 122 0.20 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Petroleum Geo - Services 19.47 12.52B 19.43 19.24 19.55 0.46 2.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Ocean Yield 63.1 11.20B 63.3 63.1 63.3 0.10 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Norwegian Air Shuttle 91 11.09B 91.32 89.2 91.54 2.00 2.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Sparebank 1 SMN 90.6 10.96B 90.3 90.2 90.6 0.10 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Veidekke 90 10.78B 89.9 89.9 90 0.60 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
EVRY 31.1 10.72B - 31.1 31.1 0.10 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Golden Ocean 44.04 10.16B 44.08 44.04 45 1.94 4.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Grieg Seafood 115.1 9.63B 115.2 115.1 118 3.50 3.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴