شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:11
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,376
قیمت روز
5 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:32:11
68 (4.74%)
تغییر ۳ ماهه
385 (21.86%)
تغییر ۶ ماهه
354 (20.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 186 4226.05B - 186 186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Guaranty Bnk 35 1297.92B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Nestle Nig 1480 1243.04B - 1480 1480 5.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Nig Brew 76 1054.57B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Zenithbank 23 847.71B - 23 23 0.05 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Stanbicibtc Hl 45.55 492.42B - 45.55 45.55 0.45 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ETI 15 482.24B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Seplat Petroleum Development 540 450.16B - 540 540 58.90 10.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Intbrew 30 431.70B - 30 30 0.55 1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Fbn Holdings 7.2 421.77B - 7.2 7.2 0.05 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Wapco 12.45 398.54B - 12.45 12.45 0.05 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Uba 7.4 351.47B - 7.4 7.4 0.10 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Access Bank 7.45 328.33B - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Unilever Nig 38.9 272.93B - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Dangsugar 13.3 228.00B - 13.3 13.3 0.10 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Guiness Nig 73 212.36B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Union Bank LG 5.85 182.00B - 5.85 5.85 0.45 8.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Pz Cussons LG 11.5 89.34B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Oando Plc 4.9 82.67B - 4.9 4.9 0.10 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Flourmill Nig 21 78.99B - 21 21 0.40 1.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Okomuoil 73 78.61B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Presco 62.15 75.00B - 62.15 62.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Fidelitybk 1.97 72.73B - 1.97 1.97 0.03 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Total Nig 198 69.78B - 198 198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Transcorp 1.15 69.11B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mobil Oil 156.6 60.31B - 156.6 156.6 5.40 3.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Nascon 17 52.02B - 17 17 0.90 5.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Forte Oil Plc 24.1 48.78B - 24.1 24.1 2.15 9.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Uacn Prop 10 48.69B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Firstcity Bnk 1.54 48.52B - 1.54 1.54 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Diamond Bank 0.87 48.17B - 0.87 0.87 0.04 4.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Sterlnbnk 1.99 47.79B - 1.99 1.99 0.14 7.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Dangote Flour Mills 6.3 42.75B - 6.3 6.3 0.05 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Betaglas 68.3 37.75B - 68.3 68.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Jberger 21 35.26B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۲
Wemabank 0.59 35.10B - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Ccnn 15.7 30.16B - 15.7 15.7 0.30 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Cap LG 37.25 26.37B - 37.25 37.25 2.60 7.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Cadbury Nig 10 23.48B - 10 10 0.05 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Glaxosmith 14.5 23.42B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۲