شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (3.7%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:42:17
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,457
قیمت روز
29 (1.96%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:36:39
14 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
133 (8.37%)
تغییر ۶ ماهه
455 (23.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 193.3 4226.05B - 193.3 193.3 0.70 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Guaranty Bnk 36.5 1297.92B - 36.5 36.5 1.45 3.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Nestle Nig 1600 1243.04B - 1600 1600 35.00 2.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Nig Brew 75 1054.57B - 75 75 8.00 10.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Zenithbank 24 847.71B - 24 24 0.75 3.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Stanbicibtc Hl 48.5 492.42B - 48.5 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
ETI 14 482.24B - 14 14 0.40 2.86% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Seplat Petroleum Development 619 450.16B - 619 619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Intbrew 29 431.70B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۵
Fbn Holdings 8.15 421.77B - 8.15 8.15 0.30 3.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Wapco 13 398.54B - 13 13 0.05 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Uba 7.65 351.47B - 7.65 7.65 0.35 4.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Access Bank 6.3 328.33B - 6.3 6.3 0.30 4.76% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Unilever Nig 43.4 272.93B - 43.4 43.4 0.10 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Dangsugar 14.55 228.00B - 14.55 14.55 0.75 5.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Guiness Nig 65 212.36B - 65 65 6.00 9.23% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Union Bank LG 7 182.00B - 7 7 0.10 1.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Pz Cussons LG 12.65 89.34B - 12.65 12.65 0.65 5.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Oando Plc 5.6 82.67B - 5.6 5.6 0.40 7.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Flourmill Nig 21 78.99B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Okomuoil 85 78.61B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Presco 72.6 75.00B - 72.6 72.6 6.60 10.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Fidelitybk 2.53 72.73B - 2.53 2.53 0.07 2.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Total Nig 190 69.78B - 190 190 15.00 7.89% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Transcorp 1.54 69.11B - 1.54 1.54 0.17 11.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Mobil Oil 170 60.31B - 170 170 14.00 8.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Nascon 18.25 52.02B - 18.25 18.25 0.75 4.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Forte Oil Plc 28 48.78B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Uacn Prop 8.5 48.69B - 8.5 8.5 0.15 1.76% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Firstcity Bnk 2.36 48.52B - 2.36 2.36 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Diamond Bank 2.36 48.17B - 2.36 2.36 0.03 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Sterlnbnk 2.4 47.79B - 2.4 2.4 0.05 2.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Dangote Flour Mills 9.6 42.75B - 9.6 9.6 0.45 4.92% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Betaglas 79 37.75B - 79 79 6.70 9.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Jberger 26.5 35.26B - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Wemabank 0.93 35.10B - 0.93 0.93 0.10 10.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Ccnn 20 30.16B - 20 20 1.00 5.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Cap LG 34 26.37B - 34 34 2.20 6.92% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Cadbury Nig 11.5 23.48B - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۰۶
Glaxosmith 12 23.42B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۵