کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

842
قیمت روز
4 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 13:04:21
22 (2.64%)
تغییر ۳ ماهه
25 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
38 (4.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kardan NV 0.047 15.25M - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Novisource NV 1.05 13.75M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
AND 2.35 13.38M - 2.35 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
New Sources Energy 0.0945 12.95M - 0.088 0.0945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Tie Holding 8.9 11.64M - 8.7 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Inverko 0.648 11.51M - 0.622 0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Yatra Capital 3.82 8.99M - 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Esperite 0.098 8.44M - 0.096 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
AP Alternative Asset 0.12 8.40M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
Porceleyne Fles 10.4 6.87M - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
NedSense 0.161 5.09M - 0.161 0.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
Verenigde Nederlandse 0.878 4.46M - 0.878 0.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Iex Group 3.3 3.01M - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Lavide 0.228 2.63M - 0.228 0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
European Assets Trust 13.11 - - 13.11 13.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Refresco 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Himalayan Fund 64.39 - - 64.39 64.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fastned BV 12.6 - 12.6 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Robeco 41.99 - - 41.99 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۲
Marel hf 4.2 - 4.2 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Theta Legends 91.46 - - 91.46 91.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Relx PLC 20.86 - 20.66 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲