شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

744
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
60 (7.47%)
تغییر ۳ ماهه
86 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
73 (8.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 26.64 252.70B - 26.52 26.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Royal Dutch Shell A 26.065 247.85B - 25.915 26.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Unilever NV DRC 49.46 138.24B - 49.46 49.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Unilever 49.3 138.24B - 49.3 49.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ASML Holding 144.08 71.90B - 140.22 144.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Heineken 80.32 49.31B - 80.3 80.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ING Groep 10.218 47.89B - 10.008 10.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 32.48 34.14B - 32.37 32.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Unibail Rodamco 144.62 25.65B - 143.18 145.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Ahold Delhaize 22.685 25.27B - 22.325 22.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ArcelorMittal 19.42 25.15B - 18.938 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Heineken 76.55 23.68B - 76.55 77.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Akzo Nobel 70.38 18.50B - 68.94 70.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Coca-Cola EU Partners 41.9 16.89B - 41.76 41.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
DSM NV 75.32 15.52B - 74.32 75.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Wolters Kluwer 53.14 13.95B - 52.26 53.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Adyen 455.4 13.49B - 450.6 457.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Robeco Global 55.25 12.14B - 55.25 55.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Hal Trust 136 11.74B - 135 136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
NN Group NV 34.83 11.71B - 34.39 34.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Aegon 4.28 10.68B - 4.245 4.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ABN AMRO 21.51 10.45B - 21.3 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
KPN NV 2.624 9.68B - 2.549 2.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Randstad 39.95 9.17B - 39.53 40.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ASR Nederland 34.66 5.09B - 34.12 34.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Vopak NV 41.72 5.02B - 41.09 41.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
OCI NV 18.985 4.81B - 18.73 19.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Core Laboratories 60 4.78B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Altice NV B 2.03 4.71B - 1.99 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Altice NV 2.03 4.71B - 1.99 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Grandvision BV 19.17 4.68B - 19.17 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Gemalto 50.74 4.52B - 50.74 50.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
NEPI Rockcastle 6.6 4.45B - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Aalberts Industries 28.87 4.44B - 28.79 29.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Galapagos 93.58 4.02B - 93.12 94.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
VEON 2.22 3.76B - 2.22 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Boskalis Westminster 20.63 3.24B - 20.15 20.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Pershing Square 14.14 3.08B - 14.02 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Aperam 23.68 3.06B - 22.77 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳