کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

846
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
93 (12.37%)
تغییر ۳ ماهه
58 (7.34%)
تغییر ۶ ماهه
27 (3.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 29.13 252.70B - 29.13 29.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Royal Dutch Shell A 28.555 247.85B - 28.555 28.555 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Unilever 52.2 138.24B - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Unilever NV DRC 52.27 138.24B - 52.27 52.27 0.08 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ASML Holding 183.22 71.90B - 183.22 183.22 0.20 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Heineken 94.18 49.31B - 94.18 94.18 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ING Groep 12.04 47.89B - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 35.33 34.14B - 35.33 35.33 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Unibail Rodamco 154.65 25.65B - 154.65 154.65 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Ahold Delhaize 22.035 25.27B - 22.035 22.035 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ArcelorMittal 21.04 25.15B - 21.04 21.04 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Heineken 89.25 23.68B - 89.25 89.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Akzo Nobel 80.25 18.50B - 80.25 80.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Coca-Cola EU Partners 46.1 16.89B - 46.1 46.1 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
DSM NV 102.65 15.52B - 102.65 102.65 0.25 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Wolters Kluwer 62.5 13.95B - 62.5 62.5 0.18 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Adyen 670 13.49B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Robeco Global 56.45 12.14B - 56.45 56.45 0.08 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Hal Trust 136.8 11.74B - 136.8 136.8 0.20 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
NN Group NV 38.3 11.71B - 38.3 38.3 0.13 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Aegon 4.669 10.68B - 4.669 4.669 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ABN AMRO 21.88 10.45B - 21.88 21.88 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
KPN NV 2.772 9.68B - 2.772 2.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Randstad 49.21 9.17B - 49.21 49.21 0.12 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ASR Nederland 39.91 5.09B - 39.91 39.91 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Vopak NV 42.77 5.02B - 42.77 42.77 0.16 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
OCI NV 26.45 4.81B - 26.45 26.45 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Core Laboratories 66 4.78B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Altice NV 2.51 4.71B - 2.51 2.51 0.03 1.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Altice NV B 2.5 4.71B - 2.5 2.5 0.02 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Grandvision BV 20.4 4.68B - 20.4 20.4 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Gemalto 51.2 4.52B - 51.2 51.2 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
NEPI Rockcastle 7.5 4.45B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۸:۰۱
Aalberts Industries 35.04 4.44B - 35.04 35.04 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Galapagos 101.7 4.02B - 101.7 101.7 0.25 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
VEON 2.1 3.76B - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Boskalis Westminster 24.17 3.24B - 24.17 24.17 0.07 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pershing Square 17.98 3.08B - 17.98 17.98 0.08 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Aperam 29.92 3.06B - 29.92 29.92 0.08 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲