کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

831
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:34
30 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
127 (17.97%)
تغییر ۶ ماهه
20 (2.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 29.69 252.70B - 29.36 29.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 28.88 247.85B - 28.88 28.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Unilever NV DRC 54.39 138.24B - 54.34 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Unilever 54.2 138.24B - 54.2 54.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
ASML Holding 177.68 71.90B - 177.68 178.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Heineken 99.76 49.31B - 99.2 99.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
ING Groep 9.793 47.89B - 9.767 9.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 37.76 34.14B - 37.73 37.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Unibail Rodamco 129.25 25.65B - 129.25 132.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Ahold Delhaize 20.325 25.27B - 20.325 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
ArcelorMittal 14.948 25.15B - 14.948 15.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Heineken 93 23.68B - 92.7 93.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Akzo Nobel 82.1 18.50B - 82.08 82.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Coca-Cola EU Partners 50.1 16.89B - 50.1 50.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
DSM NV 110.15 15.52B - 109.66 110.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Wolters Kluwer 65.08 13.95B - 64.98 65.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Adyen 669.8 13.49B - 669.8 679.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Robeco Global 57.86 12.14B - 57.86 57.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
Hal Trust 128.2 11.74B - 128.2 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
NN Group NV 34.94 11.71B - 34.87 35.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Aegon 4.291 10.68B - 4.279 4.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ABN AMRO 18.43 10.45B - 18.43 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
KPN NV 2.813 9.68B - 2.809 2.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Randstad 49.83 9.17B - 49.45 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
ASR Nederland 34.84 5.09B - 34.84 34.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Vopak NV 40.25 5.02B - 40.25 40.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
OCI NV 24.52 4.81B - 24.5 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Core Laboratories 45 4.78B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Altice NV 2.9 4.71B - 2.9 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Altice NV B 2.89 4.71B - 2.89 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Grandvision BV 19.98 4.68B - 19.98 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Gemalto 51.25 4.52B - 51.2 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
NEPI Rockcastle 8 4.45B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Aalberts Industries 33.1 4.44B - 32.95 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Galapagos 112.8 4.02B - 112.55 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
VEON 2.49 3.76B - 2.49 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Boskalis Westminster 20.04 3.24B - 20.02 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Pershing Square 17.5 3.08B - 17.42 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Aperam 23.73 3.06B - 23.73 24.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲