کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

809
قیمت روز
8 (1%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:02:32
18 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
12 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
6 (0.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 25.09 252.70B 25.07 25.07 25.09 0.19 0.76% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 24.89 247.85B 24.935 24.89 24.97 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Unilever 53.34 138.24B 53.22 52.84 53.34 0.77 1.46% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
ASML Holding 191.42 71.90B 191.82 190.72 191.82 3.36 1.79% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Heineken 94.2 49.31B 93.96 93.96 94.2 1.78 1.93% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
ING Groep 8.583 47.89B 8.564 8.454 8.583 0.25 2.98% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 41.65 34.14B 41.69 41.27 41.69 0.70 1.71% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Unibail Rodamco 120.35 25.65B 120.3 120.1 120.35 0.95 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Ahold Delhaize 20.511 25.27B 20.98 20.511 20.98 0.32 1.56% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
ArcelorMittal 11.778 25.15B 11.712 11.524 11.778 0.34 2.94% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Heineken 87.6 23.68B 87.5 87.5 87.85 1.15 1.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Akzo Nobel 80.78 18.50B 80.84 80.21 80.84 0.67 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Coca-Cola EU Partners 49.35 16.89B 49.25 49.25 49.35 0.55 1.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
DSM NV 107.5 15.52B 107.3 107.3 107.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Wolters Kluwer 64.3 13.95B 64.44 64.2 64.44 0.22 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Adyen 659.4 13.49B 659.8 659.4 662 4.20 0.64% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Robeco Global 59.04 12.14B - 59.04 59.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
Hal Trust 136.4 11.74B 135.4 135.4 136.4 1.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
NN Group NV 31.43 11.71B 31.47 31.14 31.47 0.86 2.81% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Aegon 3.55 10.68B 3.565 3.539 3.588 0.09 2.60% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
ABN AMRO 16.54 10.45B 16.55 16.16 16.55 0.39 2.41% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
KPN NV 2.773 9.68B 2.762 2.74 2.773 0.05 1.87% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Randstad 41.83 9.17B 41.66 41.64 41.83 0.36 0.87% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
ASR Nederland 31.68 5.09B 31.67 31.67 31.9 0.50 1.60% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Vopak NV 43.33 5.02B 43.36 43.33 43.4 0.16 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
OCI NV 19.895 4.81B 19.885 19.675 19.97 0.07 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Core Laboratories 35 4.78B - 35 35 1.40 4.17% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Altice NV 4.11 4.71B 4.09 4.05 4.11 0.16 4.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Altice NV B 4.12 4.71B 4.11 4.05 4.12 0.16 4.04% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Grandvision BV 27.24 4.68B - 27.24 27.24 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Gemalto 51.25 4.52B - 51.2 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
NEPI Rockcastle 7.85 4.45B - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۳
Aalberts Industries 33.85 4.44B 33.64 33.52 33.85 0.53 1.59% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Galapagos 154.85 4.02B 155.05 154.85 156.4 2.45 1.61% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
VEON 2.44 3.76B 2.4 2.4 2.44 0.05 2.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Boskalis Westminster 17.37 3.24B 17.21 17.16 17.37 0.23 1.34% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Pershing Square 17.74 3.08B 17.72 17.64 17.74 0.24 1.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Aperam 19.69 3.06B 19.75 19.49 19.75 0.14 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲