شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

797
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
45 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
23 (2.85%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 28.3 252.70B 28.09 28.07 28.3 0.18 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Royal Dutch Shell A 27.725 247.85B 27.74 27.57 27.74 0.11 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Unilever NV DRC 49.02 138.24B 48.82 48.72 49.15 0.14 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Unilever 48.9 138.24B 48.8 48.8 49.1 0.30 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
ASML Holding 161.14 71.90B 160.58 160.5 162.38 0.86 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Heineken 87.78 49.31B 87.26 87.26 87.8 0.06 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
ING Groep 11.072 47.89B 11.006 10.97 11.072 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 34.74 34.14B 34.84 34.69 34.87 0.11 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Unibail Rodamco 143.54 25.65B 143.62 143.54 145.02 1.58 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Ahold Delhaize 23.035 25.27B 22.96 22.925 23.035 0.17 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
ArcelorMittal 19.832 25.15B 19.842 19.822 20.01 0.20 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Heineken 84.35 23.68B 84.2 84.2 84.35 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Akzo Nobel 82.24 18.50B 82.25 82.24 82.94 1.26 1.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Coca-Cola EU Partners 41.4 16.89B 41.58 41.4 41.58 0.40 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
DSM NV 93.56 15.52B 94.04 93.56 95.1 2.82 3.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Wolters Kluwer 55.2 13.95B 55.24 55.2 55.42 0.24 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Adyen 677.2 13.49B 679.1 668 679.1 1.70 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Robeco Global 56.02 12.14B - 56.02 56.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۷
Hal Trust 133.8 11.74B 133.6 133.6 134.6 0.20 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
NN Group NV 37.99 11.71B 37.8 37.7 37.99 0.16 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Aegon 4.635 10.68B 4.616 4.616 4.65 0.03 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
ABN AMRO 20.9 10.45B 20.87 20.76 20.9 0.12 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
KPN NV 2.733 9.68B 2.736 2.733 2.766 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Randstad 45.73 9.17B 45.72 45.72 46.2 0.57 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
ASR Nederland 38.38 5.09B 38.34 37.72 38.38 0.64 1.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Vopak NV 43.45 5.02B 43.8 43.45 43.83 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
OCI NV 18.955 4.81B 19 18.725 19 0.11 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Core Laboratories 59 4.78B - 59 59 1.00 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Altice NV B 1.84 4.71B 1.83 1.83 1.84 0.05 2.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Altice NV 1.85 4.71B 1.83 1.83 1.85 0.04 2.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Grandvision BV 19.66 4.68B 19.67 19.53 19.68 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Gemalto 50.72 4.52B 50.74 50.72 50.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
NEPI Rockcastle 7.8 4.45B - 7.8 7.8 0.05 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Aalberts Industries 31.32 4.44B 31.28 31.12 31.69 0.59 1.88% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Galapagos 90.9 4.02B 90.98 90.9 91.22 0.30 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
VEON 2.24 3.76B 2.22 2.22 2.26 0.04 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Boskalis Westminster 24.05 3.24B 24.03 23.73 24.05 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Pershing Square 16.46 3.08B 16.44 16.28 16.46 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Aperam 27.16 3.06B 27.12 26.89 27.2 0.25 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴