شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

847
قیمت روز
8 (0.92%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:38
38 (4.72%)
تغییر ۳ ماهه
40 (4.91%)
تغییر ۶ ماهه
68 (8.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 27.5 252.70B 27.71 27.5 27.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Royal Dutch Shell A 27.205 247.85B 27.355 27.205 27.355 0.10 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Unilever 53.93 138.24B - 53.93 53.93 0.14 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
ASML Holding 243.95 71.90B - 243.95 243.95 0.35 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Heineken 92.5 49.31B 91.6 91.6 92.5 0.74 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
ING Groep 10.634 47.89B 10.806 10.634 10.806 0.18 1.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 40.16 34.14B 39.83 39.83 40.16 0.24 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Unibail Rodamco 143.05 25.65B - 143.05 143.05 0.90 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Ahold Delhaize 24.095 25.27B 24.305 24.095 24.305 0.23 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
ArcelorMittal 15.108 25.15B 15.58 15.108 15.58 0.62 4.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Heineken 86.15 23.68B 85.45 85.45 86.15 0.60 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Akzo Nobel 87.8 18.50B 87.53 87.53 87.8 0.99 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Coca-Cola EU Partners 46.8 16.89B 46.5 46.5 46.8 0.10 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
DSM NV 116.75 15.52B 116.55 116.55 116.75 0.35 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Wolters Kluwer 64.5 13.95B 64.22 64.22 64.5 0.54 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Adyen 638.2 13.49B - 638.2 638.2 2.60 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Robeco Global 58 12.14B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Hal Trust 138.8 11.74B - 138.8 138.8 0.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
NN Group NV 35.68 11.71B - 35.68 35.68 0.13 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Aegon 4.189 10.68B 4.272 4.189 4.272 0.06 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
ABN AMRO 17.42 10.45B - 17.42 17.42 0.07 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
KPN NV 2.86 9.68B 2.846 2.846 2.86 0.04 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Randstad 51.24 9.17B 51.78 51.24 51.78 0.42 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
ASR Nederland 34.45 5.09B - 34.45 34.45 0.35 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Vopak NV 48.75 5.02B 49.15 48.75 49.15 0.20 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
OCI NV 20.09 4.81B 20.89 20.09 20.89 0.94 4.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Core Laboratories 46 4.78B - 44 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۰۱
Altice NV 5.48 4.71B - 5.48 5.48 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Altice NV B 5.52 4.71B - 5.52 5.52 0.06 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Grandvision BV 27.34 4.68B - 27.34 27.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
Gemalto 51.25 4.52B - 51.2 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
NEPI Rockcastle 8.35 4.45B - 7.8 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Aalberts Industries 38.44 4.44B 39.67 38.44 39.67 0.97 2.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Galapagos 174 4.02B 173.55 173.55 174 1.40 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
VEON 2.17 3.76B - 2.17 2.17 0.06 2.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Boskalis Westminster 19.91 3.24B 20.44 19.91 20.44 0.62 3.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Pershing Square 18.4 3.08B - 18.3 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
Aperam 27.44 3.06B 28.5 27.44 28.5 1.05 3.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱