کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0648
قیمت روز
0 (6.79%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 04:27:05
0 (7.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
1,255 (69.68%)
تغییر ۳ ماهه
98 (21.88%)
تغییر ۶ ماهه
104 (23.53%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,183
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:31:55
156 (11.64%)
تغییر ۳ ماهه
132 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
73 (5.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 31404.24 414.00B - 31404.24 31404.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Firstrand 5716 360.99B - 5716 5716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Standard Bank Grp 17401 314.64B - 17401 17401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Ltd 6990 155.99B - 6990 6990 104.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Old Mutual 1797 139.44B - 1797 1797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Shoprite Holdings 13935 130.12B - 13935 13935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Nedbank Group 21754 124.53B - 21754 21754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Investec Ltd 7624 100.50B - 7624 7624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Barloworld 11155 37.60B - 11155 11155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Truworths Int 5357 34.06B - 5357 5357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Santam 28356 32.78B - 28356 28356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Mmi Holdings 1597 27.98B - 1597 1597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Vukile 1870 15.34B - 1870 1870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
PSG Konsult Ltd 860 12.93B - 860 860 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
FNB Namibia Holdings 3339 11.90B - 3339 3339 9.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Oceana 6990 10.68B - 6990 6990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Afrox 2039 10.16B - 2039 2039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Namibia Breweries 4650 9.19B - 4650 4650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Capricorn Investment 1600 8.61B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Trustco Group Holdings 630 7.37B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Paladin Energy 134 3.20B - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Clover 2258 3.12B - 2258 2258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bidvest Namibia 1050 1.63B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Oryx Properties 2032 1.32B - 2032 2032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Deep Yellow 289 687.54M - 289 289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Bannerman Resources 41 518.45M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Agra Ltd 163 151.20M - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۳
Nictus Holdings Namibia 160 95.14M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 304 - - 304 304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۰۱