شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0686
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:47:08
0 (3.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,272
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:03:18
6 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
34 (2.60%)
تغییر ۶ ماهه
75 (6.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 30756 414.00B - 30479.66 30756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Firstrand 6450 360.99B - 6450 6514.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Standard Bank Grp 17362 314.64B - 17176.09 17383.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sanlam Ltd 7600 155.99B - 7519.86 7600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Old Mutual 2203 139.44B - 2195 2203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Shoprite Holdings 19026 130.12B - 19026 19199.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Nedbank Group 26537 124.53B - 26152.55 26537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Investec Ltd 7776 100.50B - 7731.84 7776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Barloworld 11727 37.60B - 11676.05 11727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Truworths Int 8476 34.06B - 8476 8919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Santam 31100 32.78B - 31100 31132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Mmi Holdings 1697 27.98B - 1697 1712.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Vukile 2010.82 15.34B - 2010.82 2011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
PSG Konsult Ltd 1065 12.93B - 1065 1065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
FNB Namibia Holdings 4344 11.90B - 4344 4344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۳۲
Oceana 7296 10.68B - 7296 7296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Afrox 2799 10.16B - 2799 2799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Namibia Breweries 4600 9.19B - 4600 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
Capricorn Investment 1550 8.61B - 1550 1553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Trustco Group Holdings 1355 7.37B - 1355 1355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Paladin Energy 46 3.20B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Clover 1712 3.12B - 1712 1712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bidvest Namibia 699 1.63B - 699 699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Oryx Properties 2020 1.32B - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Deep Yellow 420 687.54M - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Bannerman Resources 40 518.45M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Agra Ltd 149 151.20M - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Nictus Holdings Namibia 180 95.14M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 1293 - - 1293 1293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳