شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0695
قیمت روز
0 (0.72%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

447
قیمت روز
1 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
44 (10.92%)
تغییر ۳ ماهه
38 (9.29%)
تغییر ۶ ماهه
447 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:39
29 (2.27%)
تغییر ۳ ماهه
59 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
118 (9.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 35859 414.00B 36021.97 35859 36021.97 354.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Firstrand 6408 360.99B 6439.86 6408 6439.86 70.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Standard Bank Grp 18892 314.64B 18821.65 18821.65 19020.61 301.00 1.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Sanlam Ltd 7604 155.99B - 7604 7604 158.00 2.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual 2280 139.44B 2269 2269 2280 25.00 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Shoprite Holdings 16700 130.12B 16440 16440 16700 200.00 1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Nedbank Group 28394 124.53B 28289 28289 28560 489.00 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Ltd 8766 100.50B - 8766 8766 215.00 2.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Barloworld 12100 37.60B - 12100 12100 349.00 2.88% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Truworths Int 7337 34.06B 7373.84 7337 7373.84 192.00 2.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Santam 30041 32.78B - 30041 30041 318.00 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Mmi Holdings 1565 27.98B - 1565 1565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Vukile 2042 15.34B 2032.81 2032.81 2043.95 7.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Konsult Ltd 1085 12.93B 1084.08 1084.08 1085 12.00 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
FNB Namibia Holdings 4326 11.90B - 4326 4326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Oceana 7498 10.68B - 7498 7498 2.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Afrox 2750 10.16B - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Namibia Breweries 4539 9.19B - 4539 4539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Capricorn Investment 1578 8.61B - 1578 1578 1.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Trustco Group Holdings 903 7.37B - 903 903 76.00 8.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Paladin Energy 46 3.20B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Clover 2096 3.12B - 2096 2096 37.00 1.77% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Bidvest Namibia 689 1.63B - 689 689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۳
Oryx Properties 2010.67 1.32B - 2010.67 2010.67 10.33 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Deep Yellow 493 687.54M - 493 493 14.00 2.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Bannerman Resources 38 518.45M - 38 38 1.00 2.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Agra Ltd 150 151.20M - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Nictus Holdings Namibia 180 95.14M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 1274 - - 1274 1274 13.00 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵