کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0706
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:49:18
0 (0.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

427
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:01:48
6 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
24 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
427 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,382
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:54
52 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
146 (11.85%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 39899 414.00B - 39899 39899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Firstrand 6680 360.99B - 6680 6680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Standard Bank Grp 19700 314.64B - 19700 19700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Sanlam Ltd 7862 155.99B - 7862 7862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Old Mutual 2340 139.44B - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Shoprite Holdings 17800 130.12B - 17800 17800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Nedbank Group 26880 124.53B - 26880 26880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Investec Ltd 9460 100.50B - 9460 9460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Barloworld 13408 37.60B - 13408 13408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Truworths Int 7150 34.06B - 7150 7150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Santam 32017 32.78B - 32017 32017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Mmi Holdings 1740 27.98B - 1740 1740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Vukile 2047 15.34B - 2047 2047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
PSG Konsult Ltd 1035 12.93B - 1035 1035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
FNB Namibia Holdings 4037 11.90B - 4037 4037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Oceana 7950 10.68B - 7950 7950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Afrox 2185 10.16B - 2185 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Namibia Breweries 4898 9.19B - 4898 4898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Capricorn Investment 1600 8.61B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Trustco Group Holdings 949 7.37B - 949 949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Paladin Energy 46 3.20B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Clover 2335 3.12B - 2335 2335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Bidvest Namibia 999 1.63B - 999 999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Oryx Properties 2020 1.32B - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Deep Yellow 402 687.54M - 402 402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Bannerman Resources 53 518.45M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Agra Ltd 151 151.20M - 151 151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Nictus Holdings Namibia 160 95.14M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 1256 - - 1256 1256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۰۱