کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0667
قیمت روز
0 (3.9%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:42:06
0 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

449
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
1 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
46 (11.41%)
تغییر ۶ ماهه
42 (10.32%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,400
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 22:32:32
71 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
129 (10.14%)
تغییر ۶ ماهه
114 (8.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 39081 414.00B - 38949 39081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Firstrand 7048 360.99B - 7048 7140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Bank Grp 20631 314.64B - 20607 20631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sanlam Ltd 8055 155.99B - 8055 8109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Old Mutual 2205 139.44B - 2200 2205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Shoprite Holdings 16350 130.12B - 16350 17460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Nedbank Group 26316 124.53B - 26316 26642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Investec Ltd 9269 100.50B - 9199 9269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Barloworld 12466 37.60B - 12389 12466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Truworths Int 7549 34.06B - 7549 7558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Santam 30658 32.78B - 30400 30658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Mmi Holdings 1972 27.98B - 1951 1972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Vukile 1963.04 15.34B - 1963.04 1967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
PSG Konsult Ltd 980 12.93B - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
FNB Namibia Holdings 3834 11.90B - 3834 3834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Oceana 6967 10.68B - 6967 7002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Afrox 2170 10.16B - 2170 2241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Namibia Breweries 4843 9.19B - 4843 4843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۰۲
Capricorn Investment 1600 8.61B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Trustco Group Holdings 800 7.37B - 800 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Paladin Energy 129 3.20B - 118 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Clover 2000 3.12B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Bidvest Namibia 1050 1.63B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Oryx Properties 2014 1.32B - 2014 2014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Deep Yellow 314 687.54M - 314 325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bannerman Resources 44 518.45M - 43 44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Agra Ltd 164 151.20M - 164 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
Nictus Holdings Namibia 160 95.14M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 286 - - 286 286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۳۲