شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1019
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:33:12
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

299
قیمت روز
3 (1.01%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
32 (11.99%)
تغییر ۳ ماهه
30 (11.15%)
تغییر ۶ ماهه
299 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,385
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:04:05
241 (2.16%)
تغییر ۳ ماهه
219 (1.89%)
تغییر ۶ ماهه
1,777 (13.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 151 122.19B 152.15 151 152.4 1.50 0.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Attijariwafa Bank 458 95.45B 463.2 458 463.2 5.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BCP 275.6 50.48B - 275.6 275.6 1.80 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 179.5 37.42B 181 179.5 181 0.50 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Ciments Du Maroc 1576 23.82B - 1576 1576 24.00 1.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Taqa Morocco SA 944 20.67B 940 940 944 6.00 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Cosumar 174 17.01B 177 174 177 2.00 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Wafa Assurance 3950 16.29B - 3950 3950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Managem 1030 15.74B 1042 1030 1042 20.00 1.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BMCI 690 12.62B - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Marsa Maroc 181 12.37B 183 181 183 1.25 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Afriquia Gaz 3180 9.65B - 3180 3180 90.00 2.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Total Maroc SA 1169 9.41B 1160 1160 1169 69.00 6.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Brasseries Du Maroc 2325 8.14B - 2325 2325 55.00 2.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
CIH 312 7.62B 311 311 312 0.95 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Centrale Danone 820 7.47B - 820 820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۰۴
Saham Assurance 1400 6.17B - 1400 1400 90.00 6.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
CDM 550 6.09B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Douja Prom Addoha 13 5.90B - 13 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Label Vie 2050 5.76B - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
SMI 1549 5.25B - 1549 1549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Lydec 470 5.00B 490 470 490 15.00 3.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Auto Hall 70 4.53B - 70 70 2.90 4.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Lesieur Cristal 147.5 4.50B - 147.5 147.5 2.50 1.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Atlanta 59.2 4.09B 58.5 56.8 59.2 1.70 2.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sothema 1716 3.19B - 1716 1716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Residences Dar Saada 81 3.09B 80.26 80.26 81 1.60 1.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Delta Holding S.A 33 3.07B - 33 33 0.50 1.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Miniere Touissit 1460 2.90B 1465 1460 1465 8.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Oulmes 1449 2.63B - 1449 1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 164.05 2.56B 159.3 159.3 164.05 10.05 6.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Salafin 930 2.47B - 930 930 25.00 2.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Alliances 77 2.31B 75 75 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Sonasid 366 2.28B 383 366 383 20.00 5.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Auto Nejma 2289 2.14B - 2289 2289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
Unimer 177 2.05B - 177 177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Eqdom 1030 1.94B - 1030 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۴
Snep 468 1.64B 447.1 447.1 468 21.00 4.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳