شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0522
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:31:12
0 (6.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

607
قیمت روز
2 (0.33%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
75 (14.10%)
تغییر ۳ ماهه
70 (13.04%)
تغییر ۶ ماهه
607 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

751
قیمت روز
3 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:34:50
6 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
97 (11.45%)
تغییر ۶ ماهه
82 (9.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3280.23 17722.32B 3298 3280.23 3298 4.99 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Amazon.com 31000 16065.67B - 31000 31000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Alphabet Inc C 21300 15184.46B - 21300 21300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Alphabet A 21610.89 15184.46B 21678 21610.89 21678 85.89 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Microsoft 2081 14757.69B 1995 1995 2081 19.19 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Facebook 3135 10956.27B 3130.67 3130.67 3135 5.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Alibaba 3257 9255.60B - 3257 3257 52.00 1.62% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Berkshire Hathaway B 3937 9001.40B - 3937 3937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
JPMorgan 2032 6910.58B - 2032 2032 2.50 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Exxon Mobil 1494 6822.73B - 1488.9 1494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
J&J 2630 6339.28B - 2613.2 2630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Visa 2800 5778.49B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Royal Dutch Shell ADR 1206 5729.02B - 1197.02 1206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Royal Dutch Shell B ADR 1250.92 5729.02B - 1250.92 1250.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۷:۰۴
Bank of America 559 5567.54B - 559 559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Wells Fargo&Co 940 5262.12B - 940 940 15.00 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Walmart 1985 4923.00B - 1985 1985 54.00 2.80% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Nestle 1696.83 4729.70B - 1696.83 1696.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Chevron 2291 4706.01B - 2291 2291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
UnitedHealth 5193.79 4592.45B - 5193.79 5193.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
AT&T 585.9 4582.12B - 585.9 586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Intel 988.79 4512.19B - 988.79 988.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Home Depot 3700 4383.83B - 3700 3700 55.00 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Pfizer 813.45 4133.73B - 813.45 813.45 4.54 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Verizon 1055 4049.19B - 1055 1055 1.10 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mastercard 4250 3999.33B - 4250 4250 18.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
PetroChina ADR 1242.9 3983.94B - 1242.9 1242.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Cisco 947.07 3941.86B - 947.07 947.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Roche Holding Participation 5203.18 3890.81B - 5203.18 5203.18 6.47 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Procter&Gamble 1893 3823.43B - 1893 1893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Boeing 8020.6 3807.27B - 8020.6 8020.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Novartis ADR 1723.8 3750.59B - 1723.8 1723.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۰۳
HSBC ADR 829.67 3654.36B - 829.67 829.67 12.67 1.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Coca-Cola 880 3635.47B - 880 880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Taiwan Semiconductor 735.3 3578.78B - 735.3 735.3 6.70 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
China Mobile ADR 1029.5 3542.17B 1022.39 1022.39 1029.5 27.11 2.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Oracle 997.31 3503.60B - 997.31 998.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Anheuser Busch Inbev 1493.33 3325.13B - 1493.33 1493.33 25.64 1.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Citigroup 1222 3323.81B 1221.2 1221.2 1222 22.00 1.80% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Netflix 6959.55 3314.27B 6909 6909 6959.55 59.56 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵