شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0268
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۸
ساعت 21:50:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,274
قیمت روز
4 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:52
10 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
195 (18.07%)
تغییر ۶ ماهه
302 (31.07%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,130
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:48
3 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
9 (0.44%)
تغییر ۶ ماهه
93 (4.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Africa 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Medine 70.25 - - 70.25 70.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
Dale Capital 1.96 - - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Green Flash 0.45 - - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۰۲
United Bus Service Ltd 39 - - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Morning Light Co 20.7 - - 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
CMB International 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Anglo Maur 1295 - - 1295 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Vivo Energy Mauritius Ltd 220 - - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Promotion and Development 120.75 - - 120.75 121.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
New Mauritius Hotels 12.25 - - 12.2 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Caudan Development 1.14 - - 1.14 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Mauritius Development Inv. Trust 3.98 - - 3.9 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Eudcos 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Lux Island Resorts Ltd 49.5 - - 49.5 49.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Kolos Cement 139.5 - 139.5 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Rogers & Co 35.75 - - 35.75 35.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Terra Mauricia 21 - - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Phoenix Invest 394 - - 394 394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
ENL 26.15 - 25.9 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
ABC Bankingoration 24.75 - - 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۱
Omnicane 24.4 - - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
Alteo 17 - - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Ascencia 20.3 - - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
United Docks 69.5 - - 69.5 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Lottotech 8.46 - - 8.36 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Lavastone 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
United Basalt Products 138.25 - - 138.25 138.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Mauritian Eagle Insurance 116 - - 116 116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Southern Cross Tourist Com Ltd 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Harel Mallac 88 - - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
Mauritius Oil Refineries 24.2 - - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
Livestock Feed 48.5 - - 48.5 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴:۰۲
Hotelest 23.2 - - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Tropical Paradise Co Ltd 5.96 - - 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۳:۰۱
Nat Inv Trust 30 - - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۱
Fides 29.8 - - 29.8 29.8 0.10 0.34% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Gamma Civic 35.6 - - 35.6 35.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Mauritius Secondary Industries 35.9 - - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
CIEL Ltd 5.58 - - 5.58 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱