کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0272
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:57:13
0 (4.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,084
قیمت روز
2 (0.18%)
تغییر روزانه
۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:05
11 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
112 (11.52%)
تغییر ۶ ماهه
8 (0.74%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,146
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:31:57
56 (2.52%)
تغییر ۳ ماهه
82 (3.69%)
تغییر ۶ ماهه
141 (6.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United Bus Service Ltd 38 - - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۵
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Enl 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
ENL Commercial 26.55 - - 26.55 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۵
Kolos Cement 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۴:۰۱
United Investmen 8.4 - - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
ENL 33 - 33 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
New Mauritius Hotels 17.8 - - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Medical And Surgical Centre 3.1 - - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Vivo Energy Mauritius Ltd 167.75 - - 167.75 167.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Cim Financial 6.92 - - 6.92 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
Harel Mallac 92 - - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Lottotech 9.1 - - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
ABC Bankingoration 25.95 - - 25.95 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nat Inv Trust 30.5 - - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Mauritian Eagle Insurance 116.5 - - 116.5 116.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Lux Island Resorts Ltd 59.5 - - 59.5 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Alteo 20.5 - - 19.95 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
IBL 52.75 - - 52.75 52.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Mauritius Development Inv. Trust 3.93 - - 3.92 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Bluelife 2.45 - - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Omnicane 33 - - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Fincorp Investment 25.05 - - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Belle Mare Holding 52 - - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Gamma Civic 37 - - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Lavastone 2.94 - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
Cons SE 108 - - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Air Mauritius 9.48 - - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Ascencia 19.3 - - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Medine 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Rogers & Co 36 - - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
MFD Group Ltd 10.4 - - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Mauritius Chemical & Fertilizer 18 - - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۲۹
Automatic Systems 87 - - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۲۹
Eudcos 14 - - 14 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Caudan Development 1.1 - - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Quality Bev 15.8 - - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
Terra Mauricia 21 - - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Sun Resorts 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳