شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:41:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

972
قیمت روز
4 (0.41%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
78 (7.43%)
تغییر ۶ ماهه
972 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,223
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:34:00
17 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
21 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
58 (2.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 276.5 67.60B - 276.5 276.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
State Bank of Mauritius 6 23.87B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Phoenix Beverages 578 9.99B - 578 578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Ciel Textile 45 5.10B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 69 3.00B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Innodis 47 1.63B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
P. O. L. I. C. Y 6.58 1.58B - 6.58 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Sun Resorts 50 - - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Belle Mare Holding 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Associated Commercial Co Ltd 169 - - 169 169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Moulins Con O 214 - - 214 214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Automatic Systems 75.5 - - 75.5 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Green Flash 0.06 - - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Lux Island Resorts Ltd 72 - - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۳۳
United Docks 93 - - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Cons SE 127 - - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Tropical Paradise Co Ltd 6.38 - - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۳
Medical And Surgical Centre 3.3 - - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۳
Southern Cross Tourist Com Ltd 5.42 - - 5.42 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Anglo Maur 1240 - - 1240 1240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۱:۳۳
New Mauritius Hotels 12.3 - - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Plastic Industry Mtius 69 - - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
Vivo Energy Mauritius Ltd 166.5 - - 166.5 166.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Nat Inv Trust 24.5 - - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
Bychemex 6.8 - - 6.8 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Margarine Industries 923 - - 923 923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
Les Gaz Industriels Ltd 65 - - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۰۶
Mauritius Cosmetics 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۲
Dale Capital 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Atlantic Leaf 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
CMB International 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Novus Property 8.78 - - 8.78 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۳۴
Mauritius Secondary Industries 34.2 - - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Morning Light Co 27 - - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Harel Mallac 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Hotelest 30.85 - - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Les Moulins Pref 382 - - 382 382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳