شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.1 923.54M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
HSBC Bank Malta 1.25 662.96M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
International Hotel Investments 0.85 406.35M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
Malta International Airport 7.25 404.28M - 7.25 7.25 0.10 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
GO PLC 4.22 338.38M - 4.22 4.22 0.02 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
FIM Bank plc 0.64 272.94M - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Simonds Farsons Cisk 11.5 213.00M - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
RS2 Software PLC 2.2 209.26M - 2.2 2.2 0.08 3.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Mapfre Middlesea 2.14 178.48M - 2.14 2.14 0.02 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
PG 1.77 141.48M - 1.77 1.77 0.07 3.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
MIDI 0.71 104.94M - 0.71 0.71 0.01 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Lombard Bank Malta 2.24 100.73M - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۳
Malta Post plc 1.25 64.01M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Medserv PLC 1.3 61.81M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
Malta Properties Company PLC 0.66 52.68M - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۸:۰۱
Trident Estates 1.5 38.10M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
Plaza Centres 1.03 29.37M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Malita Investments PLC 0.925 26.85M - 0.925 0.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
Grand Harbour Marina 0.55 15.00M - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Santumas 1.4 8.78M - 1.4 1.4 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Globe Financial 0.27 8.52M - 0.22 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Loqus Holdings 0.06 3.19M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
Main Street Complex 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۳
BMIT Tech 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۷:۰۱
Tigne Mall 0.91 - - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲