شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.26 923.54M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
HSBC Bank Malta 1.65 662.96M - 1.65 1.65 0.09 5.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
International Hotel Investments 0.68 406.35M - 0.68 0.68 0.04 5.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Malta International Airport 6.4 404.28M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۰۳
GO PLC 4.36 338.38M - 4.36 4.36 0.04 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
FIM Bank plc 0.7 272.94M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Simonds Farsons Cisk 8.35 213.00M - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
RS2 Software PLC 1.47 209.26M - 1.47 1.47 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Mapfre Middlesea 2 178.48M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
PG 1.37 141.48M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
MIDI 0.655 104.94M - 0.655 0.655 0.01 0.76% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Lombard Bank Malta 2.44 100.73M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱:۰۴
Malta Post plc 1.28 64.01M - 1.28 1.28 0.03 2.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Medserv PLC 1.1 61.81M - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۳:۰۴
Malta Properties Company PLC 0.525 52.68M - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Trident Estates 1.35 38.10M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Plaza Centres 1.03 29.37M - 1.03 1.03 0.01 0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Malita Investments PLC 0.91 26.85M - 0.91 0.91 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Grand Harbour Marina 0.7 15.00M - 0.7 0.7 0.09 14.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Santumas 1.42 8.78M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Globe Financial 0.24 8.52M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Loqus Holdings 0.1 3.19M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
Tigne Mall 0.95 - - 0.95 0.95 0.02 2.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۰۵
Main Street Complex 0.63 - - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۵