کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.07 923.54M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Bank Malta 1.5 662.96M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
International Hotel Investments 0.745 406.35M - 0.745 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Malta International Airport 7.7 404.28M - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
GO PLC 4.5 338.38M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
FIM Bank plc 0.71 272.94M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Simonds Farsons Cisk 9.85 213.00M - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
RS2 Software PLC 1.95 209.26M - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Mapfre Middlesea 2.06 178.48M - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
PG 1.65 141.48M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
MIDI 0.7 104.94M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Lombard Bank Malta 2.26 100.73M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Malta Post plc 1.3 64.01M - 1.3 1.3 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۳
Medserv PLC 1.18 61.81M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Malta Properties Company PLC 0.7 52.68M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Trident Estates 1.92 38.10M - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۰۴
Plaza Centres 0.99 29.37M - 0.99 0.99 0.01 1.01% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
Malita Investments PLC 0.85 26.85M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Grand Harbour Marina 0.7 15.00M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Santumas 1.64 8.78M - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
Globe Financial 0.2 8.52M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳:۰۳
Loqus Holdings 0.06 3.19M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۳:۰۳
Main Street Complex 0.61 - - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Tigne Mall 0.91 - - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۰۲
BMIT Tech 0.53 - 0.53 0.53 0.01 1.92% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۳:۰۲