شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.31 923.54M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
HSBC Bank Malta 1.82 662.96M - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
International Hotel Investments 0.6 406.35M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Malta International Airport 5.9 404.28M - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
GO PLC 3.9 338.38M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
FIM Bank plc 0.775 272.94M - 0.775 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Simonds Farsons Cisk 8.25 213.00M - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
RS2 Software PLC 1.15 209.26M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Mapfre Middlesea 1.95 178.48M - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
PG 1.31 141.48M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
MIDI 0.65 104.94M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Lombard Bank Malta 2.4 100.73M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Malta Post plc 1.6 64.01M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Medserv PLC 1.19 61.81M - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Malta Properties Company PLC 0.53 52.68M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Trident Estates 1.48 38.10M - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Plaza Centres 1.02 29.37M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Malita Investments PLC 0.85 26.85M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Grand Harbour Marina 0.73 15.00M - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Santumas 1.42 8.78M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Globe Financial 0.27 8.52M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Loqus Holdings 0.07 3.19M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Main Street Complex 0.65 - - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
Tigne Mall 0.99 - - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲