کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.34 923.54M - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Bank Malta 1.74 662.96M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
International Hotel Investments 0.755 406.35M - 0.755 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Malta International Airport 6.6 404.28M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
GO PLC 4.8 338.38M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
FIM Bank plc 0.68 272.94M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Simonds Farsons Cisk 8.8 213.00M - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
RS2 Software PLC 1.42 209.26M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Mapfre Middlesea 2.36 178.48M - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۱
PG 1.49 141.48M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
MIDI 0.615 104.94M - 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lombard Bank Malta 2.28 100.73M - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Malta Post plc 1.2 64.01M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Medserv PLC 1.06 61.81M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Malta Properties Company PLC 0.61 52.68M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Trident Estates 1.34 38.10M - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Plaza Centres 1.04 29.37M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Malita Investments PLC 0.87 26.85M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Grand Harbour Marina 0.74 15.00M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۹:۰۱
Santumas 1.42 8.78M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Globe Financial 0.3 8.52M - 0.3 0.3 0.06 25.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Loqus Holdings 0.08 3.19M - 0.08 0.08 0.01 12.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Main Street Complex 0.63 - - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
BMIT Tech 0.535 - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Tigne Mall 0.96 - - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴