کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.21 923.54M - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Bank Malta 1.62 662.96M - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
International Hotel Investments 0.9 406.35M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Malta International Airport 7.25 404.28M - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
GO PLC 4.58 338.38M - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
FIM Bank plc 0.61 272.94M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Simonds Farsons Cisk 10.4 213.00M - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
RS2 Software PLC 1.45 209.26M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Mapfre Middlesea 2 178.48M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
PG 1.64 141.48M - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۴
MIDI 0.64 104.94M - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Lombard Bank Malta 2.3 100.73M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Malta Post plc 1.49 64.01M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Medserv PLC 1.14 61.81M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Malta Properties Company PLC 0.66 52.68M - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Trident Estates 1.9 38.10M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Plaza Centres 1 29.37M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Malita Investments PLC 0.87 26.85M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Grand Harbour Marina 0.74 15.00M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۹:۰۱
Santumas 1.65 8.78M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Globe Financial 0.26 8.52M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Loqus Holdings 0.09 3.19M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ساعت ۱۵:۰۳
BMIT Tech 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Tigne Mall 0.9 - - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Main Street Complex 0.61 - - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱