شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 48.44 9.07B - 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
SES 17.345 7.10B - 17.345 17.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Metro Wholesale 13.4 3.79B - 13.4 13.4 0.26 1.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Metro Wholesale Pref 12 3.79B - 12 12 0.50 4.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Reinet Invest 12.9 2.96B - 12.9 12.9 0.20 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Globant SA 55 2.01B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Schaeffler AG 7.236 1.84B - 7.236 7.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Brederode 52.8 1.57B - 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Brait 2.06 1.40B - 2.06 2.06 0.06 3.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Luxempart 50 1.39B - 50 50 1.60 3.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
MAS Real Estate 1.26 844.54M - 1.26 1.26 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Fiducial RE 174 468.32M - 174 174 4.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Financiere Caoutchoucs 28 393.02M - 28 28 0.20 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Socfinasia 13.2 370.93M - 13.2 13.2 0.80 6.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Socfinaf 10.9 280.04M - 10.9 10.9 1.00 9.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Fotex 1.56 124.47M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
Orco Property 0.326 10.38M - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Fle Sicav Fis 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Edify 54 - - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Arista 9.35 - - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲