کالایاب
شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 14.34 7.10B - 14.34 14.34 0.12 0.81% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 13.8 2.96B - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Globant SA 102 2.01B - 102 102 1.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Schaeffler AG 6.642 1.84B - 6.642 6.642 0.24 3.68% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Brederode 61.8 1.57B - 61.4 61.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Brait 1.14 1.40B - 1.14 1.14 0.02 1.79% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Luxempart 54 1.39B - 54 54 0.50 0.93% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
MAS Real Estate 1.3 844.54M - 1.3 1.3 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Fiducial RE 188 468.32M - 188 188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰:۰۲
Societe Financiere Caoutchoucs 27.6 393.02M - 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Socfinasia 13.9 370.93M - 13.9 13.9 0.10 0.72% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Socfinaf 11.6 280.04M - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Fotex 1.8 124.47M - 1.8 1.8 0.03 1.69% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۳:۰۲
KTG ADR 42.8 12.46M - 42.8 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Orco Property 0.35 10.38M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Fle Sicav Fis 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Arista 7.55 - - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Edify 52 - - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
RTL Group 45.3 - 45.3 45.3 0.46 1.03% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲