کالایاب
شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 52.15 9.07B - 52.15 52.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
SES 15.495 7.10B - 15.495 15.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 15.5 2.96B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Globant SA 79.5 2.01B - 79.5 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schaeffler AG 8.492 1.84B - 8.492 8.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Brederode 61.2 1.57B - 61.2 61.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
Brait 1.47 1.40B - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Luxempart 55 1.39B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
MAS Real Estate 1.37 844.54M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Fiducial RE 177 468.32M - 177 177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Societe Financiere Caoutchoucs 27.8 393.02M - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Socfinasia 14.7 370.93M - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Socfinaf 10.7 280.04M - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Fotex 1.8 124.47M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
KTG ADR 44.8 12.46M - 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Orco Property 0.26 10.38M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Fle Sicav Fis 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Arista 9.35 - - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Edify 51.5 - - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱