شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 16.875 7.10B - 16.875 16.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۰۱
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 16.6 2.96B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Globant SA 109 2.01B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Schaeffler AG 9.564 1.84B - 9.564 9.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Brederode 71.4 1.57B - 71.4 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Brait 1.06 1.40B - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Luxempart 54.5 1.39B - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
MAS Real Estate 1.14 844.54M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Fiducial RE 188 468.32M - 188 188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۰۱
Societe Financiere Caoutchoucs 23.4 393.02M - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۰۱
Socfinasia 13.9 370.93M - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Socfinaf 11.4 280.04M - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۰۱
Fotex 2.2 124.47M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۰۱
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۳
KTG ADR 42.8 12.46M - 42.8 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Orco Property 0.33 10.38M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Fle Sicav Fis 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۲
RTL Group 45.38 - 45.38 45.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Arista 14.3 - - 14.3 14.3 6.75 89.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Edify 55 - - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱