کالایاب
شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 14.225 7.10B - 14.225 14.225 0.15 1.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 13.9 2.96B - 13.9 13.9 0.80 5.76% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Globant SA 109 2.01B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Schaeffler AG 6.022 1.84B - 6.022 6.022 0.09 1.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Brederode 64 1.57B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Brait 0.91 1.40B - 0.91 0.91 0.07 8.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Luxempart 53 1.39B - 53 53 0.50 0.95% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
MAS Real Estate 1.16 844.54M - 1.16 1.16 0.03 2.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Fiducial RE 191 468.32M - 191 191 3.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Societe Financiere Caoutchoucs 28 393.02M - 28 28 0.40 1.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Socfinasia 12 370.93M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Socfinaf 10.3 280.04M - 10.3 10.3 0.30 3.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Fotex 1.91 124.47M - 1.91 1.91 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۳
KTG ADR 42.4 12.46M - 42.4 42.4 0.40 0.95% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Orco Property 0.38 10.38M - 0.38 0.38 0.01 2.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Arista 14.3 - - 14.3 14.3 6.75 89.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Edify 49.8 - - 49.8 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
RTL Group 42.6 - 42.6 42.6 0.66 1.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Fle Sicav Fis 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۲