شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.94 9.07B - 46.94 46.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
SES 18.525 7.10B - 18.525 18.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Metro Wholesale Pref 14.4 3.79B - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Metro Wholesale 14.955 3.79B - 14.955 14.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Reinet Invest 13.1 2.96B - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Globant SA 68.5 2.01B - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۵
Schaeffler AG 7.35 1.84B - 7.35 7.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Brederode 58.4 1.57B - 58.4 58.4 0.10 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Brait 1.76 1.40B - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Luxempart 54 1.39B - 54 54 3.00 5.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
MAS Real Estate 1.42 844.54M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
Fiducial RE 176 468.32M - 176 176 6.00 3.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Societe Financiere Caoutchoucs 28.6 393.02M - 28.6 28.6 0.40 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Socfinasia 14.1 370.93M - 14.1 14.1 0.30 2.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Socfinaf 11.5 280.04M - 11.5 11.5 0.30 2.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Fotex 1.79 124.47M - 1.79 1.79 0.03 1.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Fiducial Office 28.6 60.30M - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۵
KTG ADR 44 12.46M - 44 44 0.40 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Orco Property 0.25 10.38M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Fle Sicav Fis 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Arista 9.35 - - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Edify 52 - - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱