کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:57:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

851
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:01:20
111 (11.51%)
تغییر ۳ ماهه
113 (11.72%)
تغییر ۶ ماهه
229 (21.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 7.7 2.26B - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
BLOM Bank SAL 8 2.25B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bank Audi DRC 3.9 2.10B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۰۹
Bank Audi 4 2.04B - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Solidere A 5.9 1.18B - 5.85 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Byblos Bank 9 Preferred 72 1.18B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
Solidere B 5.59 1.18B - 5.59 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۰۹
Byblos Bank GDR 62 1.18B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Byblos Bank 1.2 1.15B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Byblos Bank 8 Preferred 69 1.15B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Of Beirut H Preferred 25 552.07M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim Liban 13.5 295.67M - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۲۱
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.5 80.70M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.7 8.52M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
SL des Ciments Blancs Bearer 11.47 - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi H Pref 83 - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Bank Audi Pref 89.8 - - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲