شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:34:46
28 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
68 (6.71%)
تغییر ۶ ماهه
222 (19.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 8.99 2.26B 9.14 8.99 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
BLOM Bank SAL 9 2.25B - 9 9 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Audi DRC 4.88 2.10B - 4.88 4.88 0.13 2.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Audi 4.65 2.04B - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Byblos Bank 9 Preferred 70 1.18B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Byblos Bank GDR 70 1.18B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۵
Solidere A 6.45 1.18B - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Solidere B 6.45 1.18B - 6.45 6.45 0.13 2.02% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Byblos Bank 8 Preferred 70 1.15B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۳۴
Byblos Bank 1.35 1.15B - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank Of Beirut H Preferred 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim Liban 15.5 295.67M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.55 80.70M - 1.55 1.55 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۶:۳۴
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.55 8.52M - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۰۸
SL des Ciments Blancs Bearer 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Bank Audi H Pref 94 - 94 94 7.00 8.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Bank Audi Pref 89.9 - - 89.9 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲