کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,870
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:31:27
18 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
121 (4.39%)
تغییر ۶ ماهه
840 (22.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 27.85 1233.96B - 27.85 27.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Equity Group 41.9 174.53B - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
East African Breweries 214.25 168.43B - 214.25 214.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
KCB Group 45 138.74B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Co-operative Bank 14.15 100.33B - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Kenya Airways 4.99 81.93B - 4.99 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Standard Chartered Bank 206 68.70B - 206 206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Bamburi Cement 118.75 65.33B - 118.75 118.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Barclays Bank Kenya 11.95 62.46B - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
British American Tobacco Kenya 544 60.00B - 544 544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۹:۰۲
Diamond Trust Bank 124 53.00B - 124 124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
I&M Holdings 112.75 47.54B - 112.75 112.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Kenya Electricity Generating 6 46.17B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Jubilee 410 36.60B - 410 410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
CfC Stanbic 99 35.97B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Britam 8.52 31.68B - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 36.8 24.99B - 36.8 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Centum Invest 31.05 24.95B - 31.05 31.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nation Media 60.5 16.59B - 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Kenya Power Lighting 3.97 13.37B - 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
CIC Insurance 3.6 11.77B - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Kenya Reinsurance 10.95 10.88B - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Liberty Kenya 10 7.12B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
WPP-Scangroup 18.05 6.35B - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Kakuzi 300 6.27B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Crown Berger 83 5.69B - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Total Kenya 28.7 5.34B - 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
TPS Eastern Africa 21.5 5.10B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
Sasini 15.2 4.85B - 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nairobi Securities Exchange 13.45 4.44B - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Pan Africa Insurance 19.3 3.74B - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۹:۰۲
HF Group 4.35 3.22B - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Unga Group 31.1 2.97B - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Carbacid Invest 9.2 2.80B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۹:۰۲
Williamson Tea 143.5 2.42B - 143.5 143.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
National Bank Kenya 4.71 2.08B - 4.71 4.71 0.32 7.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۳:۰۱
Standard News 25 2.06B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
STANLIB Fahari 9.72 1.91B - 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱