کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:25:05
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,478
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 22:32:24
169 (6.39%)
تغییر ۳ ماهه
479 (16.21%)
تغییر ۶ ماهه
819 (24.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 28.9 1233.96B - 28.9 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Equity Group 39.8 174.53B - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
East African Breweries 200 168.43B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
KCB Group 40.1 138.74B - 40.1 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
Co-operative Bank 11.45 100.33B - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya Airways 2.53 81.93B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Chartered Bank 195 68.70B - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Bamburi Cement 106 65.33B - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Barclays Bank Kenya 10.65 62.46B - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
British American Tobacco Kenya 511 60.00B - 511 511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Diamond Trust Bank 118.75 53.00B - 118.75 118.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
I&M Holdings 47.8 47.54B - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Kenya Electricity Generating 5.54 46.17B - 5.54 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Jubilee 370 36.60B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
CfC Stanbic 93.5 35.97B - 93.5 93.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Britam 6.98 31.68B - 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 27.8 24.99B - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Centum Invest 31.5 24.95B - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Nation Media 39.75 16.59B - 39.75 39.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Kenya Power Lighting 3.66 13.37B - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
CIC Insurance 3.39 11.77B - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Kenya Reinsurance 2.91 10.88B - 2.91 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Liberty Kenya 9.8 7.12B - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
WPP-Scangroup 12.7 6.35B - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Kakuzi 340 6.27B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Crown Berger 81 5.69B - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Total Kenya 28.5 5.34B - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
TPS Eastern Africa 15.65 5.10B - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Sasini 17 4.85B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nairobi Securities Exchange 11.15 4.44B - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۱
Pan Africa Insurance 18 3.74B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
HF Group 3.65 3.22B - 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Unga Group 36 2.97B - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Carbacid Invest 8.4 2.80B - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Williamson Tea 134.25 2.42B - 134.25 134.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
National Bank Kenya 3.73 2.08B - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲
Standard News 29 2.06B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
STANLIB Fahari 8.5 1.91B - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲