کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:04:13
0 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.04%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,647
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:36:27
240 (8.31%)
تغییر ۳ ماهه
108 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
653 (19.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 27.25 1233.96B - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Equity Group 39.45 174.53B - 39.25 39.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
East African Breweries 195 168.43B - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
KCB Group 39.1 138.74B - 39 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Co-operative Bank 12.1 100.33B - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kenya Airways 3.84 81.93B - 3.8 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Chartered Bank 192.5 68.70B - 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Bamburi Cement 115.25 65.33B - 115.25 115.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Barclays Bank Kenya 10.4 62.46B - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
British American Tobacco Kenya 505 60.00B - 505 505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Diamond Trust Bank 116 53.00B - 116 116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
I&M Holdings 54 47.54B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kenya Electricity Generating 5.94 46.17B - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Jubilee 399.75 36.60B - 399.75 399.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
CfC Stanbic 100 35.97B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Britam 8.28 31.68B - 8.28 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 30.7 24.99B - 30.7 30.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Centum Invest 32.45 24.95B - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Nation Media 49.65 16.59B - 49.65 49.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kenya Power Lighting 3.98 13.37B - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
CIC Insurance 3.5 11.77B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kenya Reinsurance 3.83 10.88B - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Liberty Kenya 10.2 7.12B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
WPP-Scangroup 11.7 6.35B - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Kakuzi 310 6.27B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Crown Berger 81 5.69B - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Total Kenya 29 5.34B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
TPS Eastern Africa 20 5.10B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۱۴
Sasini 17.8 4.85B - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Nairobi Securities Exchange 12.2 4.44B - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Pan Africa Insurance 22.45 3.74B - 22.45 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
HF Group 4.29 3.22B - 4.29 4.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Unga Group 33 2.97B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Carbacid Invest 8.72 2.80B - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Williamson Tea 138 2.42B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
National Bank Kenya 4.01 2.08B - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Standard News 29 2.06B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
STANLIB Fahari 9 1.91B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴