شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (1.04%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:41:09
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,819
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 22:32:20
250 (8.13%)
تغییر ۳ ماهه
534 (15.92%)
تغییر ۶ ماهه
932 (24.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 23 1233.96B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Equity Group 39.4 174.53B - 39.4 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
East African Breweries 191.75 168.43B - 191.75 191.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
KCB Group 39.95 138.74B - 39.95 39.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Co-operative Bank 14.45 100.33B - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Kenya Airways 9.5 81.93B - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Standard Chartered Bank 194 68.70B - 194 194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Bamburi Cement 142 65.33B - 142 142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Barclays Bank Kenya 10.75 62.46B - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
British American Tobacco Kenya 540 60.00B - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Diamond Trust Bank 148 53.00B - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
I&M Holdings 85 47.54B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
Kenya Electricity Generating 6.98 46.17B - 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Jubilee 368.75 36.60B - 368.75 368.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
CfC Stanbic 91.5 35.97B - 91.5 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Britam 10.25 31.68B - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
KenolKobil 19.2 26.27B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
NIC Bank 30 24.99B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Centum Invest 27.35 24.95B - 27.35 27.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Nation Media 68.5 16.59B - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Kenya Power Lighting 3.26 13.37B - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
CIC Insurance 3.9 11.77B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Kenya Reinsurance 14.95 10.88B - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Liberty Kenya 13 7.12B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
WPP-Scangroup 13.6 6.35B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Kakuzi 310 6.27B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۳۳
Crown Berger 80 5.69B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Total Kenya 27.1 5.34B - 27.1 27.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
TPS Eastern Africa 22 5.10B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Sasini 19.2 4.85B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Nairobi Securities Exchange 14.8 4.44B - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Pan Africa Insurance 22.75 3.74B - 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
HF Group 4.62 3.22B - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Unga Group 38.9 2.97B - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Carbacid Invest 10.85 2.80B - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Williamson Tea 140 2.42B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
National Bank Kenya 5.7 2.08B - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Standard News 30 2.06B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
STANLIB Fahari 9.08 1.91B - 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲