شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0098
قیمت روز
0 (1.02%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:42:17
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,977
قیمت روز
28 (0.95%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:43
199 (7.17%)
تغییر ۳ ماهه
328 (9.93%)
تغییر ۶ ماهه
734 (19.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 26.05 1233.96B - 26.05 26.05 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Equity Group 41.35 174.53B - 41.35 41.35 0.50 1.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
East African Breweries 198.75 168.43B - 198.75 198.75 3.75 1.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
KCB Group 42 138.74B - 42 42 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Co-operative Bank 14.6 100.33B - 14.6 14.6 0.15 1.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kenya Airways 7.48 81.93B - 7.48 7.48 0.56 7.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Standard Chartered Bank 200 68.70B - 200 200 1.75 0.88% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Bamburi Cement 131 65.33B - 131 131 8.00 6.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Barclays Bank Kenya 11.5 62.46B - 11.5 11.5 0.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
British American Tobacco Kenya 610 60.00B - 610 610 4.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Diamond Trust Bank 151 53.00B - 151 151 1.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
I&M Holdings 93.75 47.54B - 93.75 93.75 1.25 1.33% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kenya Electricity Generating 6.26 46.17B - 6.26 6.26 0.22 3.51% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Jubilee 426 36.60B - 426 426 3.50 0.82% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
CfC Stanbic 91.75 35.97B - 91.75 91.75 0.50 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Britam 9.7 31.68B - 9.7 9.7 0.04 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 39.9 24.99B - 39.9 39.9 0.10 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Centum Invest 32.8 24.95B - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Nation Media 64.5 16.59B - 64.5 64.5 0.50 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kenya Power Lighting 4.8 13.37B - 4.8 4.8 0.20 4.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
CIC Insurance 4.06 11.77B - 4.06 4.06 0.02 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kenya Reinsurance 14.3 10.88B - 14.3 14.3 0.05 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Liberty Kenya 11.2 7.12B - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۴
WPP-Scangroup 13 6.35B - 13 13 0.15 1.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kakuzi 320 6.27B - 320 320 10.00 3.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Crown Berger 80.5 5.69B - 80.5 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Total Kenya 30 5.34B - 30 30 1.05 3.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
TPS Eastern Africa 23.5 5.10B - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Sasini 19.05 4.85B - 19.05 19.05 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Nairobi Securities Exchange 14.6 4.44B - 14.6 14.6 0.35 2.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Pan Africa Insurance 23.25 3.74B - 23.25 23.25 0.90 4.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
HF Group 6.28 3.22B - 6.28 6.28 0.28 4.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Unga Group 38.4 2.97B - 38.4 38.4 1.60 4.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Carbacid Invest 9.5 2.80B - 9.5 9.5 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Williamson Tea 146 2.42B - 146 146 9.00 6.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
National Bank Kenya 6.06 2.08B - 6.06 6.06 0.28 4.84% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Standard News 25.5 2.06B - 25.5 25.5 1.35 5.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
STANLIB Fahari 9.4 1.91B - 9.4 9.4 0.10 1.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵