شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:19:17
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.05%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,636
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:01:49
97 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
60 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
195 (6.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 29 1233.96B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Equity Group 47.7 174.53B - 47.7 47.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
East African Breweries 200 168.43B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
KCB Group 49.55 138.74B - 49.55 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Co-operative Bank 15 100.33B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Kenya Airways 2.96 81.93B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Standard Chartered Bank 201 68.70B - 201 201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Bamburi Cement 89 65.33B - 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Barclays Bank Kenya 12.35 62.46B - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
British American Tobacco Kenya 499.25 60.00B - 499.25 499.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Diamond Trust Bank 117.5 53.00B - 117.5 117.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
I&M Holdings 49 47.54B - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Kenya Electricity Generating 6.1 46.17B - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Jubilee 350 36.60B - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
CfC Stanbic 102 35.97B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Britam 7.4 31.68B - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 34.6 24.99B - 34.6 34.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Centum Invest 29.9 24.95B - 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Nation Media 38.85 16.59B - 38.85 38.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Kenya Power Lighting 3.35 13.37B - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
CIC Insurance 3.21 11.77B - 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Kenya Reinsurance 3.11 10.88B - 3.11 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Liberty Kenya 10.5 7.12B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
WPP-Scangroup 18 6.35B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Kakuzi 360 6.27B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Crown Berger 62.5 5.69B - 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Total Kenya 29.2 5.34B - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
TPS Eastern Africa 17 5.10B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Sasini 18.2 4.85B - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Nairobi Securities Exchange 12.2 4.44B - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Pan Africa Insurance 17 3.74B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۸:۰۱
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
HF Group 6.64 3.22B - 6.64 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Unga Group 33 2.97B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Carbacid Invest 8.5 2.80B - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Williamson Tea 130.75 2.42B - 130.75 130.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
National Bank Kenya 4.12 2.08B - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Standard News 29.2 2.06B - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
STANLIB Fahari 8.98 1.91B - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱