کالایاب
شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:14:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
2 (9.09%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
4 (20.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (14.29%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,862
قیمت روز
9 (0.51%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
67 (3.48%)
تغییر ۳ ماهه
45 (2.34%)
تغییر ۶ ماهه
216 (10.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6 4.43B - 6 6 0.04 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Housing Bk Trd Fin 6.35 2.64B - 6.35 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Arab Potash Co 17 1.23B - 17 17 0.12 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Eqbal Inv. Co 12.5 915.00M - 12.5 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Jor Islamic Bank 3.19 583.20M - 3.19 3.19 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Of Jordan 2.18 482.00M - 2.18 2.18 0.03 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jordan Telecom 1.44 326.25M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Jo Duty Fre 11.55 315.00M - 11.55 11.55 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jor Kuwait Bank 2.85 303.00M - 2.85 2.85 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jor Phosphate Mn 3.46 271.43M - 3.46 3.46 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Cairo Amman Bank 1.17 270.00M - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Bank Al-Etihad 1.61 265.60M - 1.61 1.61 0.01 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jor Petrolm Ref 2.84 257.00M - 2.84 2.84 0.04 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jordan Ahli Bank 1.04 219.95M - 1.03 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Afaq Energy 1.27 211.20M - 1.27 1.27 0.03 2.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Arab Jor/Inv/Bank 1.2 210.00M - 1.2 1.2 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Capital Bank 0.97 182.00M - 0.97 0.97 0.01 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Northern Ce 2.48 154.00M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۵
Investbank 1.35 144.00M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Jcbank 0.86 117.60M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Jordan Dubai Islamic Bank 1.33 117.00M - 1.33 1.33 0.04 3.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jor Electreic Pwr 1.26 116.21M - 1.26 1.26 0.01 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Arab Banking Corp 0.91 113.30M - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
Royal Jordanian 0.35 108.42M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Arab Int Inv Edu 2.4 108.14M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Zara Investments 0.57 90.00M - 0.57 0.57 0.02 3.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Irbid Elect 9.81 86.40M - 9.81 9.81 0.07 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.57 76.98M - 1.57 1.57 0.02 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jor Cement Fact 0.46 58.63M - 0.46 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Union Inv 1.13 58.00M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
Philadelphia Intl Education 2.5 55.65M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Siniora Fd Indst 3.02 52.80M - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Enjaz for Development 0.63 50.54M - 0.63 0.63 0.02 3.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Union Tobacco 1.5 43.74M - 1.5 1.5 0.02 1.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Taj Tourist Proj 0.32 40.00M - 0.32 0.32 0.01 3.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Jor Worsted Mill 2.45 39.30M - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Al-Dawliyah H&M 0.64 34.56M - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Arab Intl Hotel 0.85 33.60M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۴
Al Sharq Inv 2 32.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵