شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4116
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:57:18
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:01:37
2 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,971
قیمت روز
10 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:36:51
8 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.53%)
تغییر ۶ ماهه
278 (12.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.28 4.43B - 6.28 6.28 0.05 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Housing Bk Trd Fin 8.19 2.64B - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Arab Potash Co 17.1 1.23B - 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Eqbal Inv. Co 13.9 915.00M - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Islamic Bank 3.13 583.20M - 3.13 3.13 0.03 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Bank Of Jordan 2.49 482.00M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Jordan Telecom 1.56 326.25M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Jo Duty Fre 14.3 315.00M - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Kuwait Bank 2.99 303.00M - 2.92 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Phosphate Mn 3.25 271.43M - 3.25 3.25 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Cairo Amman Bank 1.19 270.00M - 1.18 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Bank Al-Etihad 1.76 265.60M - 1.75 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Petrolm Ref 2.67 257.00M - 2.67 2.67 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Jordan Ahli Bank 1.11 219.95M - 1.11 1.11 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Afaq Energy 1.84 211.20M - 1.84 1.84 0.07 3.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Arab Jor/Inv/Bank 1.25 210.00M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Capital Bank 1.07 182.00M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Northern Ce 2.68 154.00M - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Investbank 1.45 144.00M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Jcbank 0.84 117.60M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
Jordan Dubai Islamic Bank 1.16 117.00M - 1.16 1.16 0.01 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Jor Electreic Pwr 1.23 116.21M - 1.23 1.23 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Arab Banking Corp 0.98 113.30M - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Royal Jordanian 0.38 108.42M - 0.38 0.38 0.01 2.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Arab Int Inv Edu 2.65 108.14M - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Zara Investments 0.75 90.00M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Irbid Elect 10.09 86.40M - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۵
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.78 76.98M - 1.78 1.78 0.02 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Jor Cement Fact 0.49 58.63M - 0.49 0.49 0.02 4.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Union Inv 1.19 58.00M - 1.19 1.19 0.02 1.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Philadelphia Intl Education 3.16 55.65M - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Siniora Fd Indst 2.79 52.80M - 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Enjaz for Development 0.86 50.54M - 0.85 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Union Tobacco 1.58 43.74M - 1.58 1.58 0.04 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Taj Tourist Proj 0.33 40.00M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
Jor Worsted Mill 2.8 39.30M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Al-Dawliyah H&M 0.69 34.56M - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Arab Intl Hotel 1.02 33.60M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Al Sharq Inv 2.1 32.00M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵