کالایاب
شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4081
قیمت روز
0 (0.73%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:13
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25
قیمت روز
1 (4%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:01:49
4 (19.05%)
تغییر ۳ ماهه
3 (13.64%)
تغییر ۶ ماهه
3 (13.64%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,847
قیمت روز
16 (0.85%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:32:52
17 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
134 (6.76%)
تغییر ۶ ماهه
142 (7.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 5.98 4.43B - 5.97 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Housing Bk Trd Fin 6 2.64B - 5.86 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Potash Co 18.46 1.23B - 18.46 18.46 0.19 1.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Eqbal Inv. Co 11.39 915.00M - 11.39 11.39 0.34 2.99% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jor Islamic Bank 2.86 583.20M - 2.86 2.86 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bank Of Jordan 2.15 482.00M - 2.15 2.15 0.03 1.40% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jordan Telecom 1.51 326.25M - 1.51 1.51 0.01 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jo Duty Fre 11.46 315.00M - 11.46 11.46 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jor Kuwait Bank 2.81 303.00M - 2.81 2.81 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jor Phosphate Mn 3.5 271.43M - 3.5 3.5 0.02 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Cairo Amman Bank 1.06 270.00M - 1.06 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Bank Al-Etihad 1.59 265.60M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Jor Petrolm Ref 3.24 257.00M - 3.24 3.24 0.04 1.23% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jordan Ahli Bank 0.97 219.95M - 0.97 0.97 0.01 1.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Afaq Energy 1.4 211.20M - 1.39 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Arab Jor/Inv/Bank 1.2 210.00M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
Capital Bank 1.01 182.00M - 1.01 1.01 0.01 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Northern Ce 2.28 154.00M - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Investbank 1.37 144.00M - 1.37 1.37 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jcbank 0.85 117.60M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Jordan Dubai Islamic Bank 1.35 117.00M - 1.35 1.35 0.02 1.48% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jor Electreic Pwr 1.24 116.21M - 1.23 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Arab Banking Corp 0.88 113.30M - 0.88 0.88 0.01 1.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Royal Jordanian 0.39 108.42M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۶:۰۲
Arab Int Inv Edu 2.41 108.14M - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۴
Zara Investments 0.65 90.00M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۳
Irbid Elect 10.21 86.40M - 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.47 76.98M - 1.47 1.47 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jor Cement Fact 0.47 58.63M - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
Union Inv 1.14 58.00M - 1.14 1.14 0.02 1.79% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Philadelphia Intl Education 2 55.65M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Siniora Fd Indst 3.12 52.80M - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۳
Enjaz for Development 0.71 50.54M - 0.71 0.71 0.01 1.41% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Union Tobacco 1.35 43.74M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Taj Tourist Proj 0.35 40.00M - 0.35 0.35 0.01 2.86% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Jor Worsted Mill 2.42 39.30M - 2.42 2.42 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Al-Dawliyah H&M 0.59 34.56M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Arab Intl Hotel 0.86 33.60M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
Al Sharq Inv 2 32.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵