کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (1.09%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:59:03
1 (98.97%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,830
قیمت روز
26 (0.68%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:46
506 (15.22%)
تغییر ۳ ماهه
376 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
691 (22.01%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

153
قیمت روز
1 (0.65%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:44
6 (3.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
12 (7.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gene Techno 675 - 675 675 10.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Stream 87 - 87 87 2.00 2.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Takara Leben Infrastructure 120100 - 120100 120100 100.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Valuenex Japan 1635 - 1635 1635 39.00 2.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Kaonvavi 4860 - 4860 4860 190.00 3.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Asukanet 1445 - 1445 1445 6.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
CRG 588 - 588 588 3.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Enex Infrastructure 96900 - 96900 96900 1000.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
OncoTherapy 101 - 101 101 1.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
SoftBank Corp 1539.5 - 1539.5 1539.5 9.50 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
One REIT 301000 - 301000 301000 2500.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
CRE Logistics 128100 - 128100 128100 400.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Smaregi 2558 - 2558 2558 103.00 4.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
KHC 757 - 757 757 12.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
O-Well 635 - 635 635 2.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
AZOOM 2211 - 2211 2211 32.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Gift 4725 - 4725 4725 40.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Amana 743 - 743 743 2.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Kufu 1237 - 1237 1237 7.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Alue 912 - 912 912 10.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Xymax 128400 - 128400 128400 2200.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Welby 13100 - 13100 13100 1570.00 13.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Drecom 563 - 563 563 6.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
DDS 382 - 382 382 8.00 2.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
ITmedia 703 - 703 703 49.00 6.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Actcall 1388 - 1388 1388 28.00 2.02% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Valtes 1537 - 1537 1537 27.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Arealink 1170 - 1170 1170 19.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Good Life 1515 - 1515 1515 5.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Printnet 498 - 498 498 1.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Feedforce 2120 - 2120 2120 6.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Axel Mark 527 - 527 527 4.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Soiken 520 - 520 520 5.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
D.I.System 1561 - 1561 1561 9.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Nippon Accommodations 657000 - 657000 657000 5000.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Link 2075 - 2075 2075 41.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Medical Net 481 - 481 481 3.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
PORT 938 - 938 938 17.00 1.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Legal Corp 1160 - 1160 1160 54.00 4.66% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Kansai Mirai Financial 719 - 719 719 11.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳