شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:10
0 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,908
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:10
120 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
827 (20.26%)
تغییر ۶ ماهه
1,034 (26.69%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

501,327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 23:01:35
26,369 (5.00%)
تغییر ۳ ماهه
87,475 (21.14%)
تغییر ۶ ماهه
137,444 (37.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 204 239.57B - 204 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Scotia Jamaica 56.11 156.08B - 56.11 56.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Sagicor Jamaica 63.75 152.82B - 63.75 63.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Kingston Wharves 57 65.66B - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
GraceKennedy 67.49 62.63B - 67.49 67.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Carreras 8.65 47.63B - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
JMMB 41 47.52B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Supreme Ventures 25 37.07B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Caribbean Cement 75 35.34B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Jamaica Broilers 34 27.62B - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
LASCO Manufacturing 5.25 16.51B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Seprod 55 16.34B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.59 14.47B - 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 97.45 11.41B - 97.45 97.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Mayberry Investments 8.84 7.82B - 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 17.8 4.52B - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Jamaica Producers 21.95 3.13B - 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Radio Jamaica 1.98 2.55B - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Palace Amusement 1300 2.05B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
1834 Invest 1.14 1.27B - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Salada Foods Jamaica 30 1.22B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
tTech 6 636.00M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Pulse Investments 4.65 555.14M - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۳:۰۱
Ciboney 0.12 71.07M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Proven Investments 0.27 - - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Caribbean Flavours 14.75 - - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Kingston Properties 5.97 - - 5.97 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
138 Student Living 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Sterling Investments 2.85 - - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
CAC 2000 15.1 - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۳۲
Portland JSX 8.5 - - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۳۲
ISP Finance 21 - 21 21 7.35 53.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲:۳۲
Margaritaville Turks 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Eppley Pref 9.5% 6.01 - - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
C2W Music 1.75 - - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۳۳
Jamaica Money 7.50% Pref 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
Sweet River Abattoir 2.56 - - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲