کالایاب
شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:46:23
0 (2.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,059
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
167 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
185 (4.78%)
تغییر ۶ ماهه
105 (2.66%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

461,748
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 00:31:17
76,974 (20.01%)
تغییر ۳ ماهه
93,020 (25.23%)
تغییر ۶ ماهه
156,835 (51.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 180 239.57B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Scotia Jamaica 55.5 156.08B - 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Sagicor Jamaica 51 152.82B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Kingston Wharves 68 65.66B - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
GraceKennedy 64 62.63B - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Carreras 8.2 47.63B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
JMMB 37.5 47.52B - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Supreme Ventures 28.5 37.07B - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Caribbean Cement 79.5 35.34B - 79.5 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Jamaica Broilers 32 27.62B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
LASCO Manufacturing 4.1 16.51B - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Seprod 47.02 16.34B - 47.02 47.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.6 14.47B - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 96 11.41B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Mayberry Investments 8.85 7.82B - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 18 4.52B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۱
Jamaica Producers 27 3.13B - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Radio Jamaica 1.1 2.55B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Palace Amusement 1300 2.05B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
1834 Invest 1.06 1.27B - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Salada Foods Jamaica 31.01 1.22B - 31.01 31.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
tTech 5.46 636.00M - 5.46 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Pulse Investments 2.84 555.14M - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
Ciboney 0.12 71.07M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۱
K.L.E. 2.15 - - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۱۰
Cargo Handlers 9.2 - - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۱۰
Kingston Properties 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Access Financial 43.5 - - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۱۶
Derrimon Trading 2.6 - - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Blue Power 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Eppley Pref 9.5% 6.01 - - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
C2W Music 1.75 - - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۳۳
Jamaica Money 7.50% Pref 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Margaritaville Turks 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Sweet River Abattoir 2.56 - - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
AMG Packaging Paper 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵