شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:14:09
0 (5.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,874
قیمت روز
3 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
165 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
3,874 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

373,607
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 23:33:38
23,074 (6.58%)
تغییر ۳ ماهه
66,842 (21.79%)
تغییر ۶ ماهه
96,677 (34.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 145.01 239.57B - 145.01 145.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Scotia Jamaica 56 156.08B - 56 56 1.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Sagicor Jamaica 42 152.82B - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Kingston Wharves 76 65.66B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
GraceKennedy 60 62.63B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Carreras 9.49 47.63B - 9.49 9.49 0.23 2.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
JMMB 33 47.52B - 33 33 1.97 5.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Supreme Ventures 16 37.07B - 16 16 0.45 2.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Caribbean Cement 44 35.34B - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Jamaica Broilers 29 27.62B - 29 29 0.50 1.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
LASCO Manufacturing 3.12 16.51B - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Seprod 31.5 16.34B - 31.5 31.5 0.50 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.9 14.47B - 3.9 3.9 0.10 2.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 70 11.41B - 70 70 0.35 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Mayberry Investments 9.5 7.82B - 9.5 9.5 0.50 5.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 24.5 4.52B - 24.5 24.5 6.50 36.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Jamaica Producers 25.7 3.13B - 25.7 25.7 1.30 5.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Radio Jamaica 0.94 2.55B - 0.94 0.94 0.01 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Palace Amusement 1450 2.05B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
1834 Invest 1.12 1.27B - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Salada Foods Jamaica 30 1.22B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
tTech 5.19 636.00M - 5.19 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Pulse Investments 3.2 555.14M - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
Ciboney 0.12 71.07M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Jamaican Teas 3.7 - - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
Paramount Trading JA 2.52 - - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Kingston Properties 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Margaritaville Turks 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۲:۳۲
C2W Music 1.75 - - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۳۳
Caribbean Flavours 19 - - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Eppley Pref 9.5% 6.01 - - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
138 Student Living 3.5 - - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Eppley 9 - - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۲:۳۱
Cargo Handlers 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Jamaica Money 7.50% Pref 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
Sweet River Abattoir 3.5 - - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷