کالایاب
شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,911
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
93 (2.32%)
تغییر ۳ ماهه
37 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
3,911 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

389,077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:31:59
19,120 (5.17%)
تغییر ۳ ماهه
26,690 (7.37%)
تغییر ۶ ماهه
91,891 (30.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 143.8 239.57B - 143.8 143.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Scotia Jamaica 50.5 156.08B - 50.5 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Sagicor Jamaica 39.5 152.82B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Kingston Wharves 68.5 65.66B - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
GraceKennedy 59.63 62.63B - 59.63 59.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Carreras 8.85 47.63B - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
JMMB 30.5 47.52B - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Supreme Ventures 27 37.07B - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Caribbean Cement 67.05 35.34B - 67.05 67.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Jamaica Broilers 33 27.62B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
LASCO Manufacturing 3.21 16.51B - 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Seprod 42.5 16.34B - 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.7 14.47B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 78.01 11.41B - 78.01 78.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Mayberry Investments 7.5 7.82B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 19.5 4.52B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Jamaica Producers 22 3.13B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Radio Jamaica 1.16 2.55B - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Palace Amusement 1450 2.05B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
1834 Invest 1 1.27B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Salada Foods Jamaica 30 1.22B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
tTech 5 636.00M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Pulse Investments 2.95 555.14M - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Ciboney 0.13 71.07M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۵
K.L.E. 2.65 - - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
CAC 2000 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۲
138 Student Living 3.67 - - 3.67 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Caribbean Producers JA 4.6 - - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۸:۰۱
Access Financial 45.5 - - 45.5 45.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Kingston Properties 6.8 - - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
General Accident Insurance 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Margaritaville Turks 0.22 - - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Medical Disposable 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Barita Investments 39.5 - - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
JMMB Pref 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
FosRich 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲