کالایاب
شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:01:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,788
قیمت روز
22 (0.46%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
707 (17.32%)
تغییر ۳ ماهه
636 (15.32%)
تغییر ۶ ماهه
914 (23.59%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

527,696
قیمت روز
416 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:01:59
113,844 (27.51%)
تغییر ۳ ماهه
141,691 (36.71%)
تغییر ۶ ماهه
211,533 (66.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 216 239.57B - 216 216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Scotia Jamaica 56.25 156.08B - 56.25 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Sagicor Jamaica 56 152.82B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Kingston Wharves 70 65.66B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۰۲
GraceKennedy 70 62.63B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Carreras 7.8 47.63B - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
JMMB 54 47.52B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Supreme Ventures 28 37.07B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Caribbean Cement 79.9 35.34B - 79.9 79.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Jamaica Broilers 33.5 27.62B - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
LASCO Manufacturing 4.2 16.51B - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Seprod 48.55 16.34B - 48.55 48.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.15 14.47B - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 95 11.41B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Mayberry Investments 8.6 7.82B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 18.85 4.52B - 18.85 18.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Jamaica Producers 28 3.13B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Radio Jamaica 1.25 2.55B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Palace Amusement 1300 2.05B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
1834 Invest 1.1 1.27B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Salada Foods Jamaica 37 1.22B - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
tTech 5.25 636.00M - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Pulse Investments 2.7 555.14M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Ciboney 0.11 71.07M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Sagicor Real Estate X 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
General Accident Insurance 4.15 - - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۰۲
Cargo Handlers 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
CAC 2000 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Caribbean Producers JA 4.79 - - 4.79 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۴:۰۱
K.L.E. 2.1 - - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۳:۰۲
Eppley Pref 9.5% 6.01 - - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Margaritaville Turks 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۳:۰۲
C2W Music 1.75 - - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۳۳
Jamaica Money 7.50% Pref 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Sweet River Abattoir 2.56 - - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
138 Student Living 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۳:۰۲