شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0074
قیمت روز
0 (1.37%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:11
0 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,186
قیمت روز
33 (0.79%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:08
312 (8.05%)
تغییر ۳ ماهه
367 (9.61%)
تغییر ۶ ماهه
4,186 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

380,307
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:05:12
26,019 (7.34%)
تغییر ۳ ماهه
64,400 (20.39%)
تغییر ۶ ماهه
92,275 (32.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 145 239.57B - 145 152.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱:۳۴
Scotia Jamaica 51.25 156.08B - 51.25 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Sagicor Jamaica 37.1 152.82B - 37.1 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Kingston Wharves 71 65.66B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
GraceKennedy 59.5 62.63B - 59.5 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Carreras 9.5 47.63B - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
JMMB 32.75 47.52B - 32.75 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Supreme Ventures 19.8 37.07B - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Caribbean Cement 43.15 35.34B - 43.15 43.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Jamaica Broilers 33.8 27.62B - 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
LASCO Manufacturing 3.29 16.51B - 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Seprod 39 16.34B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.75 14.47B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 75.01 11.41B - 75.01 75.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Mayberry Investments 8.9 7.82B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 19.5 4.52B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Jamaica Producers 23 3.13B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Radio Jamaica 0.94 2.55B - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Palace Amusement 1450 2.05B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
1834 Invest 1.05 1.27B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Salada Foods Jamaica 32.5 1.22B - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
tTech 5.84 636.00M - 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Pulse Investments 2.75 555.14M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۳۴
Ciboney 0.14 71.07M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Caribbean Cream 5.37 - - 5.37 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Eppley 9 - - 9 9 0.20 2.22% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۳:۳۳
Margaritaville Turks 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۴
Proven Investments 0.22 - - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲:۳۴
K.L.E. 3.2 - - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۲:۳۳
Cargo Handlers 14.7 - - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Access Financial 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Consolidated Bakeries JA 2.09 - - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Eppley Pref 9.5% 6.01 - - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Honey Bun 1982 3.8 - - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Main Event 5.8 - - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
FosRich 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۴
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰