کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,929
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:41
1,324 (5.86%)
تغییر ۳ ماهه
844 (3.65%)
تغییر ۶ ماهه
538 (2.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coima Res SpA 8.4 285.90M - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Aeffe 1.642 279.68M - 1.642 1.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Fiera Milano 4.48 277.60M - 4.39 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Safilo Group 1.024 274.76M - 1.018 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
BF Holding 2.95 274.30M - 2.9 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Toscana Aeroporti 16.85 272.67M - 16.85 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Banco Di Desio E Brianza 1.93 271.35M - 1.905 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Banco Di Desio E Brianza RSP 1.97 271.35M - 1.91 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Retelit 1.481 262.66M - 1.481 1.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Tecnoinvestimenti 11.44 256.15M - 11.08 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
SIT 7.45 254.20M - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
FNM 0.53 252.68M - 0.523 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Massimo Zanetti Beverage Group SpA 5.94 244.56M - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Gamenet 11.26 229.80M - 11.24 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
UniEuro 12.06 228.00M - 11.96 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Basicnet 4.31 225.98M - 4.26 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
LU-VE 10.05 220.12M - 10.05 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Molmed 0.3835 215.97M - 0.3835 0.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Carraro 1.982 203.68M - 1.982 2.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Esprinet 3.76 201.76M - 3.725 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Sabaf 13.5 197.68M - 13.44 13.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Indel B 22.8 196.29M - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Emak 0.944 196.07M - 0.944 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Astaldi 0.684 195.87M - 0.679 0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Crescita 7.2 190.72M - 7.1 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ACSM-Agam 1.75 187.72M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Pininfarina 1.842 170.19M - 1.842 1.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Intek 0.3135 170.14M - 0.3135 0.3155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Intek RSP 0.362 170.14M - 0.362 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳
Valsoia 10.85 169.84M - 10.5 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Banca Sistema Spa 1.48 163.66M - 1.46 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
IMMSI 0.604 163.11M - 0.599 0.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
GEDI Gruppo Editoriale 0.265 161.00M - 0.265 0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Caltagirone Editore 1.1 160.63M - 1.09 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Alerion 2.72 159.77M - 2.67 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Prelios SpA 0.1162 158.51M - 0.1162 0.1162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Modelleria Brambilla SpA 2.14 158.07M - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Equita 2.63 157.50M - 2.63 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
TAS 1.855 152.87M - 1.855 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Servizi Italia 2.86 150.14M - 2.85 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳