کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,814
قیمت روز
267 (1.12%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:33:49
489 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
716 (3.10%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERG 18.76 2.79B 18.79 18.76 18.79 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
ACEA 17 2.71B 17.02 17 17.02 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Autogrill 9.11 2.67B 9.13 9.11 9.13 0.07 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Brunello Cucinelli 27.72 2.62B 27.74 27.72 27.74 0.24 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Banca Generali 28.4 2.49B 28.44 28.4 28.44 0.28 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Ansaldo 12.68 2.46B - 12.68 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۴
Unipol Gruppo 4.781 2.38B 4.732 4.732 4.781 0.03 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Enav 5.095 2.33B - 5.095 5.095 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Bper Banca 3.546 2.24B 3.535 3.535 3.546 0.07 1.95% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reply 51.45 2.17B 51.6 51.45 51.6 0.85 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Credito Emiliano 4.99 2.09B - 4.99 4.99 0.08 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Technogym 9.91 1.99B - 9.91 9.91 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Saras 1.504 1.97B 1.52 1.504 1.52 0.04 2.33% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
ASTM 28 1.96B 27.96 27.96 28 0.20 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Azimut Holding 17.315 1.88B 17.26 17.26 17.315 0.20 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Fincantieri SpA 0.963 1.83B 0.962 0.962 0.963 0.02 2.18% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Cerved Information Solutions SpA 8.05 1.79B - 8.05 8.05 0.10 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Datalogic 13.6 1.79B 13.56 13.56 13.6 0.28 2.06% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Tod’s 46.1 1.77B 46.3 46.1 46.3 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Anima Holding SpA 3.454 1.75B 3.44 3.44 3.454 0.09 2.66% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Beni Stabili 0.678 1.69B - 0.678 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
Banca Popolare Sondrio 1.765 1.58B 1.77 1.765 1.77 0.04 2.38% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Marr 20.6 1.49B 20.75 20.6 20.75 0.30 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Danieli & C 15.42 1.47B 15.44 15.42 15.44 0.38 2.46% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Danieli & C RSP 9.32 1.47B 9.31 9.31 9.32 0.09 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Banca IFIS 14.95 1.39B 15.03 14.95 15.03 0.39 2.61% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
EI Towers 56.9 1.32B - 56.9 56.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Maire Tecnimont 2.312 1.27B 2.33 2.312 2.33 0.08 3.46% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Cattolica Assicurazioni 7.87 1.23B 7.88 7.87 7.88 0.07 0.89% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Gima TT 7.12 1.22B - 7.12 7.12 0.13 1.83% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Salini Impregilo 2.008 1.15B 2.012 2.008 2.012 0.03 1.69% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Impregilo RSP 5.9 1.15B 5.8 5.8 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
BIO ON 18.4 1.11B 18.64 18.4 18.64 0.20 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Rai Way SpA 5.35 1.09B 5.37 5.35 5.37 0.05 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Cementir Holding 6.2 1.05B 6.15 6.15 6.2 0.04 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Italmobiliare 21 997.93M - 21 21 0.30 1.45% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vittoria Assicurazioni 14 937.91M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Sol 10.6 937.84M - 10.6 10.6 0.12 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Tamburi Investment 6.06 931.56M 6.05 6.05 6.06 0.08 1.34% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Biesse 10.4 888.63M 10.34 10.34 10.4 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳