کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,929
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:41
1,324 (5.86%)
تغییر ۳ ماهه
844 (3.65%)
تغییر ۶ ماهه
538 (2.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sostravel.Com 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۶:۰۳
Vei 1 9.7 - - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۷
Culti Milano 2.58 - - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۷
Portobello 5.76 5.62 5.62 5.76 0.04 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Comer Industries 12.56 12.54 12.46 12.56 0.20 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nestle 90.28 - 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۰۱
Relatech 2.5 2.47 2.47 2.5 0.04 1.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Bank BRISyariah 3600 - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Alcon 52 - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۵:۰۱
Spactiv 9.7 - - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Innovatec 0.023 - - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
4Aim Societa di Investimento 330 - - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Repsol 14.215 14.185 14.185 14.215 0.16 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Sg Company 1.49 1.47 1.47 1.49 0.02 1.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Officina Stellare 8.62 8.49 8.49 8.62 0.08 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Mondo TV Suisse SA 1 - - 1 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Net Insurance 4.94 5.1 4.94 5.1 0.06 1.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Caleido Group 0.82 - - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Digital360 0.83 - - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
WM Capital 0.235 - - 0.231 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Sprintitaly 9.7 - - 9.7 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Starbucks 81.54 - 81.54 81.54 1.36 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Microsoft 123.84 123.94 123.84 123.94 0.48 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Sciuker Frames 1.075 1.07 1.07 1.095 0.06 5.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Esautomotion 3.03 3.09 3.03 3.09 0.08 2.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Kolinpharma 10.1 - - 10.1 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
CrowdFundMe 7.4 7.56 7.38 7.56 0.20 2.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
KI Group 0.92 - - 0.915 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
GO internet 1.45 - - 1.44 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Iberdrola 9.292 - 9.292 9.292 0.09 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Digital Value 17 16.5 16.5 17 0.10 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Intred 4.88 4.9 4.88 4.9 0.09 1.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Grifal 3.18 - - 3.15 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Powersoft 4.5 - 4.5 4.5 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Notorious 2.93 - - 2.82 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Monnalisa 8.3 8.1 8.1 8.3 0.15 1.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Clabo SPA 1.54 - - 1.54 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Techedge 5 4.9 4.9 5 0.20 4.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Carel Industries 12.44 - 12.42 12.32 12.44 0.14 1.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Fope 7.6 - - 7.5 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳