شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,190
قیمت روز
138 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:10
52 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
236 (0.99%)
تغییر ۶ ماهه
2,946 (13.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bioera 0.0764 7.61M - 0.0764 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Poligrafica S Faustino 5.3 6.67M - 5.3 5.3 0.10 1.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Olidata 0.154 5.32M - 0.154 0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Gequity 0.032 4.53M - 0.032 0.032 0.00 3.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Gruppo Waste Italia 0.077 4.33M - 0.077 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۰:۰۰
CHL 0.0048 4.06M - 0.0047 0.0048 0.00 4.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Sintesi 0.0482 3.72M - 0.0482 0.049 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Visibilia Editor 0.344 3.54M - 0.344 0.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۳
EEMS 0.0612 3.28M - 0.0612 0.0612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Novartis 77.92 - 77.92 77.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱:۰۱
Alcon 52 - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۵:۰۱
Casta Diva 0.49 - - 0.49 0.492 0.01 2.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
D'Amico 0.136 - 0.136 0.136 0.02 13.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Spactiv 9.7 - - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
Nestle 90.28 - 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۰۱
Maps 3.15 3.13 3.13 3.15 0.02 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Notorious 2.59 - - 2.59 2.59 0.04 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Askoll Eva 1.55 - 1.55 1.55 0.03 1.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Garofalo Health 4.93 - 4.93 4.93 0.08 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Techedge 5.1 - 5.1 5.1 0.30 6.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Carel Industries 12.42 - - 12.42 12.42 0.08 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Innovatec 0.0278 - - 0.0278 0.0278 0.00 6.92% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Digital360 0.8 - - 0.8 0.8 0.01 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Somec 22.4 - - 22.4 22.4 0.20 0.90% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kolinpharma 10.9 - - 10.9 11.6 0.60 5.83% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Gibus 5.8 - 5.8 5.8 0.20 3.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Circle 2.7 - 2.7 2.7 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۰۲
Caleido Group 0.9 - - 0.87 0.9 0.01 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Renergetica 3.64 - 3.64 3.64 0.04 1.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Grifal 3.57 - - 3.57 3.57 0.05 1.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Nb Aurora 10.2 - - 10.2 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Piovan 5.5 - 5.5 5.54 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Vei 1 9.6 - - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
Intred 5 - 4.97 5 0.10 2.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Portobello 9.9 9.6 9.6 9.9 0.20 2.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
GO internet 1.18 - 1.14 1.14 1.18 0.03 2.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
illimity Bank 8.7 - 8.7 8.7 0.10 1.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Alp.I 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Yoox Net-A-Porter Group 37.94 - 37.94 37.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Energy Lab SpA 0.37 - - 0.37 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰