کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,202
قیمت روز
123 (0.53%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:32:51
104 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
3,007 (14.89%)
تغییر ۶ ماهه
934 (3.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1680 706.60B - 1680 1680 20.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Anheuser Busch Inbev 78.98 146.25B 79.52 78.98 79.52 0.28 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Louis Vuitton 369.8 142.35B 368.9 367.2 369.8 0.40 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Total 49.02 138.61B 49.17 49.02 49.17 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Unilever NV DRC 54.43 138.42B 54.37 53.6 54.43 0.49 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SAP 119 106.29B 118.84 118.84 119 0.62 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Siemens AG 106.04 93.25B - 106.04 106.04 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 77.21 85.93B 77.78 77.21 77.78 0.41 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bayer 55.26 85.47B 55.22 54.4 55.26 0.71 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Volkswagen VZO 146.62 84.76B 145.16 145.16 146.62 0.42 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Allianz 212.7 83.84B - 212.7 212.7 0.50 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
Airbus Group 122.94 75.85B 123 122.94 123 0.98 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
BASF 62.25 75.01B 61.94 61.94 62.25 0.20 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
ASML Holding 178.14 71.90B 178.34 178.14 178.34 1.14 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Daimler 47.75 69.91B 47.88 47.3 47.88 1.67 3.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Deutsche Telekom AG 15.37 69.35B 15.36 15.36 15.37 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas 40.6 66.11B 40.7 40.6 40.7 0.37 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
BMW ST 63.7 60.50B 63.85 63.6 63.9 0.73 1.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Kering 516.4 59.67B 518 515.7 518 1.50 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
ENI 14.52 57.33B 14.56 14.52 14.62 0.09 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
AXA 23.36 50.52B 23.3 23.3 23.36 0.11 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Tesla 196.6 49.89B 195 195 196.6 0.80 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Vinci 91.38 48.55B - 91.38 91.38 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Enel 6.225 48.23B 6.237 6.212 6.24 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
ING Groep 9.8 47.97B 9.744 9.744 9.8 0.06 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Air Liquide 121.05 45.80B - 121.05 121.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Deutsche Post 28.51 45.11B - 28.51 28.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Henkel VZO 86.52 44.26B - 86.52 86.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Continental AG 130.78 44.06B - 130.78 130.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Danone 75.16 43.60B 75.24 74.78 75.24 0.66 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Telefonica 7.25 43.12B - 7.25 7.25 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Adidas 264.9 42.96B 269.1 264.9 269.1 4.65 1.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Safran 122.4 42.66B - 122.4 122.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
Intesa Sanpaolo 1.8748 41.54B 1.8764 1.8748 1.8818 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Schneider Electric 78.36 40.32B 78.44 78.36 78.44 0.96 1.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
Orange 14.015 37.89B - 14.015 14.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Fresenius SE 47.96 36.16B - 47.96 47.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Philips 38.25 33.93B - 38.25 38.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱