کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,004
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
2,356 (10.88%)
تغییر ۳ ماهه
2,958 (14.06%)
تغییر ۶ ماهه
2,016 (7.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1650 706.60B - 1650 1660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Anheuser Busch Inbev 79.89 146.25B - 79.09 79.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Louis Vuitton 351.7 142.35B - 347.6 353.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Total 50.26 138.61B - 49.9 50.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Unilever NV DRC 52.37 138.42B - 51.64 52.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SAP 100.5 106.29B - 100.5 99.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Siemens AG 106.54 93.25B - 106.1 106.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 72.72 85.93B - 72.72 73.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Bayer 61.04 85.47B - 60.89 61.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Volkswagen VZO 164.2 84.76B - 164.2 164.2 0.98 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Allianz 196.2 83.84B - 195.4 196.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Airbus Group 120.44 75.85B - 120.44 120.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BASF 68.75 75.01B - 68.75 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
ASML Holding 182.8 71.90B - 182.8 182.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Daimler 59.27 69.91B - 58.47 59.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Deutsche Telekom AG 14.82 69.35B - 14.78 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BNP Paribas 49.05 66.11B - 48.1 49.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BMW ST 77.51 60.50B - 77.27 78.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Kering 511.6 59.67B - 511.6 539.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ENI 15.43 57.33B - 15.42 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
AXA 22.4 50.52B - 22.2 22.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Tesla 243 49.89B - 238 243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Vinci 89.28 48.55B - 89.28 89.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Enel 5.525 48.23B - 5.509 5.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
ING Groep 12.068 47.97B - 12.044 12.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Air Liquide 111.8 45.80B - 111.8 111.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Deutsche Post 31.07 45.11B - 30.62 31.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Henkel VZO 88.92 44.26B - 88.92 88.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Continental AG 155.6 44.06B - 155.6 155.6 0.90 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Danone 70.5 43.60B - 70.4 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Telefonica 7.49 43.12B - 7.4 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Adidas 231.3 42.96B - 227.8 231.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Safran 121.6 42.66B - 121.6 121.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۴:۰۲
Intesa Sanpaolo 2.333 41.54B - 2.317 2.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Schneider Electric 70.02 40.32B - 70.02 70.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Orange 14.535 37.89B - 14.535 14.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Fresenius SE 49.34 36.16B - 49.34 49.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Philips 35.61 33.93B - 35.61 35.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۳۱