شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

20,741
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
2,425 (10.47%)
تغییر ۳ ماهه
3,696 (15.12%)
تغییر ۶ ماهه
3,681 (15.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1446 706.60B - 1446 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Anheuser Busch Inbev 62.41 146.25B - 62.41 62.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Louis Vuitton 252.2 142.35B - 251.7 252.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Total 49.24 138.61B - 48.91 49.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Unilever NV DRC 49.4 138.42B - 49.4 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SAP 89.58 106.29B - 89.58 89.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Siemens AG 100.3 93.25B - 100.3 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 78.18 85.93B - 78.03 78.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Bayer 63.5 85.47B - 63.46 64.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Volkswagen VZO 147.62 84.76B - 145.88 149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Allianz 176.7 83.84B - 173.4 176.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Airbus Group 88.8 75.85B - 88.8 88.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
BASF 60.07 75.01B - 59.6 60.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ASML Holding 140 71.90B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Daimler 47.38 69.91B - 46.34 47.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Deutsche Telekom AG 15.12 69.35B - 15.04 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
BNP Paribas 41.48 66.11B - 41.22 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
BMW ST 74.33 60.50B - 72.8 74.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Kering 403 59.67B - 403 404.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
ENI 14.15 57.33B - 14.15 14.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
AXA 19.2 50.52B - 19.02 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tesla 330 49.89B 332.5 330 332.5 3.50 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Vinci 76.62 48.55B - 76.62 76.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۲
Enel 5.018 48.23B - 5.004 5.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ING Groep 10.176 47.97B - 10.176 10.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Air Liquide 105.25 45.80B - 105.25 105.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Deutsche Post 24.93 45.11B - 24.93 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Henkel VZO 99.88 44.26B - 99.88 99.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Continental AG 122.2 44.06B - 122 124.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Danone 64.44 43.60B - 64.44 64.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Telefonica 7.77 43.12B - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Adidas 194.9 42.96B - 194.9 197.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Safran 102.4 42.66B - 102.4 102.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Intesa Sanpaolo 2.014 41.54B - 1.994 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Schneider Electric 63.04 40.32B - 63.04 63.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Orange 14.86 37.89B - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fresenius SE 41.93 36.16B - 41 41.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Philips 32.4 33.93B - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴