شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,208
قیمت روز
2 (0.01%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:23
1,932 (9.53%)
تغییر ۳ ماهه
520 (2.29%)
تغییر ۶ ماهه
2,716 (10.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1432 706.60B 1434 1420 1434 4.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Anheuser Busch Inbev 68.3 146.25B - 68.3 68.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Louis Vuitton 296.5 142.35B 293.5 293.5 296.5 2.20 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Total 49.53 138.61B 49.4 49.4 49.53 0.11 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Unilever NV DRC 48.9 138.42B - 48.9 48.9 0.12 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
SAP 94.22 106.29B - 94.22 94.22 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Siemens AG 93.25 93.25B - 93.25 93.25 0.55 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 74.89 85.93B 75.22 74.89 75.6 0.21 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Bayer 67.81 85.47B 68 67.81 68.2 0.40 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Volkswagen VZO 142.8 84.76B 140.98 140.98 142.8 0.42 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz 190.6 83.84B 189 189 190.6 1.50 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Airbus Group 110.9 75.85B - 110.9 110.9 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
BASF 65.71 75.01B 65.52 65.52 65.84 0.52 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
ASML Holding 162.36 71.90B - 162.36 162.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Daimler 50.51 69.91B 49.6 49.6 50.51 0.21 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Deutsche Telekom AG 14.48 69.35B 14.53 14.48 14.53 0.10 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
BNP Paribas 42.23 66.11B 41.96 41.71 42.34 0.24 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
BMW ST 71 60.50B 70.4 70.19 71 0.55 0.78% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Kering 474.5 59.67B 474 474 474.5 2.20 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
ENI 15.2 57.33B 15.21 15.09 15.21 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
AXA 20.75 50.52B 20.71 20.71 20.75 0.05 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Tesla 273 49.89B - 273 273 2.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Vinci 77.66 48.55B - 77.66 77.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۴
Enel 5.226 48.23B 5.234 5.204 5.234 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
ING Groep 10.976 47.97B 10.97 10.97 10.976 0.06 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Air Liquide 106.6 45.80B - 106.6 106.6 0.70 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Deutsche Post 26.13 45.11B - 26.13 26.13 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Henkel VZO 88.04 44.26B 88.2 88.04 88.2 0.46 0.52% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Continental AG 138.65 44.06B 137.5 137.5 138.65 0.70 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Danone 65.44 43.60B 65.4 65.4 66.1 0.48 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Telefonica 7.55 43.12B - 7.5 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Adidas 201 42.96B 199 199 201 2.25 1.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Safran 115.15 42.66B - 115.15 115.15 0.75 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Intesa Sanpaolo 2.055 41.54B 2.05 2.034 2.055 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Schneider Electric 67.98 40.32B - 67.98 68.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Orange 13.66 37.89B 13.685 13.66 13.685 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Fresenius SE 46.98 36.16B 46.6 46.6 46.98 0.39 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Philips 34.84 33.93B - 34.84 34.84 0.23 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸