شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,519
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
1,118 (16.85%)
تغییر ۳ ماهه
1,609 (22.57%)
تغییر ۶ ماهه
1,394 (20.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 22.64 25.01B - 22.16 22.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Ryanair Holdings 10.875 17.91B - 10.875 10.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Kerry Group 89.8 15.92B - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
AIB 3.554 12.77B - 3.544 3.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Smurfit Kappa 22.42 8.19B - 22.42 22.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Paddy Power 73.7 7.64B - 73.7 73.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Kingspan 37.2 7.60B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Bank of Ireland 5.105 7.27B - 5.105 5.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Glanbia PLC 16.6 4.62B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Tullow Oil 2.05 3.69B - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
First Derivatives 23.4 1.35B - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Cairn Homes 1.11 1.34B - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Dalata Hotel 4.625 1.28B - 4.625 4.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Aryzta AG 1.07 1.23B - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Hibernia Reit 1.35 1.04B - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Green REIT 1.4 1.03B - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Irish Cont Gp Un 4.67 993.75M - 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
C&C 2.84 982.00M - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Permanent TSB 1.62 888.48M - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Total Produce 1.38 857.10M - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Glenveagh Properties 0.75 780.45M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Origin 5.83 778.59M - 5.83 5.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Irish Res Pr P 1.394 596.50M - 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Applegreen Plc 5.6 568.28M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Draper Esprit 5.95 560.09M - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Fbd Holdings 8.4 374.40M - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Abbey 14.5 340.89M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Hostelworld Group PLC 1.98 337.70M - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۱
Malin Corporation plc 5.24 325.52M - 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
Greencoat Renewables 1.065 290.25M - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Mincon Group P 1.2 281.66M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Kenmare Resources 2.08 278.00M - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Datalex 2.43 198.04M - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Cpl Resources 5.6 158.69M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Ifg Group 1.58 158.49M - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Independent News&Media 0.06 135.88M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Mainstay Medical 2.58 133.12M - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Aminex 0.015 93.33M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
Providence 0.13 71.72M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Gan PLC 0.535 56.69M - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲