شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
21 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
888 (13.21%)
تغییر ۶ ماهه
978 (14.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 27.42 25.01B - 27.31 27.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Ryanair Holdings 11.72 17.91B - 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Kerry Group 89.2 15.92B - 89.2 89.2 2.30 2.58% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
AIB 3.94 12.77B - 3.872 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Smurfit Kappa 26.48 8.19B - 26.48 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Paddy Power 69.8 7.64B - 69.8 69.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Kingspan 38.46 7.60B - 38.46 38.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Bank of Ireland 5.345 7.27B - 5.345 5.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Glanbia PLC 16.19 4.62B - 16.19 16.19 0.17 1.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Tullow Oil 2.35 3.69B - 2.35 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
First Derivatives 26.9 1.35B - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Cairn Homes 1.246 1.34B - 1.246 1.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Dalata Hotel 5.75 1.28B - 5.75 5.75 0.05 0.88% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Aryzta AG 0.95 1.23B - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Hibernia Reit 1.258 1.04B - 1.258 1.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Green REIT 1.446 1.03B - 1.446 1.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Irish Cont Gp Un 4.75 993.75M - 4.75 4.75 0.05 1.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
C&C 3.04 982.00M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Permanent TSB 1.55 888.48M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Total Produce 1.85 857.10M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Glenveagh Properties 0.815 780.45M - 0.815 0.815 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Origin 5.52 778.59M - 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Irish Res Pr P 1.5 596.50M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Applegreen Plc 5.96 568.28M - 5.96 5.96 0.16 2.76% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
Draper Esprit 5.6 560.09M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
Fbd Holdings 8.7 374.40M - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Abbey 14 340.89M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
Hostelworld Group PLC 2.4 337.70M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Malin Corporation plc 5.5 325.52M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۳:۰۴
Greencoat Renewables 1.07 290.25M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Mincon Group P 1.3 281.66M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Kenmare Resources 2.3 278.00M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Datalex 0.71 198.04M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Cpl Resources 6.22 158.69M - 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Ifg Group 1.54 158.49M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Independent News&Media 0.07 135.88M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Mainstay Medical 4.42 133.12M - 4.42 4.42 0.12 2.79% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Aminex 0.015 93.33M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Providence 0.167 71.72M - 0.167 0.167 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵