کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
741 (12.77%)
تغییر ۳ ماهه
278 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
243 (3.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 30.53 25.01B - 29.73 30.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Ryanair Holdings 12.475 17.91B - 12.475 12.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kerry Group 96.95 15.92B - 96.95 96.95 0.80 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
AIB 4.246 12.77B - 4.18 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Smurfit Kappa 27.24 8.19B - 27.24 27.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Paddy Power 76.68 7.64B - 76.68 76.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kingspan 45.12 7.60B - 45.12 45.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bank of Ireland 6.02 7.27B - 6.02 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Glanbia PLC 16.98 4.62B - 16.98 16.98 0.24 1.41% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Tullow Oil 2.8 3.69B - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
First Derivatives 36.9 1.35B - 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Cairn Homes 1.344 1.34B - 1.344 1.344 0.02 1.49% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Dalata Hotel 6 1.28B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
Aryzta AG 1.23 1.23B - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Hibernia Reit 1.392 1.04B - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Green REIT 1.71 1.03B - 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Irish Cont Gp Un 4.9 993.75M - 4.9 4.9 0.05 1.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
C&C 3.335 982.00M - 3.335 3.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Permanent TSB 1.38 888.48M - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Total Produce 1.61 857.10M - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Glenveagh Properties 0.849 780.45M - 0.849 0.849 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Origin 5.51 778.59M - 5.51 5.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Irish Res Pr P 1.588 596.50M - 1.588 1.588 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Applegreen Plc 5.54 568.28M - 5.54 5.54 0.04 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Draper Esprit 5.5 560.09M - 5.5 5.5 0.12 2.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Fbd Holdings 8.76 374.40M - 8.76 8.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Abbey 14.5 340.89M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Hostelworld Group PLC 2.26 337.70M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۶:۰۳
Malin Corporation plc 5.35 325.52M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Greencoat Renewables 1.08 290.25M - 1.08 1.08 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۱
Mincon Group P 1.27 281.66M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۶:۰۳
Kenmare Resources 2.32 278.00M - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Datalex 0.816 198.04M - 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Cpl Resources 6.6 158.69M - 6.6 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Ifg Group 2.16 158.49M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Independent News&Media 0.099 135.88M - 0.099 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Mainstay Medical 3.82 133.12M - 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Aminex 0.013 93.33M - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Providence 0.15 71.72M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵