شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

488
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:34:36
15 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
69 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
153 (23.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 7.25 2697.00B - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Baghdad Soft Drinks 3.19 700.47B - 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.8 225.00B - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Mansour Investment Bank 0.72 210.00B - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Credit Bank of Iraq 0.43 112.50B - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.35 105.00B - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Commercial Bank of Iraq 0.43 105.00B - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
National Bank of Iraq 0.35 100.00B - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Bank of Baghdad 0.28 97.50B - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Investment Bank of Iraq 0.27 92.50B - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Babylon Hotel 71.5 91.40B - 71.5 71.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.23 67.50B - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Gulf Commercial Bank 0.18 63.00B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 12 53.64B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Mosul Bank for Development 0.16 50.50B - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
National Company for Tourist 8.2 49.40B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Babylon Bank 0.19 47.50B - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Iraqi for Seed Production 4.84 43.05B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Iraqi Middle East Investment Bank 0.12 42.50B - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
United Bank for Investment 0.13 42.00B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Ishtar Hotels 10.3 41.48B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Al Mamoura Company for RE 1.69 40.09B - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Mansour Hotel 13.55 35.08B - 13.55 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.6 32.30B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Al Sadeer Hotel 11.7 24.78B - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.1 23.00B - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Iraqi Dates Processing and Marking 1.15 21.56B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Baghdad Iraq for Public Transport 16.2 16.60B - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Ready Made Clothes 9 12.59B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
National Chemical and Plastic 0.67 10.78B - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Veterinary Vaccines Drugs 1.69 10.10B - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Iraqi Company for Land Transport 0.71 9.94B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National Metallic Bicycles 2.28 9.50B - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Karbala Hotels 0.97 7.50B - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Modern Sewing 4.27 5.35B - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kharkh Tour Amusement City 4.18 4.90B - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵