کالایاب
شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

476
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:48
18 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.41%)
تغییر ۶ ماهه
81 (14.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.15 2697.00B - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Baghdad Soft Drinks 3.38 700.47B - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.55 225.00B - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Mansour Investment Bank 0.68 210.00B - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Credit Bank of Iraq 0.39 112.50B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.41 105.00B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Commercial Bank of Iraq 0.45 105.00B - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
National Bank of Iraq 0.38 100.00B - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Bank of Baghdad 0.28 97.50B - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Investment Bank of Iraq 0.23 92.50B - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Babylon Hotel 60.07 91.40B - 60.07 60.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.2 67.50B - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Gulf Commercial Bank 0.16 63.00B - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 9.18 53.64B - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Mosul Bank for Development 0.15 50.50B - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
National Company for Tourist 9.05 49.40B - 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Babylon Bank 0.1 47.50B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi for Seed Production 5.3 43.05B - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Iraqi Middle East Investment Bank 0.1 42.50B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
United Bank for Investment 0.05 42.00B - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Ishtar Hotels 10.9 41.48B - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Al Mamoura Company for RE 1.67 40.09B - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Mansour Hotel 12 35.08B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.6 32.30B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Al Sadeer Hotel 11 24.78B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.45 23.00B - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Iraqi Dates Processing and Marking 1.26 21.56B - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Baghdad Iraq for Public Transport 17.75 16.60B - 17.75 17.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
Ready Made Clothes 8.81 12.59B - 8.81 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۱:۳۲
National Chemical and Plastic 0.68 10.78B - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Veterinary Vaccines Drugs 1.37 10.10B - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Company for Land Transport 0.93 9.94B - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
National Metallic Bicycles 1.45 9.50B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Karbala Hotels 0.86 7.50B - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Modern Sewing 5.6 5.35B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Kharkh Tour Amusement City 3.73 4.90B - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴