شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عراق
عراق

IQD/USD

0.0084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:30:39
0 (924.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (924.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (924.39%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

484
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:31:50
6 (1.28%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
21 (4.16%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.1 2697.00B - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Baghdad Soft Drinks 3.31 700.47B - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Kurdistan International Bank 1.05 516.00B - 1.05 1.05 0.05 4.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵:۰۳
Sumer Commercial Bank 0.51 225.00B - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Mansour Investment Bank 0.64 210.00B - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Bank of Iraq 0.39 112.50B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Commercial Bank of Iraq 0.47 105.00B - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.37 105.00B - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
National Bank of Iraq 0.5 100.00B - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Bank of Baghdad 0.31 97.50B - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Investment Bank of Iraq 0.26 92.50B - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Babylon Hotel 69 91.40B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.24 67.50B - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Gulf Commercial Bank 0.14 63.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 9.4 53.64B - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Mosul Bank for Development 0.15 50.50B - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
National Company for Tourist 8.46 49.40B - 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Babylon Bank 0.1 47.50B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi for Seed Production 5.8 43.05B - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Iraqi Middle East Investment Bank 0.1 42.50B - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
United Bank for Investment 0.06 42.00B - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Ishtar Hotels 10.9 41.48B - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Al Mamoura Company for RE 1.7 40.09B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Mansour Hotel 12 35.08B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.18 32.30B - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۲
Al Sadeer Hotel 11 24.78B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
Iraqi Company for Meat and Field Crops 5.15 23.00B - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Iraqi Dates Processing and Marking 1.16 21.56B - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Baghdad Iraq for Public Transport 21 16.60B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Ready Made Clothes 10.5 12.59B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
National Chemical and Plastic 1.36 10.78B - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Veterinary Vaccines Drugs 1.64 10.10B - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Iraqi Company for Land Transport 0.93 9.94B - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۰۳
National Metallic Bicycles 2.35 9.50B - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Karbala Hotels 0.86 7.50B - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۲
Modern Sewing 5.6 5.35B - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Kharkh Tour Amusement City 3.75 4.90B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲