شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

553
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 17:03:24
55 (9.01%)
تغییر ۳ ماهه
79 (12.44%)
تغییر ۶ ماهه
22 (3.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.35 2697.00B - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Baghdad Soft Drinks 3.94 700.47B - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Kurdistan International Bank 1.27 516.00B - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Sumer Commercial Bank 0.9 225.00B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mansour Investment Bank 0.88 210.00B - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Bank of Iraq 0.43 112.50B - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Commercial Bank of Iraq 0.46 105.00B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.4 105.00B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
National Bank of Iraq 0.41 100.00B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Baghdad 0.41 97.50B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Investment Bank of Iraq 0.35 92.50B - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Babylon Hotel 47 91.40B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.3 67.50B - 0.3 0.3 0.01 3.45% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۰۷
Gulf Commercial Bank 0.21 63.00B - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Elaf Islamic Bank 0.21 57.50B - 0.21 0.21 0.02 9.52% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Palestine International Hotel 10.93 53.64B - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
Mosul Bank for Development 0.25 50.50B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
National Company for Tourist 7.5 49.40B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Babylon Bank 0.19 47.50B - 0.19 0.19 0.01 5.26% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Iraqi for Seed Production 4.84 43.05B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Iraqi Middle East Investment Bank 0.18 42.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
United Bank for Investment 0.14 42.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Ishtar Hotels 10.3 41.48B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Al Mamoura Company for RE 1.8 40.09B - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Mansour Hotel 11.5 35.08B - 11.5 11.5 0.40 3.48% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۱۵:۰۳
Baghdad Hotel 8.4 32.30B - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Al Sadeer Hotel 16 24.78B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.3 23.00B - 4.3 4.3 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Iraqi Dates Processing and Marking 1.05 21.56B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۳۵
Baghdad Iraq for Public Transport 17 16.60B - 17 17 0.35 2.10% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Ready Made Clothes 8.2 12.59B - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
National Chemical and Plastic 0.71 10.78B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۸:۰۴
Veterinary Vaccines Drugs 1.65 10.10B - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
Iraqi Company for Land Transport 0.71 9.94B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National Metallic Bicycles 2.28 9.50B - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Modern Sewing 4.7 5.35B - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Kharkh Tour Amusement City 4.53 4.90B - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Al Mansour Pharma 0.69 4.46B - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵