کالایاب
شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

496
قیمت روز
3 (0.5%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:34:10
36 (7.88%)
تغییر ۳ ماهه
14 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
86 (14.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.05 2697.00B - 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Baghdad Soft Drinks 3.36 700.47B - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.7 225.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mansour Investment Bank 0.73 210.00B - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Credit Bank of Iraq 0.41 112.50B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.41 105.00B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Commercial Bank of Iraq 0.44 105.00B - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
National Bank of Iraq 0.39 100.00B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Bank of Baghdad 0.41 97.50B - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Investment Bank of Iraq 0.28 92.50B - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Babylon Hotel 60.1 91.40B - 60.1 60.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.2 67.50B - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Gulf Commercial Bank 0.17 63.00B - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Elaf Islamic Bank 0.18 57.50B - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
Palestine International Hotel 10.1 53.64B - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mosul Bank for Development 0.17 50.50B - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
National Company for Tourist 7.75 49.40B - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Babylon Bank 0.11 47.50B - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Iraqi for Seed Production 5.58 43.05B - 5.58 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Iraqi Middle East Investment Bank 0.12 42.50B - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
United Bank for Investment 0.05 42.00B - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Ishtar Hotels 10.3 41.48B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Al Mamoura Company for RE 1.6 40.09B - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Mansour Hotel 12.8 35.08B - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.25 32.30B - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Al Sadeer Hotel 10.95 24.78B - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.2 23.00B - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Iraqi Dates Processing and Marking 1.05 21.56B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Baghdad Iraq for Public Transport 16.75 16.60B - 16.75 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Ready Made Clothes 8.8 12.59B - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
National Chemical and Plastic 0.65 10.78B - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Veterinary Vaccines Drugs 1.41 10.10B - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Iraqi Company for Land Transport 1 9.94B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
National Metallic Bicycles 1.54 9.50B - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲
Karbala Hotels 0.79 7.50B - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Modern Sewing 5.21 5.35B - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Kharkh Tour Amusement City 3.75 4.90B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۰۲