شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:35:11
0 (10.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,052
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
221 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
3,052 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:33:41
25 (1.95%)
تغییر ۳ ماهه
114 (8.36%)
تغییر ۶ ماهه
21 (1.70%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 380 282.56B - 380 383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Arion Bank 76.7 170.00B - 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
Icelandair Group 8.55 64.80B - 8.55 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Grandi 33.7 62.87B - 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Reitir Fasteignafelag HF 73.5 56.65B - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Hagar hf. 47.95 53.07B - 47.05 47.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Eimskipafelag Islands 230 43.63B - 230 231.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Siminn hf 3.87 40.05B - 3.81 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Reginn hf 21.1 33.24B - 20.55 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Eik Fasteignafelag HF 8.36 30.79B - 8.2 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
N1 120 27.81B - 118 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Vatryggingfelag Islands 10.3 26.87B - 10.22 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Tryggingamidstoedin 27.3 23.53B - 27.3 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Sjova 13.75 22.44B - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Fjarskipti 41.9 19.59B - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Hampidjan 36.5 19.31B - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
Kvika banki 8.7 14.30B - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴
Skeljungur 7.25 13.75B - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Iceland Seafood Intl 9.02 10.60B - 8.95 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Nyherji 25.75 9.59B - 25 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Klappir 13.2 864.50M - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Heimavellir 1.15 - - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۳۴