کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:29:14
0 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,439
قیمت روز
12 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
714 (19.17%)
تغییر ۳ ماهه
644 (16.97%)
تغییر ۶ ماهه
1,367 (44.50%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,402
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:32:58
76 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
121 (9.41%)
تغییر ۶ ماهه
96 (7.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 558.5 282.56B 556 556 558.5 5.50 0.98% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Arion Bank 75.6 170.00B 75.3 75.3 75.6 0.20 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Icelandair Group 7.58 64.80B 7.64 7.58 7.64 0.20 2.64% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Grandi 33.8 62.87B - 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Reitir Fasteignafelag HF 76.3 56.65B 77.1 76.3 77.1 0.70 0.92% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Hagar hf. 41 53.07B 41.15 41 41.15 0.50 1.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Eimskipafelag Islands 182 43.63B - 182 182 2.50 1.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Siminn hf 4.505 40.05B 4.48 4.48 4.505 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Reginn hf 20.9 33.24B 21.2 20.5 21.2 0.05 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Eik Fasteignafelag HF 7.77 30.79B 7.96 7.77 7.96 0.23 2.96% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
N1 124.5 27.81B - 124.5 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Vatryggingfelag Islands 12.05 26.87B - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Tryggingamidstoedin 31.5 23.53B 32 31.5 32 0.80 2.54% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Sjova 17.25 22.44B 17.6 17.25 17.7 0.60 3.48% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Fjarskipti 32.45 19.59B - 32.45 32.45 0.20 0.62% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Hampidjan 43 19.31B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۲۰
Kvika banki 10.51 14.30B 10.4 10.4 10.51 0.08 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Skeljungur 8.05 13.75B - 8.05 8.05 0.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Iceland Seafood Intl 8.94 10.60B - 8.91 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Nyherji 24.5 9.59B 24.7 24.5 24.7 0.25 1.02% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Klappir 15.5 864.50M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۰۱
Heimavellir 1.19 - - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲