شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0083
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:53:16
0 (3.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,805
قیمت روز
10 (0.26%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
753 (24.67%)
تغییر ۳ ماهه
733 (23.86%)
تغییر ۶ ماهه
3,805 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:05:14
14 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
24 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
95 (6.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 467.5 282.56B 472 467.5 472 7.50 1.63% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Arion Bank 72.5 170.00B - 72.5 72.5 0.40 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Icelandair Group 8.23 64.80B 8.19 8.19 8.4 0.35 4.25% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Grandi 30.55 62.87B - 30.55 30.55 0.15 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Reitir Fasteignafelag HF 70.9 56.65B 71.6 70.9 71.6 0.80 1.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Hagar hf. 42.2 53.07B 43 42.2 43 0.50 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Eimskipafelag Islands 198 43.63B - 198 198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Siminn hf 3.71 40.05B - 3.71 3.71 0.03 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Reginn hf 21.4 33.24B - 21.4 21.4 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Eik Fasteignafelag HF 8.25 30.79B - 8.25 8.25 0.05 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
N1 110.5 27.81B - 110.5 110.5 2.00 1.81% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Vatryggingfelag Islands 10.85 26.87B - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Tryggingamidstoedin 27.95 23.53B 27.9 27.9 27.95 0.15 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Sjova 15 22.44B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Fjarskipti 38.7 19.59B - 38.7 38.7 0.10 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Hampidjan 36 19.31B - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Kvika banki 8.7 14.30B - 8.7 8.7 0.20 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Skeljungur 7.12 13.75B - 7.12 7.12 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Iceland Seafood Intl 8.57 10.60B - 8.57 8.57 0.12 1.40% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
Nyherji 23.25 9.59B 23.9 23.25 23.9 0.70 3.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
Klappir 13 864.50M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Heimavellir 1.23 - - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶