کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0083
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:47:24
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,653
قیمت روز
2 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
35 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
601 (19.69%)
تغییر ۶ ماهه
3,653 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,369
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
140 (11.36%)
تغییر ۳ ماهه
134 (10.86%)
تغییر ۶ ماهه
10 (0.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 521.5 282.56B - 521.5 521.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Arion Bank 76 170.00B - 76 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Icelandair Group 9.1 64.80B - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Grandi 29.8 62.87B - 29.8 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Reitir Fasteignafelag HF 76.75 56.65B - 76.5 76.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hagar hf. 43.125 53.07B - 43.125 44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Eimskipafelag Islands 171.5 43.63B - 171.5 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Siminn hf 3.94 40.05B - 3.94 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Reginn hf 20.8 33.24B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Eik Fasteignafelag HF 8.49 30.79B - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
N1 117 27.81B - 117 117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Vatryggingfelag Islands 12.71 26.87B - 12.52 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Tryggingamidstoedin 32.75 23.53B - 32.75 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sjova 17.73 22.44B - 17.7 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fjarskipti 32.6 19.59B - 31.9 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hampidjan 38.5 19.31B - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
Kvika banki 11.9 14.30B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Skeljungur 8.06 13.75B - 7.99 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Iceland Seafood Intl 9.075 10.60B - 9.075 9.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Nyherji 21 9.59B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Klappir 12.8 864.50M - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Heimavellir 1.28 - - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۳۱