شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,228
قیمت روز
68 (0.75%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۳۹۸
ساعت 21:01:59
382 (4.32%)
تغییر ۳ ماهه
723 (8.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,645 (21.70%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WH Group Ltd 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Genuine Parts 94 - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Genuine Parts 93.5 - 93.5 93.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
WH Group Ltd 0.95 - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Power Assets 6.4 - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Shimano Inc 147.2 - 147.2 147.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Knorr-Bremse 87.76 - 87.76 87.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Knorr-Bremse 87.05 - 87.05 87.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Power Assets 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bouygues 37.4 - 37.4 37.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bouygues 37.53 - 37.53 37.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Maxim 50 - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
SS&Cs 54.5 - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi 68.85 - 68.85 68.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi 68.35 - 68.35 68.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Maxim 50 - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Loews 46 - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
UCB 74.42 - 74.42 74.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
UCB 74.18 - 74.18 74.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
UCB 74.18 - 74.18 74.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Loews 46 - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Cooper 278 - 278 278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Cooper 282 - 282 282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bouygues 37.13 - 37.13 37.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bouygues 37.01 - 37.01 37.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bouygues 37.36 - 37.36 37.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bouygues 37.14 - 37.14 37.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Seagate 53.67 - 53.67 53.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Grifols 30.73 - 30.73 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Markel 1010 - 1010 1010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Markel 1004 - 1004 1004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Grifols 29.95 - 29.95 29.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Citrix Systems 103.8 - 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Citrix Systems 103.1 - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Suntory Beverage Food 39 - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Huatai Securities Co Ltd 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bandai Namco Holdings Inc 56 - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bandai Namco Holdings Inc 55 - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Suntory Beverage Food 39.4 - 39.4 39.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
Veolia Environnement 22.92 - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳