کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,710
قیمت روز
66 (0.76%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:03:35
101 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,291 (17.40%)
تغییر ۶ ماهه
417 (4.57%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Generali 23.38 - 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Banca Generali 23.4 - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Belimo Holding 4670 - 4670 4670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Sankyo Co Ltd 34.045 - 34.045 34.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Qube Holdings 1.765 - 1.765 1.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Gold Fields 3.4 - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
USIMINAS PNA 2.045 - 2.045 2.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
USIMINAS PNA 2.012 - 2.012 2.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Flight Centre 26.94 - 26.94 26.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Balchem 84.32 - 84.32 84.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Qualys 72.77 - 72.77 72.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Corporate Office Properties 24.535 - 24.535 24.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
GungHo Online Entertainment 2.748 - 2.748 2.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 12.768 - 12.768 12.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
China Traditional Chinese Medicine 0.556 - 0.556 0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Fuji Media Holdings Inc 11.754 - 11.754 11.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Wizz Air Holdings PLC 37.855 - 37.855 37.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
The Yokohama Rubber 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
The Yokohama Rubber 16.89 - 16.89 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Wizz Air Holdings PLC 37.865 - 37.865 37.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Wizz Air Holdings PLC 37.95 - 37.95 37.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
IWG 3.193 - 3.193 3.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
IWG 3.151 - 3.151 3.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Unite 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Unite 10.76 - 10.76 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Unite 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Clicks 11.198 - 11.198 11.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Qube 1.762 - 1.762 1.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Moog 79.29 - 79.29 79.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Iren 2.272 - 2.272 2.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Iren 2.206 - 2.206 2.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Moog 79.35 - 79.35 79.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Moog 80.84 - 80.84 80.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
John Bean Tech 87.25 - 87.25 87.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Skylark Co Ltd 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Obic Business Consultants 37.125 - 37.125 37.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Sunrise Communications AG 62.2 - 62.2 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Sunrise Communications AG 61.8 - 61.8 61.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Sunrise Communications AG 62.3 - 62.3 62.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Aspen Pharmacare Holdings 6.162 - 6.162 6.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴