کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,684
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:34
314 (3.75%)
تغییر ۳ ماهه
1,411 (19.40%)
تغییر ۶ ماهه
113 (1.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toronto Dominion Bank 51.26 90.94B - 50.93 51.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Accenture 163 90.12B - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Inditex 25.47 89.17B - 25.35 25.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Inditex 25.48 89.17B - 25.48 25.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Inditex 25.6 89.17B - 25.6 25.6 0.09 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Inditex 25.08 89.17B - 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Inditex 25.5 89.17B - 25.5 25.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Inditex 25.86 89.17B - 25.86 25.86 0.36 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Santander 3.982 88.88B - 3.972 3.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bayer 55.44 88.52B 55.39 55.39 55.44 0.24 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bayer 55.17 87.99B - 54.51 55.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Salesforce.com 137.2 85.76B - 137.2 137.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Salesforce.com 134.34 85.76B - 134.34 134.34 0.48 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
United Technologies 113 85.70B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Commonwealth Bank Australia 50.59 85.32B - 50.08 50.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sanofi ADR 38.8 84.97B - 38.8 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Rio Tinto ADR 53.5 84.16B - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Allianz 196.3 83.84B - 196.3 196.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۴:۰۱
Booking Holdings 1648 83.66B - 1648 1648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
AIA Group 9.253 83.33B - 9.253 9.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bayer 54.51 82.67B - 54.51 54.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Schlumberger 34.03 79.54B - 34.03 34.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Schlumberger 33.79 79.54B - 33.79 33.79 0.31 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Eli Lilly 101.1 79.35B - 101.1 101.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Eli Lilly 101.56 79.35B - 101.56 101.56 0.52 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Gilead 61.02 78.91B - 61.02 61.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
Fox Inc 44.76 78.58B - 44.76 44.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Fox Inc 44.76 78.58B - 44.76 44.76 0.61 1.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Costco 234.55 78.52B - 233.85 234.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
United Parcel Service 88.45 78.42B - 88.45 89.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Bristol-Myers Squibb 40.14 77.50B - 40.14 43.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Novo Nordisk B 44.55 77.18B - 44.36 44.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz 195.78 76.10B - 195.78 195.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۴:۰۱
Airbus Group 123.24 75.85B - 123.24 123.24 0.40 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Equinor 17.648 75.51B - 17.648 17.932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
AstraZeneca ADR 36.199 75.29B - 36.199 36.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۳
BASF 65.25 75.23B - 65.09 65.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BASF 65.39 75.01B - 65.11 65.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz 212.65 74.96B - 212.65 212.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
BASF 71.8 74.64B - 71.8 71.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱:۰۲