کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,672
قیمت روز
10 (0.12%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:17
259 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
1,515 (21.17%)
تغییر ۶ ماهه
178 (2.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oracle 49.895 154.09B 49.82 49.82 49.895 0.22 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Anheuser Busch Inbev 76.49 146.25B 77.5 76.49 77.5 2.77 3.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۰۲
Citigroup 59.3 146.19B 59.02 59.02 59.3 0.31 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Netflix 319.55 145.77B 317.2 317.2 319.55 5.30 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Louis Vuitton ADR 72.5 142.94B 71.5 71.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۰۲
Merck&Co 73.6 139.90B 73.86 73.6 73.86 1.44 1.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Unilever NV ADR Rep 1 53 138.54B 54 53 54 1.50 2.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Total ADR 49.2 137.54B - 49.2 49.2 0.60 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۳
Walt Disney 124.12 133.83B 122.68 122.68 124.12 2.06 1.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
PepsiCo 116.52 132.24B 116.78 116.52 116.78 1.52 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
DuPont 27.7 131.07B - 27.7 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Comcast 37.085 129.34B 37.54 37.085 37.54 1.15 3.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
BP DT Z 6.2 129.15B - 6.2 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
BP DT Z 6.3 129.15B 6.15 6.15 6.3 0.10 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۰۲
NVIDIA 142.86 123.19B 140.3 140.3 142.86 8.50 6.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
SAP ADR 115 121.67B - 115 115 2.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
SAP 117.8 120.76B 118.6 117.8 118.6 0.92 0.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۰۲
Nike 73.09 110.03B 73.11 73.09 73.15 2.24 3.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۰۲
Nike 72.82 110.03B 73.07 72.82 73.07 2.34 3.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
IBM 121.96 109.86B 121.62 121.62 121.96 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
BHP Billiton PLC 22.5 108.87B 22.035 22.035 22.5 0.56 2.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۳
Philip Morris 68.11 107.41B 68.62 68.11 68.62 1.14 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
McDonald’s 180.16 105.40B 180.22 180.16 180.22 0.18 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Amgen 161.5 104.64B 162.12 161.5 162.12 3.06 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Adobe 255.75 102.86B 256.25 255.75 256.25 9.05 3.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
General Electric 9.032 101.27B 8.985 8.985 9.032 0.13 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
3M 152.2 100.05B 151.12 151.12 152.2 1.04 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
3M 151.68 100.05B 151.2 151.2 151.68 0.60 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
China Petrol & Chemical ADR 60 99.74B 59 59 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
China Petrol & Chemical H 0.595 96.25B 0.59 0.59 0.595 0.01 1.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۳
China Petrol & Chemical H 0.59 96.25B - 0.59 0.59 0.02 3.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
China Petrol & Chemical H 0.59 96.25B - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Siemens AG 103.92 95.69B - 103.92 103.92 0.92 0.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Siemens ADR 52.5 95.37B - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۳۴
Union Pacific 145.68 94.13B 145.72 145.68 145.72 2.20 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Siemens AG 103.8 93.25B - 103.8 103.8 1.52 1.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Texas Instruments 100.82 92.46B 97.91 100.82 97.91 2.20 2.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Honeywell 152.88 92.18B 152.56 152.56 152.88 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Altria 42.17 92.08B 42.4 42.17 42.4 0.61 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Abbott Labs 72.99 91.61B 72.83 72.83 72.99 1.64 2.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲