شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,535
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:10
1,467 (16.30%)
تغییر ۳ ماهه
1,673 (18.16%)
تغییر ۶ ماهه
1,154 (13.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 148.1 779.46B - 148.1 150.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Amazon.com 1434.33 706.60B - 1434.33 1451.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Microsoft 95.76 649.07B - 95.27 95.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Microsoft 93.98 649.07B - 93.98 93.98 0.92 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Microsoft 95.35 649.07B - 95.35 95.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Facebook 127 481.88B - 125.8 127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Berkshire Hathaway 264984 395.90B - 264984 264984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Berkshire Hathaway B 178.4 395.90B - 176.7 178.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan 87.98 303.94B - 87.98 87.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Exxon Mobil 67.26 300.08B - 67.26 67.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
J&J 129.06 278.81B - 129.06 129.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Visa 119.87 254.15B - 119.87 119.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Royal Dutch Shell ADR 52 251.97B - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Bank of America 21.23 244.87B - 21.23 21.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Bank of America 24.24 244.61B - 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Wells Fargo&Co 40.91 231.44B - 40.91 40.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Walmart 80.95 216.52B - 80.95 80.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Nestle ADR 75 207.26B 74 74 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Chevron 101.07 206.98B - 101.07 101.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
UnitedHealth 234.09 201.98B - 234.09 234.09 0.24 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
AT&T 26.79 201.53B - 26.12 26.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
AT&T 26.5 201.53B - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Intel 41.88 198.45B - 41.88 41.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Home Depot 151.23 192.81B - 151.23 151.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Pfizer 38.96 181.81B - 38.96 38.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Pfizer 38.65 181.81B - 38.65 38.65 0.06 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Toyota Motor ADR 104.52 181.41B - 104.52 104.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Verizon 50.38 178.09B - 50.38 50.38 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Verizon 49.68 178.09B - 49.68 49.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Mastercard 174.99 175.90B - 173.32 174.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
PetroChina ADR 60.73 175.22B - 60.73 60.73 0.03 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Cisco 41.29 173.37B - 41.29 41.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Cisco 40.44 173.37B - 40.44 40.44 0.30 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Procter&Gamble 85.51 168.16B - 84.78 85.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Boeing 283.1 167.45B - 283.1 283.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Novartis ADR 77.5 164.96B - 77.5 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
HSBC ADR 36.4 160.73B - 36.2 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Coca-Cola 43.28 159.89B - 43.28 43.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Oracle 41.11 154.09B - 41.11 41.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Oracle 41.52 154.09B - 41.22 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳