کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,557
قیمت روز
10 (0.11%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:46
1,285 (17.67%)
تغییر ۳ ماهه
459 (5.09%)
تغییر ۶ ماهه
126 (1.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 171.77 779.46B - 171.77 171.77 7.50 4.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Amazon.com 1601.24 706.60B 1571.05 1571.05 1601.24 38.35 2.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Microsoft 102.95 649.07B - 102.95 102.95 0.60 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Microsoft 105.17 649.07B 103.64 103.64 105.17 1.73 1.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Microsoft 104.29 649.07B - 104.29 104.29 1.25 1.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Facebook 145.05 481.88B - 145.05 145.05 0.76 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Berkshire Hathaway 264777 395.90B - 264777 264777 3851.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Berkshire Hathaway B 176.93 395.90B - 176.93 176.93 3.17 1.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
JPMorgan 91 303.94B - 91 91 2.84 3.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Exxon Mobil 71.07 300.08B - 71.07 71.07 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
J&J 120 278.81B - 120 120 1.87 1.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Visa 134.2 254.15B - 134.2 134.2 1.70 1.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Royal Dutch Shell ADR 56 251.97B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Bank of America 25 244.87B - 25 25 1.03 4.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Bank of America 24.92 244.61B - 24.92 24.92 0.93 3.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Wells Fargo&Co 44.51 231.44B - 44.51 44.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Walmart 86.12 216.52B - 86.12 86.12 1.79 2.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Nestle ADR 84.5 207.26B - 84.5 84.5 1.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Chevron 108.91 206.98B - 108.91 108.91 1.06 0.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
UnitedHealth 222.29 201.98B 219.98 219.98 222.29 0.74 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
AT&T 27.33 201.53B - 27.33 27.33 0.36 1.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
AT&T 27.36 201.53B - 27.36 27.36 0.45 1.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Intel 47.02 198.45B - 47.02 47.02 0.50 1.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Home Depot 162.03 192.81B - 162.03 162.03 0.24 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Pfizer 36.86 181.81B - 36.86 36.86 0.49 1.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۶
Pfizer 37.22 181.81B 37 37 37.22 0.19 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۶
Toyota Motor ADR 103.51 181.41B - 103.51 103.51 1.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Verizon 51.4 178.09B 50.49 50.49 51.4 0.69 1.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Verizon 50.19 178.09B - 50.19 50.19 0.26 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Mastercard 203.9 175.90B 202.73 202.73 203.9 0.23 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
PetroChina ADR 60.1 175.22B - 60.1 60.1 0.40 0.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Cisco 47.08 173.37B - 47.08 47.08 0.26 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Cisco 47.66 173.37B 47.08 47.08 47.66 0.76 1.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Procter&Gamble 88.56 168.16B - 88.56 88.56 1.31 1.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Boeing 329 167.45B - 329 329 3.50 1.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Novartis ADR 81.5 164.96B - 81.5 81.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
HSBC ADR 36.4 160.73B 36.2 36.2 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Coca-Cola 39.71 159.89B - 39.71 39.71 0.47 1.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Oracle 47.26 154.09B - 47.26 47.26 0.35 0.75% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵
Oracle 45.78 154.09B 46.58 45.78 46.58 1.01 2.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۸:۰۵