کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,660
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:02:48
1 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
298 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
464 (5.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 191.8 779.46B - 189.8 191.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Amazon.com 1641.2 706.60B - 1641.2 1641.2 4.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 124.88 649.07B - 124.88 124.88 0.34 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 125.38 649.07B - 125.38 125.38 0.38 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 125 649.07B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Facebook 166.58 481.88B - 166.58 166.58 0.58 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Berkshire Hathaway B 178.7 395.90B - 178.7 178.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Berkshire Hathaway 265500 395.90B - 265500 265500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
JPMorgan 96.73 303.94B - 96.73 96.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Exxon Mobil 62.6 300.08B - 62.6 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
J&J 117.56 278.81B - 117.56 117.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Visa 163.42 254.15B - 162.06 163.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Royal Dutch Shell ADR 50.5 251.97B - 50 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Bank of America 24.04 244.87B - 24.04 24.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Bank of America 24.16 244.61B - 24.06 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Wells Fargo&Co 40.975 231.44B - 40.975 40.975 0.26 0.62% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
Walmart 101 216.52B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Nestle ADR 99.79 207.26B - 99.79 99.79 0.20 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Chevron 105 206.98B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UnitedHealth 216.95 201.98B - 216.95 216.95 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
AT&T 31.67 201.53B - 31.67 31.67 0.09 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
AT&T 31.68 201.53B - 31.68 31.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Intel 41.99 198.45B - 41.99 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Home Depot 196.5 192.81B - 195.92 196.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Pfizer 39.445 181.81B - 39.445 39.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Pfizer 39.39 181.81B - 39.39 39.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۳۳
Toyota Motor ADR 115.3 181.41B - 115.3 115.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Verizon 50.84 178.09B 50.83 50.83 50.84 0.11 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Verizon 50.67 178.09B - 50.67 50.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Mastercard 250 175.90B - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
PetroChina ADR 44.8 175.22B - 44.8 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Cisco 43.93 173.37B - 43.93 43.93 0.14 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Cisco 43.585 173.37B - 43.05 43.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Procter&Gamble 104 168.16B - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۵:۳۳
Boeing 298.35 167.45B - 298.35 298.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Novartis ADR 80 164.96B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC ADR 32.8 160.73B - 32.8 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Coca-Cola 49 159.89B - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۲
Oracle 48.175 154.09B - 48.175 48.175 0.09 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Oracle 47.52 154.09B - 47.52 47.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳