شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,972
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 20:03:19
1,142 (12.53%)
تغییر ۳ ماهه
926 (10.41%)
تغییر ۶ ماهه
741 (8.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 189.9 779.46B - 189.9 189.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Amazon.com 1537.25 706.60B - 1537.25 1537.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Microsoft 95.25 649.07B - 95.25 95.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Microsoft 92.62 649.07B - 92.62 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Microsoft 92.1 649.07B - 92.1 94.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Facebook 132 481.88B - 132 132.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Berkshire Hathaway B 182.51 395.90B - 182.51 182.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Berkshire Hathaway 270569 395.90B - 270569 270569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
JPMorgan 94.64 303.94B - 94.64 94.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Exxon Mobil 71.4 300.08B - 71.4 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
J&J 121.86 278.81B - 121.86 121.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Visa 122.66 254.15B - 122.66 122.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell ADR 56 251.97B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of America 24.64 244.87B - 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of America 24.7 244.61B - 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Wells Fargo&Co 46.21 231.44B - 46.21 46.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Walmart 84.22 216.52B - 84.22 84.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nestle ADR 72.5 207.26B - 72 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۳
Chevron 101.93 206.98B - 101.93 101.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UnitedHealth 230.75 201.98B - 230.75 230.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
AT&T 28.46 201.53B - 28.46 28.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
AT&T 28.55 201.53B - 28.55 28.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Intel 39.26 198.45B - 39.26 39.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Home Depot 157.43 192.81B - 157.43 157.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Pfizer 38.67 181.81B - 38.67 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Pfizer 38.51 181.81B - 38.51 38.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Toyota Motor ADR 101.24 181.41B - 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Verizon 47.67 178.09B - 47.67 47.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Verizon 47.73 178.09B - 47.73 47.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Mastercard 180.05 175.90B - 180.05 180.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PetroChina ADR 66.74 175.22B - 66.74 66.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Cisco 39.81 173.37B - 39.81 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Cisco 39.56 173.37B - 39.56 39.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Procter&Gamble 70.6 168.16B - 70.6 70.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Boeing 313.92 167.45B - 313.92 313.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Novartis ADR 75 164.96B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC ADR 35.4 160.73B - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Coca-Cola 40.08 159.89B - 40.08 40.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Oracle 41.47 154.09B - 41.3 41.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Oracle 41.6 154.09B - 41.2 41.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳