شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,959
قیمت روز
144 (1.61%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:14
158 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
199 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
763 (9.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 184.93 779.46B - 184.93 184.93 1.36 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۳۳
Amazon.com 1688.06 706.60B - 1688.06 1688.06 14.52 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Microsoft 96.54 649.07B - 96.54 96.54 1.26 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Microsoft 96.51 649.07B - 96.51 96.51 0.91 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Microsoft 96.13 649.07B - 96.13 96.13 0.77 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Facebook 159.57 481.88B - 159.57 159.57 0.89 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Berkshire Hathaway B 180.69 395.90B - 180.69 180.69 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Berkshire Hathaway 269225 395.90B - 269225 269225 2059.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan 99.95 303.94B - 99.95 99.95 1.49 1.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Exxon Mobil 68.83 300.08B - 68.83 68.83 0.74 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
J&J 114.14 278.81B - 114.14 114.14 0.12 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Visa 123.12 254.15B - 123.12 123.12 0.24 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Royal Dutch Shell ADR 56 251.97B - 56 56 0.50 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Bank of America 26.77 244.87B - 26.77 26.77 0.23 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Bank of America 26.93 244.61B - 26.93 26.93 0.26 0.97% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Wells Fargo&Co 50.57 231.44B - 50.57 50.57 0.14 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Walmart 78.77 216.52B - 78.77 78.77 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Nestle ADR 71.5 207.26B - 71.5 71.5 0.50 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Chevron 106.37 206.98B - 106.37 106.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۳۵
UnitedHealth 232.28 201.98B - 232.28 232.28 3.17 1.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
AT&T 28.48 201.53B - 28.48 28.48 0.17 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
AT&T 28.49 201.53B - 28.49 28.49 0.22 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Intel 42.73 198.45B - 42.73 42.73 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Home Depot 170.91 192.81B - 170.91 170.91 0.61 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Pfizer 35.84 181.81B - 35.84 35.84 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Pfizer 35.9 181.81B - 35.9 35.9 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Toyota Motor ADR 107.55 181.41B - 107.55 107.55 0.45 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Verizon 46.52 178.09B 46.4 46.4 46.52 0.57 1.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Verizon 45.85 178.09B - 45.85 45.85 0.21 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Mastercard 178.45 175.90B - 178.45 178.45 1.58 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
PetroChina ADR 65.54 175.22B - 65.54 65.54 1.36 2.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Cisco 38.96 173.37B - 38.96 38.96 0.41 1.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Cisco 38.55 173.37B - 38.55 38.55 0.04 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Procter&Gamble 71.46 168.16B - 71.46 71.46 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Boeing 296.63 167.45B - 296.63 296.63 0.20 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Novartis ADR 72 164.96B - 72 72 0.50 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۳۳
HSBC ADR 40.6 160.73B - 40.6 40.6 0.20 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Coca-Cola 40.16 159.89B - 40.16 40.16 0.14 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Oracle 42.49 154.09B - 42.49 42.49 0.20 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Oracle 42.37 154.09B - 42.37 42.37 0.27 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۳۳