شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,318
قیمت روز
24 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:01:38
710 (8.25%)
تغییر ۳ ماهه
633 (7.29%)
تغییر ۶ ماهه
1,345 (16.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 238.25 779.46B 237.1 237.1 238.25 4.05 1.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Amazon.com 1610 706.60B 1603.8 1603.8 1610 0.40 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Microsoft 132.98 649.07B 132.5 132.5 132.98 0.84 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Microsoft 132.86 649.07B 131.96 131.96 132.86 0.86 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Microsoft 133.12 649.07B - 133.12 133.12 1.08 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Facebook 171.18 481.88B - 171.18 171.18 0.90 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Berkshire Hathaway B 200 395.90B - 200 200 0.50 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Berkshire Hathaway 297500 395.90B - 297500 297500 500.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan 118 303.94B - 118 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Exxon Mobil 63.3 300.08B - 63.3 63.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
J&J 120.32 278.81B - 120.32 120.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Visa 163.08 254.15B - 163.08 163.08 1.66 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Royal Dutch Shell ADR 53.5 251.97B - 53.5 53.5 1.00 1.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Bank of America 30.045 244.87B - 30.045 30.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۲:۰۱
Bank of America 29.94 244.61B - 29.94 29.94 0.13 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Wells Fargo&Co 49.045 231.44B 48.74 48.74 49.045 0.27 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Walmart 107.82 216.52B - 107.82 107.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Nestle ADR 95.5 207.26B - 95.5 95.5 0.50 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Chevron 108.6 206.98B - 108.6 108.6 1.08 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
UnitedHealth 229.8 201.98B - 229.8 229.8 2.80 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
AT&T 35.575 201.53B - 35.575 35.575 0.12 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
AT&T 35.54 201.53B - 35.54 35.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۲:۰۱
Intel 52.59 198.45B - 52.59 52.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Home Depot 209.4 192.81B - 209.4 209.4 1.45 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Pfizer 33.8 181.81B - 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۳۲
Pfizer 34 181.81B - 33.9 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۳۲
Toyota Motor ADR 129.1 181.41B - 129.1 129.1 1.20 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Verizon 54.02 178.09B - 54.02 54.02 0.22 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Verizon 53.64 178.09B - 53.64 53.64 1.03 1.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Mastercard 247.85 175.90B - 247.85 247.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
PetroChina ADR 45.8 175.22B - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Cisco 44.135 173.37B - 44.135 44.135 0.47 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Cisco 43.7 173.37B - 43.7 43.7 0.38 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Procter&Gamble 107.2 168.16B - 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۳۲
Boeing 316.55 167.45B - 316.55 316.55 5.45 1.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Novartis ADR 78.5 164.96B - 78.5 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۶:۰۱
HSBC ADR 34.8 160.73B - 34.6 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
Coca-Cola 47.395 159.89B - 47.395 47.395 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Oracle 50.83 154.09B - 50.83 50.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Oracle 50.51 154.09B - 50.51 50.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۶:۰۱