شاخص یاب
آلمان
آلمان
Midcap
8,993
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:31
77,044 (89.55%)
تغییر ۳ ماهه
78,380 (89.71%)
تغییر ۶ ماهه
74,407 (89.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Geox 2.356 - 2.356 2.356 0.04 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Lydall 36.12 - 36.12 36.12 0.26 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Technopolis Oyj 4.045 - 4.045 4.045 0.21 5.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
American Vanguard 19.06 - 19.06 19.06 0.12 0.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
American Vanguard 19.15 - 19.15 19.15 0.27 1.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Trican Well Service 1.89 - 1.89 1.89 0.04 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Geox 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Geox 2.448 - 2.448 2.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Geox 2.452 - 2.452 2.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Zeder 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
OVS SPA 2.834 - 2.834 2.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Sirius RE 0.703 - 0.703 0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Ep Energy C 2.44 - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Ep Energy C 2.36 - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Ep Energy C 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lautan Luas 0.028 - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Bilfinger SE 45.72 - 45.64 45.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Richter Gedeon 15.69 - 15.69 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Richter Gedeon 15.39 - 15.39 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Richter Gedeon 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Mitrabahtera Segara 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Mitrabahtera Segara 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
Basler AG 180.6 - 180.6 180.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۹:۳۳
WESCO 51.14 - 51.14 51.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aphria 8.27 - 8.22 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aumann 55.5 - 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Dialog 14.035 - 13.945 14.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
S&T AG 21.86 - 21.84 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aixtron 11.815 - 11.815 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Alstria 12.99 - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
BCA MPS 2.66 - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Harmony 1.32 - 1.32 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Xing AG 283.5 - 283.5 284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aurelius 53.55 - 53.55 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aurelius 53.5 - 53.5 53.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Deutz AG 6.94 - 6.94 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Duerr AG 43.53 - 43.53 43.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Duerr AG 43.58 - 43.58 43.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Hornbach 62.4 - 62 62.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Leoni AG 48.1 - 48.1 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Pfeiffer 143.6 - 143.6 143.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
AZ Mining 3.92 - 3.91 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Basler AG 181.2 - 181.2 181.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Cancom SE 88.5 - 88.5 88.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Evotec AG 15.06 - 15.06 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
GoPro Inc 5.68 - 5.68 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aurubis AG 65.72 - 65.72 65.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
BB Biotech 57.6 - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Bechtle AG 69.45 - 69.45 69.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Freenet AG 23.01 - 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Proto Labs 109.12 - 109.12 109.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
SSR Mining 8.58 - 8.46 8.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Suedzucker 14.765 - 14.765 14.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
BBX Capital 7.52 - 7.52 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Gold Fields 3.05 - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Isra Vision 53.6 - 53.4 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Metro AG ST 7.582 - 7.582 7.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
SAF Holland 14.66 - 14.51 14.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Software AG 40.2 - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Yamana Gold 2.58 - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
At&S Austria 15.98 - 15.86 15.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
At&S Austria 16.16 - 16.16 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Bertrandt AG 88 - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Hamborner AG 9.09 - 9.06 9.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Morphosys AG 105 - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Piraeus Bank 3.058 - 3.05 3.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
SMA Solar AG 37.5 - 37.5 37.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Biotest AG VZ 24.55 - 24.55 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Salzgitter AG 39.83 - 39.83 39.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Schaeffler AG 12.14 - 12.02 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
SGL Carbon SE 9.57 - 9.57 9.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aareal Bank AG 37.1 - 37.1 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Tag Immobilien 19.07 - 19.07 19.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aurora Cannabis 6.5 - 6.46 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Aurora Cannabis 6.49 - 6.49 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Koenig&Bauer AG 62.35 - 62.35 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
RIB Software AG 18.43 - 18.42 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
RIB Software AG 18.5 - 18.49 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Elringklinger AG 13.09 - 12.92 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Heron Therapeuti 34.26 - 34.26 34.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Indus Holding AG 53.2 - 53.1 53.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Tele Columbus AG 6.1 - 6.1 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Denbury Resources 4.07 - 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
DNO International 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
STRATEC Biomedical 69.1 - 69.1 69.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Pan American Silver 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
First Majestic Silver 6.56 - 6.48 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
National Bank of Greece 0.287 - 0.287 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Deutsche Pfandbriefbank AG 12.2 - 12.13 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Deutsche Pfandbriefbank AG 12.23 - 12.19 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Heidelberger Druckmaschinen 2.452 - 2.452 2.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
Wuestenrot Wuerttembergische 18.16 - 18.16 18.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۵:۳۴
ADP 119.7 - 119.7 119.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
AXA 21.42 - 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
ENI 15.624 - 15.624 15.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Tui 19.84 - 19.84 19.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
eBay 32.7 - 32.7 32.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Baidu 221.93 - 221.93 221.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Bayer 99.2 - 99.2 99.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
H&M B 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Merck 83.04 - 83.04 83.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Tesla 286.82 - 286.82 286.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Adidas 191.1 - 191.1 191.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Altria 49.14 - 49.14 49.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
BMW ST 80.09 - 80.09 80.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Diageo 31.23 - 31.23 31.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Gamesa 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Grenke 97.75 - 97.75 97.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
K+S AG 21.64 - 21.64 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Kilroy 64.08 - 64.08 64.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Micron 49.07 - 49.07 49.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Micron 48.8 - 48.8 48.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Qiagen 31.45 - 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Sanofi 68.5 - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Alexion 109.61 - 109.61 109.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Allianz 175.5 - 175.5 175.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Celgene 68 - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Daimler 57.8 - 57.8 57.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Danaher 85.43 - 85.43 85.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Dropbox 28.98 - 28.98 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
E.ON SE 9.079 - 9.079 9.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Gazprom 3.74 - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Geberit 375.8 - 375.8 375.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Kuka AG 94.2 - 94.2 94.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Kuka AG 93 - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Porsche 58.38 - 58.38 58.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Porsche 58.5 - 58.5 58.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Puma SE 491.5 - 491.5 491.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
RBS PLC 3.02 - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Red Hat 124.67 - 124.67 124.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Stryker 147.16 - 147.16 147.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Vonovia 41.08 - 41.08 41.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Vonovia 41.04 - 41.04 41.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Allergan 148 - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
BMW Pref 69.1 - 69.1 69.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
BMW Pref 69.05 - 69.05 69.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
BT Group 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Goldcorp 11.81 - 11.81 11.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Infineon 23.2 - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Mondelez 35.37 - 35.37 35.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
SL Green 86.65 - 86.65 86.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Synopsys 75.35 - 75.35 75.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
AvalonBay 146.2 - 146.2 146.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Carrefour 14.75 - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Carrefour 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Henkel ST 95.45 - 95.45 95.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Henkel ST 95.5 - 95.5 95.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
ING Groep 12.598 - 12.598 12.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Lufthansa 22.8 - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Nokia Oyj 5.11 - 5.11 5.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Starbucks 44.08 - 44.08 44.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
UBS Group 13.43 - 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Ferrari NV 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Fraport AG 82.92 - 82.92 82.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Henkel VZO 108 - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
RWE AG VZO 15.84 - 15.84 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Scout24 AG 46 - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Sixt AG ST 97.7 - 97.7 97.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Symrise AG 75.42 - 75.42 75.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Zalando SE 46.97 - 46.97 46.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Air Liquide 109.2 - 109.2 109.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Caterpillar 120.35 - 120.35 120.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Commerzbank 8.562 - 8.562 8.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Covestro AG 74.42 - 74.42 74.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Covestro AG 74.14 - 74.14 74.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Fielmann AG 70.75 - 70.75 70.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Hochtief AG 153.1 - 153.1 153.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
HubSpot Inc 117.09 - 117.09 117.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Kraft Heinz 54.25 - 54.25 54.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Osram Licht 46.7 - 46.7 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Osram Licht 46.75 - 46.75 46.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Sixt AG VZO 71.2 - 71.2 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Twitter Inc 39.36 - 39.36 39.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Wirecard AG 147 - 147 147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Airbus Group 101 - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Barrick Gold 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
BYD Co Ltd-H 5.38 - 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Drillisch AG 59.4 - 59.4 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Fresenius SE 69.86 - 69.86 69.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Fresenius ST 87.62 - 87.62 87.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
GEA Group AG 30.52 - 30.52 30.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Hugo Boss AG 77.54 - 77.54 77.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
PETROBRAS ON 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
PETROBRAS PN 3.52 - 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Prosiebensat 23.55 - 23.55 23.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Siltronic AG 126.8 - 126.8 126.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
ArcelorMittal 27.23 - 27.23 27.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Beiersdorf AG 93.6 - 93.6 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Carl Zeiss AG 59.85 - 59.85 59.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Credit Suisse 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Deutsche Post 29.32 - 29.32 29.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Goldman Sachs 193.74 - 193.74 193.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Kion Group AG 66.16 - 66.16 66.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Rio Tinto PLC 47.975 - 47.975 47.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Wacker Chemie 114.05 - 114.05 114.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Anglo American 19.554 - 19.554 19.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
ConocoPhillips 57.87 - 57.87 57.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Continental AG 208.8 - 208.8 208.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Kimberly-Clark 86.91 - 86.91 86.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Rheinmetall AG 97.52 - 97.52 97.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Rheinmetall AG 97 - 97 97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Salesforce.com 116 - 116 116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Volkswagen VZO 149.18 - 149.18 149.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Camden Property 78.67 - 78.67 78.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Deutsche Boerse 114.35 - 114.35 114.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Deutsche Wohnen 41.57 - 41.57 41.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Electronic Arts 121.31 - 121.31 121.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
GlaxoSmithKline 17.656 - 17.656 17.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
GlaxoSmithKline 17.664 - 17.664 17.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Intesa Sanpaolo 2.6 - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Lockheed Martin 257.39 - 257.39 257.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Metro Wholesale 10.995 - 10.96 10.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Rocket Internet 26.78 - 26.78 26.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Thyssenkrupp AG 21.51 - 21.51 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Weight Watchers 86.79 - 86.79 86.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Deutsche Bank AG 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Freeport-McMoran 14.17 - 14.17 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
General Electric 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Ryanair Holdings 16.38 - 16.38 16.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Societe Generale 36.2 - 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
ANGI Homeservices 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Applied Materials 41.05 - 41.05 41.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Arrow Electronics 66.49 - 66.49 66.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Colgate-Palmolive 55.61 - 55.61 55.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Fuchs Petrolub AG 41.5 - 41.5 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Packaging America 98.76 - 98.76 98.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Reckitt Benckiser 71.6 - 71.6 71.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Muench. Rueckvers. 180 - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Sunny Optical Tech 16.28 - 16.28 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Vodafone Group PLC 2.175 - 2.175 2.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Yara International 35.31 - 35.31 35.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Activision Blizzard 65.65 - 65.65 65.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Deutsche Telekom AG 13.515 - 13.515 13.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Extra Space Storage 84.91 - 84.91 84.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Lululemon Athletica 106.97 - 106.97 106.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
PayPal Holdings Inc 72.98 - 72.98 72.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Bristol-Myers Squibb 47.45 - 47.45 47.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Highwoods Properties 42.83 - 42.83 42.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Siemens Healthineers 36.89 - 36.89 36.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Siemens Healthineers 36.755 - 36.755 36.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Veolia Environnement 18.42 - 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Hella KGaA Hueck & Co 51.65 - 51.65 51.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Monster Beverage 1990 48.8 - 48.8 48.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Sino Biopharmaceutical 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
British American Tobacco 44.52 - 44.52 44.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Thermo Fisher Scientific 179.88 - 179.88 179.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Walgreens Boots Alliance 58.3 - 58.3 58.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Telefonica Deutschland AG 3.501 - 3.501 3.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Guangzhou Automobile Group 0.912 - 0.912 0.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Hannover Rueckversicherung SE 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
3M 169.04 - 169.04 169.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
BP 6.599 - 6.599 6.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
IBM 121.14 - 121.14 121.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
J&J 105.71 - 105.71 105.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
SAP 101 - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
AT&T 27.18 - 27.18 27.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Nike 63.14 - 63.14 63.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Visa 116.33 - 116.33 116.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Adobe 209 - 209 209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Apple 158.89 - 158.89 158.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Cisco 37.11 - 37.11 37.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Intel 44.9 - 44.9 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Intel 45.09 - 45.09 45.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
AbbVie 80.08 - 80.08 80.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
DuPont 57.59 - 57.59 57.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Nestle 65.08 - 65.08 65.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
NVIDIA 216.01 - 216.01 216.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
NVIDIA 215.14 - 215.14 215.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Oracle 37.9 - 37.9 37.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Pfizer 31.26 - 31.26 31.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Alibaba 173.16 - 173.16 173.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Chevron 107.75 - 107.75 107.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Netflix 355.6 - 355.6 355.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Netflix 352.55 - 352.55 352.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
PepsiCo 93.1 - 93.1 93.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Facebook 173.04 - 173.04 173.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
JPMorgan 90.6 - 90.6 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Merck&Co 52.85 - 52.85 52.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Novartis 64.58 - 64.58 64.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Coca-Cola 37.13 - 37.13 37.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Microsoft 86.35 - 86.35 86.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Alphabet A 1002.94 - 1002.94 1002.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Amazon.com 1470 - 1470 1470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Amazon.com 1468.17 - 1468.17 1484.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Home Depot 169.67 - 169.67 169.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Mastercard 172.44 - 172.44 172.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Siemens AG 116.28 - 116.28 116.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Exxon Mobil 69.97 - 69.97 69.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Walt Disney 91.51 - 91.51 91.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
McDonald’s 141 - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
UnitedHealth 218.26 - 218.26 218.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Roche Holding 193.8 - 193.8 193.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Alphabet Inc C 990.13 - 990.13 990.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Procter&Gamble 66.45 - 66.45 66.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Wells Fargo&Co 46.37 - 46.37 46.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Bank of America 24.91 - 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
BHP Billiton Ltd 21.06 - 21.06 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Royal Dutch Shell A 29.76 - 29.76 29.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Royal Dutch Shell B 30.98 - 30.98 30.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳
Anheuser Busch Inbev 85.27 - 85.27 85.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۳۳