کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,631
قیمت روز
38 (0.44%)
تغییر روزانه
۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:38
269 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
776 (9.87%)
تغییر ۶ ماهه
583 (6.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 170.24 779.46B - 167.66 170.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Amazon.com 1699.4 706.60B - 1696 1706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Microsoft 115.66 649.07B - 115.66 115.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Microsoft 114.46 649.07B - 114.46 115.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Microsoft 116.3 649.07B - 114.56 116.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Facebook 167.7 481.88B - 167.7 167.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Berkshire Hathaway 272900 395.90B - 272900 272900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Berkshire Hathaway B 182.5 395.90B - 182.5 182.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
JPMorgan 98.94 303.94B - 98.94 98.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Exxon Mobil 68.08 300.08B - 68.08 68.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
J&J 123.8 278.81B - 123.22 123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Visa 146.78 254.15B - 146.78 146.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Royal Dutch Shell ADR 57 251.97B - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Bank of America 25.425 244.87B - 25.425 25.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Bank of America 25.41 244.61B - 25.36 25.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Wells Fargo&Co 41.23 231.44B - 41.23 41.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۲
Walmart 90.32 216.52B - 90.32 90.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Nestle ADR 88.5 207.26B - 87.5 88.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Chevron 107 206.98B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
UnitedHealth 216.6 201.98B - 211.05 216.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
AT&T 28.455 201.53B - 28.455 28.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۰۲
AT&T 28.625 201.53B - 28.205 28.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Intel 40.625 198.45B - 40.58 40.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Home Depot 171.22 192.81B - 171.22 171.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Pfizer 36.95 181.81B - 36.95 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Pfizer 37.445 181.81B - 37.445 37.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Toyota Motor ADR 105.98 181.41B - 105.98 105.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Verizon 52.03 178.09B - 52.03 52.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۰۲
Verizon 51.06 178.09B - 51.06 51.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Mastercard 226.8 175.90B - 226.8 226.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
PetroChina ADR 52.5 175.22B - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Cisco 49.72 173.37B - 49.72 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
Cisco 50.7 173.37B - 49.775 50.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Procter&Gamble 92.65 168.16B - 92.65 92.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۳:۳۴
Boeing 319 167.45B - 316 319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Novartis ADR 73.51 164.96B - 73.51 73.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
HSBC ADR 37.4 160.73B - 37.4 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Coca-Cola 44.25 159.89B - 44.25 44.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۲
Oracle 48.16 154.09B - 48.16 48.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Oracle 49.1 154.09B - 49.1 49.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۰۱