کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,778
قیمت روز
10 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
528 (16.25%)
تغییر ۳ ماهه
515 (15.78%)
تغییر ۶ ماهه
865 (29.69%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,841
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:03:14
295 (4.51%)
تغییر ۳ ماهه
251 (3.80%)
تغییر ۶ ماهه
240 (3.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Suominen Oyj 2.35 196.92M - 2.33 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Suomen Hoivatilat 10.85 193.34M - 10.85 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Bittium 6.6 176.68M - 6.56 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Viking Line Abp 18.1 168.48M - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
SRV Group plc 1.515 163.35M - 1.5 1.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Qt 14.1 155.60M - 14.1 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
HKScan Oyj A 1.592 139.95M - 1.592 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Teleste Oyj 5.38 134.04M - 5.34 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Rapala VMC Oyj 2.97 129.87M - 2.95 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Marimekko Oyj 28.9 119.73M - 28.8 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Next Games 1.26 119.67M - 1.25 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Sievi Capital 1.25 115.53M - 1.22 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Harvia Oyj 7.04 112.17M - 6.92 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Gofore 8.16 108.25M - 8.02 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Raute 22.6 104.71M - 22.4 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Talenom Oyj 33.9 104.11M - 33.9 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Robit Oyj 2.05 101.41M - 2.05 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Nixu Oyj 11.4 100.29M - 11.4 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Kotipizza Group Oyj 22.1 99.08M - 22.1 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Pohjois-Karjalan 6.2 90.12M - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Glaston 1.23 88.68M - 1.23 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Apetit 8.6 84.34M - 8.5 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SSH Oyj 1.36 83.95M - 1.305 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Siili Solutions Oyj 8.98 82.60M - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Pankki Oyj 8.1 80.53M - 8.08 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ilkka Yhtyma 3.92 80.14M - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Ilkka-Yhtyma Oyj 2 3.64 80.14M - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
Remedy Entertainment 10.4 79.68M - 10.15 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Vincit Group 4.55 79.53M - 4.48 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Silmaasema 6.02 77.51M - 6 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Digia 3.84 70.01M - 3.84 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Exel Composites 4.7 68.76M - 4.7 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Consti Yhtiot Oy 5.2 68.37M - 5.2 5.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
United Bankers Oyj 7.75 67.16M - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Keskisuomalainen A 10 65.51M - 10 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Titanium 8.68 63.85M - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Panostaja Oyj 0.794 60.94M - 0.794 0.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Biohit Oyj B 2.49 53.73M - 2.45 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Fondia 8.28 48.54M - 8.18 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Oreit 4.14 48.47M - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱:۰۲