شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.1 33.06B - 7.997 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Nokia Oyj 5.568 27.29B - 5.494 5.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Sampo Oyj A 42.4 22.93B - 42.18 42.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
KONE Oyj 44.55 19.43B - 43.77 44.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Fortum 19.66 18.30B - 19.66 20.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
LM Ericsson B 8.31 17.55B - 8.19 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Neste Oil Oyj 87.38 16.93B - 87.18 87.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
UPM-Kymmene 26.81 16.19B - 26.61 26.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Telia Company 3.788 16.02B - 3.776 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Stora Enso Oyj A 12.85 13.10B - 12.85 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Stora Enso Oyj R 12.145 13.10B - 11.985 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Wartsila Oyj Abp 14.23 9.81B - 14.15 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Elisa Oyj 35.91 6.66B - 35.61 36.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Kesko 51.68 5.14B - 51.4 52.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Kesko 48.3 5.14B - 48 48.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Nokian Renkaat Oyj 30.12 4.57B - 30.1 30.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Metso Oyj 28.66 4.23B - 28.52 28.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
SSAB A 3.244 3.58B - 3.22 3.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Metsa Board Oyj B 6.22 3.35B - 6.065 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Metsa Board Oyj A 7.42 3.35B - 7.3 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Huhtamaki Oyj 33 3.34B - 32.69 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Orion Oyj B 29.2 3.29B - 28.94 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Orion Oyj A 29.3 3.29B - 29.05 29.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Amer Sports 39.57 3.14B - 39.52 39.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Konecranes 30.15 2.73B - 30.13 30.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
DNA 17.02 2.69B - 16.98 17.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Valmt 21.18 2.46B - 21.18 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Cargotec Oyj 31.84 2.35B - 31.84 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Outokumpu Oyj 3.354 2.11B - 3.272 3.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Tieto Oyj 25.5 2.05B - 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Kemira Oyj 11.26 1.76B - 11.26 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Citycon Oyj 1.716 1.64B - 1.714 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Fiskars 19.18 1.58B - 19.14 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Ahlstrom-Munksjo 13.28 1.46B - 13.28 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Sanoma Oyj 8.845 1.43B - 8.845 8.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Terveystalo 8.59 1.36B - 8.585 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۰۵
Outotec Oyj 3.14 1.23B - 3.044 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Finnair Oyj 7.765 1.16B - 7.62 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
YIT 5.13 1.03B - 5.13 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Uponor 10.6 984.63M - 10.01 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵