کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.472 33.06B - 6.415 6.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Nokia Oyj 4.466 27.29B - 4.457 4.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Sampo Oyj A 41.59 22.93B - 41.55 41.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
KONE Oyj 50.98 19.43B - 50.82 51.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Fortum 19.14 18.30B - 19.14 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
LM Ericsson B 8.68 17.55B - 8.6 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Neste Oil Oyj 29.15 16.93B - 29.15 29.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
UPM-Kymmene 23.7 16.19B - 23.56 23.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Telia Company 3.897 16.02B - 3.897 3.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Stora Enso Oyj A 12.65 13.10B - 12.65 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Stora Enso Oyj R 9.786 13.10B - 9.638 9.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Wartsila Oyj Abp 13.3 9.81B - 13.29 13.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Elisa Oyj 42.5 6.66B - 42.31 42.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Kesko 45.3 5.14B - 45.3 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Kesko 48.96 5.14B - 48.87 48.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Nokian Renkaat Oyj 27.35 4.57B - 27.24 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Metso Oyj 33.71 4.23B - 33.62 33.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
SSAB A 3.002 3.58B - 3.002 3.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Metsa Board Oyj A 6.4 3.35B - 6.4 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Metsa Board Oyj B 4.424 3.35B - 4.424 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Huhtamaki Oyj 35.41 3.34B - 35.27 35.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Orion Oyj B 31.76 3.29B - 31.46 31.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Orion Oyj A 31.25 3.29B - 31.25 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Amer Sports 40 3.14B - 40 40.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Konecranes 33.02 2.73B - 32.94 33.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
DNA 21.06 2.69B - 21.02 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Valmt 22.5 2.46B - 22.5 22.5 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Cargotec Oyj 33.22 2.35B - 32.86 33.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Outokumpu Oyj 2.938 2.11B - 2.897 2.939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Tieto Oyj 26 2.05B - 26 26.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Kemira Oyj 13.01 1.76B - 12.84 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Citycon Oyj 9.205 1.64B - 9.205 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Fiskars 15.56 1.58B - 15.56 15.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Ahlstrom-Munksjo 14.9 1.46B - 14.9 14.9 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Sanoma Oyj 8.49 1.43B - 8.33 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Terveystalo 9.77 1.36B - 9.5 9.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Outotec Oyj 4.43 1.23B - 4.403 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
Finnair Oyj 6.72 1.16B - 6.635 6.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
YIT 5.12 1.03B - 5.12 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Uponor 9.28 984.63M - 9.18 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳