شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.539 33.06B - 7.535 7.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Nokia Oyj 5.128 27.29B - 5.024 5.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sampo Oyj A 38.15 22.93B - 38.11 38.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
KONE Oyj 41.99 19.43B - 41.84 42.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Fortum 18.59 18.30B - 18.29 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
LM Ericsson B 7.7 17.55B - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Neste Oil Oyj 68.4 16.93B - 67.82 68.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
UPM-Kymmene 22.37 16.19B - 22.26 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Telia Company 4.119 16.02B - 4.065 4.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Stora Enso Oyj R 10.665 13.10B - 10.465 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Stora Enso Oyj A 12.25 13.10B - 12.1 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Wartsila Oyj Abp 13.74 9.81B - 13.66 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Elisa Oyj 36.93 6.66B - 36.31 37.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Kesko 45.8 5.14B - 45.8 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Kesko 49.22 5.14B - 49.22 49.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Nokian Renkaat Oyj 26.9 4.57B - 26.59 27.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Metso Oyj 22.81 4.23B - 22.6 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
SSAB A 3.09 3.58B - 3.043 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Metsa Board Oyj B 5.635 3.35B - 5.6 5.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Metsa Board Oyj A 6.7 3.35B - 6.64 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Huhtamaki Oyj 27.5 3.34B - 27.04 27.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Orion Oyj B 29.49 3.29B - 28.66 29.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Orion Oyj A 29.1 3.29B - 28.7 29.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Amer Sports 38.43 3.14B - 38.39 38.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Konecranes 28.31 2.73B - 27.47 28.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
DNA 16.45 2.69B - 16.45 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Valmt 17.5 2.46B - 17.27 17.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Cargotec Oyj 30.3 2.35B - 30 30.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Outokumpu Oyj 3.509 2.11B - 3.465 3.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Tieto Oyj 23.46 2.05B - 23.46 23.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Kemira Oyj 9.85 1.76B - 9.73 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Citycon Oyj 1.758 1.64B - 1.758 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Fiskars 15.7 1.58B - 15.36 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Ahlstrom-Munksjo 11.82 1.46B - 11.76 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Sanoma Oyj 8.705 1.43B - 8.625 8.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Terveystalo 8.57 1.36B - 8.385 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Outotec Oyj 3.093 1.23B - 3.067 3.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
Finnair Oyj 7.14 1.16B - 6.985 7.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
YIT 5.41 1.03B - 5.41 5.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Uponor 8.43 984.63M - 8.18 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲