شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 6.773 33.06B - 6.773 6.773 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Nokia Oyj 3.21 27.29B - 3.21 3.21 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Sampo Oyj A 37.16 22.93B - 37.16 37.16 0.16 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
KONE Oyj 56.74 19.43B - 56.74 56.74 0.14 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Fortum 21.2 18.30B - 21.2 21.2 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
LM Ericsson B 8.17 17.55B - 8.17 8.17 0.17 2.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Neste Oil Oyj 31.59 16.93B - 31.59 31.59 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
UPM-Kymmene 30.98 16.19B - 30.98 30.98 0.11 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Telia Company 3.956 16.02B - 3.956 3.956 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Stora Enso Oyj R 12.76 13.10B - 12.76 12.76 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Stora Enso Oyj A 13.6 13.10B - 13.6 13.6 0.10 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Wartsila Oyj Abp 9.66 9.81B - 9.66 9.66 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Elisa Oyj 48.62 6.66B - 48.62 48.62 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Kesko 56 5.14B - 56 56 0.40 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Kesko 61.54 5.14B - 61.54 61.54 0.30 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Nokian Renkaat Oyj 27.39 4.57B - 27.39 27.39 0.08 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Metso Oyj 35.28 4.23B - 35.28 35.28 0.12 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
SSAB A 2.782 3.58B - 2.782 2.782 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Metsa Board Oyj A 6.72 3.35B - 6.72 6.72 0.10 1.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Metsa Board Oyj B 6.525 3.35B - 6.525 6.525 0.04 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Huhtamaki Oyj 40.78 3.34B - 40.78 40.78 0.13 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Orion Oyj A 39.75 3.29B - 39.75 39.75 0.75 1.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Orion Oyj B 39.96 3.29B - 39.96 39.96 0.61 1.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Amer Sports 40.01 3.14B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۷:۰۳
Konecranes 29.93 2.73B - 29.93 29.93 0.44 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
DNA 20.9 2.69B - 20.88 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Valmt 21.12 2.46B - 21.12 21.12 0.26 1.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Cargotec Oyj 32.58 2.35B - 32.58 32.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Outokumpu Oyj 2.864 2.11B - 2.864 2.864 0.04 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Tieto Oyj 26.36 2.05B - 26.36 26.36 0.20 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Kemira Oyj 14.84 1.76B - 14.84 14.84 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Citycon Oyj 9.55 1.64B - 9.55 9.55 0.13 1.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Fiskars 11.94 1.58B - 11.94 11.94 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Ahlstrom-Munksjo 13.82 1.46B - 13.82 13.82 0.34 2.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Sanoma Oyj 9.67 1.43B - 9.67 9.67 0.06 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Terveystalo 10.64 1.36B - 10.64 10.64 0.08 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Outotec Oyj 6.07 1.23B - 6.07 6.07 0.02 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Finnair Oyj 5.925 1.16B - 5.925 5.925 0.10 1.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
YIT 5.85 1.03B - 5.85 5.85 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Uponor 12.01 984.63M - 12.01 12.01 0.17 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱