کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 5.553 33.06B - 5.538 5.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Nokia Oyj 4.647 27.29B - 4.647 4.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sampo Oyj A 36.96 22.93B - 36.96 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
KONE Oyj 52.32 19.43B - 52.08 52.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Fortum 20.39 18.30B - 20.36 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
LM Ericsson B 7.53 17.55B - 7.53 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Neste Oil Oyj 29.62 16.93B - 29.62 29.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
UPM-Kymmene 23.65 16.19B - 23.59 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Telia Company 3.848 16.02B - 3.848 3.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Stora Enso Oyj A 12.65 13.10B - 12.2 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Stora Enso Oyj R 9.938 13.10B - 10.025 9.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Wartsila Oyj Abp 10.82 9.81B - 10.78 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Elisa Oyj 45.29 6.66B - 45.29 45.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Kesko 52.4 5.14B - 52.2 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Kesko 57.28 5.14B - 57.12 57.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Nokian Renkaat Oyj 25.96 4.57B - 25.92 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Metso Oyj 33.07 4.23B - 32.95 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SSAB A 2.315 3.58B - 2.315 2.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Metsa Board Oyj B 4.568 3.35B - 4.514 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Metsa Board Oyj A 6.62 3.35B - 6.62 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Huhtamaki Oyj 35.06 3.34B - 34.98 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Orion Oyj A 33.25 3.29B - 33.05 33.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Orion Oyj B 33.57 3.29B - 33.3 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Amer Sports 40 3.14B - 40 40.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Konecranes 26.46 2.73B - 26.46 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
DNA 20.92 2.69B - 20.92 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Valmt 16.33 2.46B - 16.33 16.33 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Cargotec Oyj 25.68 2.35B - 25.68 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Outokumpu Oyj 2.623 2.11B - 2.617 2.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Tieto Oyj 22.56 2.05B - 22.56 22.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Kemira Oyj 12.62 1.76B - 12.6 12.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Citycon Oyj 9.33 1.64B - 9.31 9.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Fiskars 12.2 1.58B - 12.18 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Ahlstrom-Munksjo 14.46 1.46B - 14.42 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Sanoma Oyj 9.015 1.43B - 9.015 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Terveystalo 8.72 1.36B - 8.72 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Outotec Oyj 5.118 1.23B - 5.11 5.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Finnair Oyj 6.22 1.16B - 6.17 6.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
YIT 5 1.03B - 5 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Uponor 9.34 984.63M - 9.15 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲