شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.108
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:10:08
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
1 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.81%)
تغییر ۶ ماهه
7 (29.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 149.4 342.87B 152.4 149.4 152.4 2.62 1.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Ericsson A 88.5 219.88B 87.3 87.29 88.5 1.06 1.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Royal Dutch Shell A 2304 212.44B 2293.7 2293.7 2304 10.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Moller Maersk A 9060 206.23B 9049 9049 9060 144.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Royal Dutch Shell B 2287 203.98B 2277.4 2277.4 2287 5.90 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
H&M B 185.8 196.64B 184.9 184.9 185.8 1.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
SEB C 87.3 188.23B 86.16 86.16 87.3 1.74 2.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Hexagon B 525.4 177.95B 526.6 521.7 526.6 0.60 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
HSBC 586.15 146.66B 575 575 586.15 16.55 2.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Total 49.282 138.14B 49.059 49.059 49.282 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Unilever 4567.5 117.94B 4570.2 4567.5 4570.2 16.20 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
BP 508.3 107.42B 501.8 501.8 508.3 3.05 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Siemens AG 108.02 93.25B - 108.02 108.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۰۱
BHP Billiton PLC 1731.5 90.10B 1695.3 1695.3 1731.5 44.20 2.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Inditex 27.83 89.17B 27.932 27.83 27.932 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
British American Tobacco 2733.9 88.74B - 2733.9 2733.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
Kinnevik B 219.6 86.24B 217 217 219.6 6.70 3.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Industrivarden A 230.8 84.26B 227.99 227.99 230.8 1.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Allianz 218.98 83.84B - 218.98 218.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
GlaxoSmithKline 1726.6 76.69B 1714.2 1714.2 1726.6 25.90 1.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Genmab 1518.5 76.48B 1528.6 1518.5 1528.6 18.30 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Lundbeck 245.3 73.49B - 245.3 245.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Pandora 288 73.15B - 280.1 288.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Deutsche Telekom AG 15.444 69.35B - 15.444 15.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Rio Tinto PLC 4225 69.09B - 4225 4225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Skanska B 214.9 68.89B 214.08 214.08 214.9 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Rosneft 7.096 67.76B 7.092 7.092 7.096 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
AstraZeneca 923.3 67.55B 916.3 916.3 923.3 14.70 1.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
AstraZeneca 7405 67.55B 7383 7383 7405 136.40 1.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
William Demant 183.9 66.66B - 183.9 183.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Diageo 3100.5 62.05B - 3100.5 3100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Lukoil DRC 94.04 58.09B - 94.04 94.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Investment Latour 135.4 56.24B 135 135 135.4 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Glencore 254.38 55.48B - 254.38 254.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Schibsted A 256.1 55.15B - 256.1 256.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Vodafone Group PLC 157.78 55.14B - 157.78 157.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۲۱:۰۲
MIC SA DRC 431.7 54.78B - 431.7 431.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
ING Groep 10.719 54.39B - 10.719 10.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Gazprom 7.721 54.23B 7.776 7.721 7.776 0.04 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Enel 6.847 53.42B - 6.847 6.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۱