کالایاب
شاخص یاب
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.11
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:23:11
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:51
5 (18.52%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
7 (28.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 130 342.87B - 130 130 1.30 1.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ericsson A 81.6 219.88B 81.8 81.6 81.8 0.60 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 2320.5 212.44B 2300 2300 2320.5 46.60 2.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Moller Maersk A 6970 206.23B 6870 6870 6970 148.00 2.17% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Royal Dutch Shell B 2308 203.98B 2287 2287 2308 47.20 2.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
H&M B 171.8 196.64B 170.5 170.5 171.8 4.00 2.38% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
SEB C 85.1 188.23B - 85.1 85.1 0.80 0.95% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Hexagon B 444.4 177.95B 441.1 441.1 444.4 7.50 1.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
HSBC 608 146.66B 606.3 606.3 608 12.43 2.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Total 43.905 138.14B 43.583 43.583 43.905 0.50 1.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Unilever 5081 117.94B 5045 5045 5081 68.70 1.37% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
BP 497.6 107.42B 493.4 493.4 497.6 7.15 1.46% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Siemens AG 87.38 93.25B 86.14 86.14 87.38 1.67 1.95% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
BHP Billiton PLC 1779.8 90.10B 1772 1772 1779.8 9.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Inditex 26.45 89.17B 26.21 26.21 26.45 0.81 3.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
British American Tobacco 3031.5 88.74B 3028.5 3028.5 3031.5 1.80 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Kinnevik B 249.9 86.24B 248 248 249.9 6.70 2.75% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Industrivarden A 204.4 84.26B 204.2 204.2 204.4 1.60 0.79% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Allianz 201.7 83.84B 200.3 200.3 201.7 2.91 1.46% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
GlaxoSmithKline 1666 76.69B 1662.8 1662.8 1666 9.10 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Genmab 1363.5 76.48B 1366 1363.5 1366 26.70 2.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Lundbeck 261.6 73.49B 262.6 261.6 262.6 7.00 2.68% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Pandora 231 73.15B 228.2 228.2 231 4.80 2.12% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Deutsche Telekom AG 14.966 69.35B 14.953 14.953 14.966 0.11 0.73% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Rio Tinto PLC 4063.5 69.09B 4040.2 4040.2 4063.5 37.30 0.93% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Skanska B 176.55 68.89B 175.15 175.15 176.55 2.93 1.69% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Rosneft 6.028 67.76B - 6.028 6.028 0.13 2.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
AstraZeneca 861.4 67.55B 862.6 861.4 862.6 3.80 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
AstraZeneca 7319 67.55B 7314 7314 7319 62.90 0.87% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
William Demant 201.3 66.66B 198.4 198.4 201.3 1.70 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Diageo 3466 62.05B 3461 3461 3466 20.60 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Lukoil DRC 74.79 58.09B - 74.79 74.79 0.52 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۵:۰۲
Investment Latour 130 56.24B 128.9 128.9 130 1.50 1.17% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Glencore 232.3 55.48B 229.05 229.05 232.3 8.53 3.81% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Schibsted A 257 55.15B 252.4 252.4 257 6.40 2.55% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Vodafone Group PLC 150.92 55.14B 150.63 150.63 150.92 1.21 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
MIC SA DRC 486.4 54.78B 483.4 483.4 486.4 11.50 2.42% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
ING Groep 8.571 54.39B 8.622 8.571 8.622 0.10 1.19% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Gazprom 6.715 54.23B 6.662 6.662 6.715 0.05 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Enel 6.325 53.42B 6.3 6.3 6.325 0.06 0.94% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲