کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0611
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:29:04
0 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.30%)
نوسان سالیانه

EGX 100

15,023
قیمت روز
87 (0.58%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:32:47
843 (5.94%)
تغییر ۳ ماهه
32 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
285 (1.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samad Misr-EGYFERT 4.38 48.58M - 4.38 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Gulf Canadian RE Inv Co 6.2 47.40M - 6.2 6.2 0.08 1.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
El Kahera El Watania Inv 3.58 42.53M - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
GIHD 4.33 37.52M - 4.3 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Assiut Islamic Trading 9.5 36.52M - 9.5 9.5 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
National RE Bank 5.35 36.42M - 5.35 5.35 0.07 1.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
GMC Group 0.641 34.96M - 0.641 0.641 0.01 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
National Drilling 5 22.75M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۲
APP 2.33 20.93M - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
TransOceans Tours 0.051 7.00M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۳
Gulf Arab Investment 0.26 6.41M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
The Egyptian Modern Education 1.08 - - 1.08 1.08 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Integrated Engineering 0.52 - - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۰۷
BIG 0.783 - - 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۲
Arab Co Asset Management 2.83 - 2.83 2.83 0.05 1.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Pharaoh tech 16.26 - - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
ICMI 0.55 - - 0.55 0.55 0.01 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Credit Agricole Egypt 42.8 - 42.8 42.8 0.20 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Cairo Invest RE 13.25 - 13.25 13.25 0.45 3.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Arab Develop 0.358 - - 0.358 0.358 0.03 8.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Alexandria National Co 3.29 - - 3.29 3.29 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
El Arabia Engineering 5.35 - 5.52 5.35 5.52 0.10 1.87% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Arabian Rocks Plastic 0.205 - - 0.205 0.205 0.01 2.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Brothers Solidarity 3.3 - - 3.3 3.3 0.07 2.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
ICFC 1.133 - - 1.133 1.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۲
Al Moasher Programming 0.47 - - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Golden Coast Co 3.42 - 3.44 3.42 3.44 0.06 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Holding Company for Fin Investments 1.03 - - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Souhag National Food Industries 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Difco 2 1.379 - - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۸:۰۲
El Obour RE Inv 4.61 - - 4.61 4.61 0.23 5.25% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
MB Engineering 0.543 - - 0.543 0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Vertika 2.48 - - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Grand Invest Capital 4.6 - - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Sarwa Capital 5.6 - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Univert Food 0.99 - - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
El Orouba 0.558 - - 0.558 0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Port Saied Agricultural 0.946 - - 0.946 0.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Al Fanar Contracting 1.249 - - 1.249 1.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
Misr Kuwait 0.855 - - 0.855 0.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۳