شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0619
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:49:17
0 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.73%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,069
قیمت روز
112 (0.8%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:33
441 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
987 (6.55%)
تغییر ۶ ماهه
547 (4.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nasr Co. for Civil Works 9.38 167.93M - 9.38 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
S.Cairo&Giza Mills&Bakeries 14.35 164.04M - 14.35 14.35 0.34 2.43% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
SAIB 6.5 163.50M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Egyptians Abroad 2.72 153.99M - 2.72 2.72 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Naeem Holding 0.197 149.89M - 0.197 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Nile Pharma 18 146.51M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۶:۰۲
Arab Aluminum 14.11 144.75M - 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
El Wadi Co. 7.27 141.78M - 7.27 7.27 0.04 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
El Shams Pyramids 3.16 135.83M - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۶:۰۲
Mansourah Poultry 4.4 134.44M - 4.4 4.4 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Rubex Plastics 5.05 134.16M - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Delta Construction&Rebuilding 5.33 133.32M - 5.33 5.33 0.15 2.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Sabaa Intl Pharma and Chemical Industries 3 132.33M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۷:۰۳
Bitumode 1.324 129.71M - 1.324 1.324 0.44 33.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
AALR 9.46 122.58M - 10 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Saudi Egyptian Inv&Fin 30.5 122.18M - 30.5 30.5 0.70 2.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Industrial Engineer Enterprises 14.59 107.34M - 14.59 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۳
Paper Middle East 9.21 105.22M - 9.21 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Egypt for Poultry 1.639 103.02M - 1.639 1.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Atlas Land Reclamation 10.73 96.03M - 10.73 10.73 0.13 1.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Ismailia Food Industries 6.12 90.99M - 6.12 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Cairo Educational Svcs 9.9 90.00M - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Arab Valves Co 0.648 89.93M - 0.648 0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Wadi Kom Ombo Land 12.6 89.82M - 12.6 12.6 0.80 6.78% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Golden Textiles&Clothes Wool 4.71 88.84M - 4.71 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۰۳
Al Arafa Inv 0.122 84.65M - 0.122 0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
EDBM 7.2 83.72M - 7.2 7.2 0.11 1.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Egyptian RE Group 14.42 80.95M - 14.42 14.42 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Egyptian RE Group BS 9.52 80.88M - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۴
Int Co Invest&Development 8.1 78.54M - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Sharkia National Food 3.81 77.05M - 3.81 3.81 0.06 1.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
EIUD 0.83 74.00M - 0.83 0.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
El Ahram Co. 8.19 67.81M - 8.19 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Memphis Pharma 8.5 63.62M - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۶:۰۲
El Arabia Land Reclamation 8.26 63.49M - 8.26 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۶:۰۲
Medical Packaging 0.811 55.68M - 0.775 0.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
EASB 0.455 53.75M - 0.455 0.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Delta Printing&Packaging 10.44 53.59M - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
Northern Upper Egypt Develop 8.3 51.88M - 8.3 8.3 0.05 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۰۳
Marsa Marsa Alam Tourism 0.613 51.50M - 0.613 0.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳