کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0614
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:31:22
0 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.84%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,752
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:33:27
550 (3.87%)
تغییر ۳ ماهه
158 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
99 (0.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lecico Egypt 2.78 456.00M - 2.78 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Arabia Inv Development - Cash 0.485 437.31M - 0.48 0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Ascom 7.1 409.37M - 7.1 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Modern Shorouk 19.14 393.03M - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
Ceramica Remas 1.761 384.38M - 1.761 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Faisal Islamic Bank of Egypt 14.98 383.99M - 14.69 14.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Faisal Islamic Bank - USD 1.161 383.99M - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Cairo Oils & Soap 8.63 349.20M - 8.63 8.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
DAPH 15.7 344.82M - 15.7 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
North Cairo Mills 16.21 335.23M - 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Egyptian Transport & Commercial Services 7.01 329.60M - 7 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Kafr El Zayat Pesticides 25.9 325.92M - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Giza General Contracting 0.907 325.44M - 0.882 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Rakta Paper 5.22 320.70M - 5.22 5.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Alexandria Medical Center 20.5 319.09M - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Egyptian Satellite 5.54 314.28M - 5.53 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Ismailia Develop&RE 4.23 310.55M - 4.23 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Egyptian Gulf Bank 0.6 291.54M - 0.565 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Int Agricultural Products 2.95 289.92M - 2.9 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Prime Holding 3.43 288.43M - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Sharm Dreams Co. 3.45 284.00M - 3.4 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
El Nasr Agricultural Crops 42 282.29M - 41.49 42.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Suez Bags 25.58 278.30M - 25.58 25.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۷
Egyptians Housing Develop 1.939 276.01M - 1.915 2.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Extracted Oils 1.3 259.38M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
AJWA Food Industries 3.52 237.12M - 3.52 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
United Arab Shipping 0.781 234.00M - 0.75 0.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Ismailia Misr Poultry 1.83 227.34M - 1.82 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
North Africa Co. RE Inv 1.771 226.93M - 1.771 1.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Ceramic&Porcelain 2.62 223.12M - 2.62 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
Universal Co Packaging 2.81 214.06M - 2.73 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
APSW 2.11 206.11M - 2.1 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Maridive & oil Svcs 0.333 204.80M - 0.33 0.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Arab Pharma 32.65 189.00M - 32 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Misr Oils & Soap 18 186.18M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۰۲
Cairo Development&Invest 4 183.77M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۳۴
El Ahli Inv&Develop 6.11 181.00M - 6 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Mena Touristic&RE 2.9 180.00M - 2.85 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳
Rowad Tourism 9.54 178.83M - 9.54 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
ALICO 0.44 174.94M - 0.43 0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۳