شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

39
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
5 (11.65%)
تغییر ۳ ماهه
10 (20.53%)
تغییر ۶ ماهه
6 (13.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 0.991 1.06B - 0.991 0.991 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Vasilikos 2.6 194.23M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Hellenic Bnk 0.702 150.84M - 0.702 0.702 0.01 1.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Logicom 1.35 111.12M - 1.35 1.35 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Petrolina 1.14 102.38M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Demetra Inv 0.476 97.60M - 0.476 0.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.45 68.81M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
Atlantic Ins C 1.4 59.45M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۴
Stademos Hotel 1.35 51.48M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Keo Plc 1.25 48.04M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Tsokkos Htls 0.13 37.43M - 0.13 0.13 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Interlife 1.6 28.78M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
K+G Complex 0.21 26.49M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۰۵
Frou Frou 0.23 24.32M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
Pandora Inv 0.078 23.34M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Cyprus Trading 0.29 23.31M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Woolworth 0.103 22.46M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Lordos Hotel 0.555 21.53M - 0.555 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Salamis Tours 0.58 20.27M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Amathus Navg 0.14 19.29M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
Constantinou Bros Hotels 0.131 18.96M - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۲۲:۳۴
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.031 14.51M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
NETinfo PLC 1.15 12.78M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Ermes Dept Sto 0.058 11.03M - 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
R Energy 1 4.9181 9.88M - 4.9181 4.9181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Mallouppas & Papacostas 0.21 9.16M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Blue Island Pl 0.6 8.95M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Interfund Inve 0.15 8.88M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Leptos Caly 0.068 5.59M - 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Ccc Tourist 0.033 5.10M - 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۰۵
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.298 4.70M - 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
K Kythreotis 0.09 4.25M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۳:۰۳
Lordos United Plastics 0.08 3.74M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Laiki Capital 0.007 2.54M - 0.007 0.007 0.00 75.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Sfs Group 0.026 2.36M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Mitsides Publi 0.26 2.30M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Claridge Inves 0.019 2.27M - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵