کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:24
2 (4.76%)
تغییر ۳ ماهه
9 (22.08%)
تغییر ۶ ماهه
1 (1.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.594 1.06B - 1.594 1.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Vasilikos 2.4 194.23M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Hellenic Bnk 0.866 150.84M - 0.866 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Logicom 1.31 111.12M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Petrolina 1.06 102.38M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Demetra Inv 0.51 97.60M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.44 68.81M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Atlantic Ins C 1.31 59.45M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Stademos Hotel 1.48 51.48M - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Keo Plc 1.42 48.04M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Tsokkos Htls 0.125 37.43M - 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Interlife 3.2 28.78M - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۰۳
K+G Complex 0.204 26.49M - 0.204 0.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Frou Frou 0.24 24.32M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
Pandora Inv 0.07 23.34M - 0.07 0.07 0.01 7.14% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳
Cyprus Trading 0.173 23.31M - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
Woolworth 0.088 22.46M - 0.088 0.088 0.01 6.02% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳
Lordos Hotel 0.54 21.53M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
Salamis Tours 0.77 20.27M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Amathus Navg 0.17 19.29M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Constantinou Bros Hotels 0.11 18.96M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.051 14.51M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
NETinfo PLC 1.13 12.78M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Ermes Dept Sto 0.046 11.03M - 0.046 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۰۳
R Energy 1 5.65 9.88M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Mallouppas & Papacostas 0.162 9.16M - 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Blue Island Pl 0.8 8.95M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Interfund Inve 0.126 8.88M - 0.126 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۴
Leptos Caly 0.088 5.59M - 0.088 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۳
Ccc Tourist 0.028 5.10M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.326 4.70M - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
K Kythreotis 0.1 4.25M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Lordos United Plastics 0.085 3.74M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۰۳
Laiki Capital 0.005 2.54M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Sfs Group 0.018 2.36M - 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۰۲
Mitsides Publi 0.23 2.30M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Claridge Inves 0.02 2.27M - 0.02 0.02 0.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳