شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:31
5 (10.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
2 (3.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.698 1.06B - 1.698 1.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۳۲
Vasilikos 2.58 194.23M - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Hellenic Bnk 0.702 150.84M - 0.702 0.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Logicom 1.37 111.12M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Petrolina 1.11 102.38M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Demetra Inv 0.498 97.60M - 0.498 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.472 68.81M - 0.472 0.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Atlantic Ins C 1.36 59.45M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Stademos Hotel 1.37 51.48M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Keo Plc 1.25 48.04M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Tsokkos Htls 0.138 37.43M - 0.138 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Interlife 1.74 28.78M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
K+G Complex 0.21 26.49M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Frou Frou 0.232 24.32M - 0.232 0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Pandora Inv 0.058 23.34M - 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Cyprus Trading 0.29 23.31M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Woolworth 0.103 22.46M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Lordos Hotel 0.56 21.53M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Salamis Tours 0.6 20.27M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Amathus Navg 0.125 19.29M - 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Constantinou Bros Hotels 0.12 18.96M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۲
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.026 14.51M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
NETinfo PLC 0.945 12.78M - 0.945 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Ermes Dept Sto 0.058 11.03M - 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
R Energy 1 2.58 9.88M - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mallouppas & Papacostas 0.228 9.16M - 0.228 0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۳۳
Blue Island Pl 0.66 8.95M - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Interfund Inve 0.15 8.88M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Leptos Caly 0.04 5.59M - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Ccc Tourist 0.027 5.10M - 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Gap Vassilop. 0.12 4.88M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Ellinas Financ 0.33 4.70M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵:۳۴
K Kythreotis 0.09 4.25M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Lordos United Plastics 0.078 3.74M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Laiki Capital 0.005 2.54M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Sfs Group 0.028 2.36M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Mitsides Publi 0.28 2.30M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Claridge Inves 0.019 2.27M - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱