کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
5 (12.87%)
تغییر ۳ ماهه
3 (5.95%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.372 1.06B - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Vasilikos 2.62 194.23M - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hellenic Bnk 0.92 150.84M - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Logicom 1.36 111.12M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Petrolina 1.18 102.38M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۵:۰۱
Demetra Inv 0.545 97.60M - 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.466 68.81M - 0.466 0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Atlantic Ins C 1.4 59.45M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Stademos Hotel 1.47 51.48M - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Keo Plc 1.35 48.04M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۵:۰۱
Tsokkos Htls 0.137 37.43M - 0.137 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Interlife 2.74 28.78M - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
K+G Complex 0.22 26.49M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Frou Frou 0.238 24.32M - 0.238 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Pandora Inv 0.114 23.34M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Trading 0.234 23.31M - 0.234 0.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Woolworth 0.096 22.46M - 0.096 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lordos Hotel 0.63 21.53M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Salamis Tours 0.67 20.27M - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amathus Navg 0.125 19.29M - 0.125 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۵:۰۱
Constantinou Bros Hotels 0.13 18.96M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.035 14.51M - 0.035 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
NETinfo PLC 1.25 12.78M - 1.25 1.25 0.10 8.70% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۳۵
Ermes Dept Sto 0.052 11.03M - 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
R Energy 1 5.65 9.88M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Mallouppas & Papacostas 0.21 9.16M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Blue Island Pl 0.595 8.95M - 0.595 0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Interfund Inve 0.144 8.88M - 0.144 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Leptos Caly 0.08 5.59M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Ccc Tourist 0.026 5.10M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۱
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.298 4.70M - 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
K Kythreotis 0.09 4.25M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۳:۰۳
Lordos United Plastics 0.076 3.74M - 0.076 0.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Laiki Capital 0.007 2.54M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
Sfs Group 0.024 2.36M - 0.024 0.024 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Mitsides Publi 0.234 2.30M - 0.234 0.234 0.03 11.11% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Claridge Inves 0.024 2.27M - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۱