کالایاب
شاخص یاب
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:18
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:06
1 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
18 (9.89%)
تغییر ۶ ماهه
200 (0.00%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,810
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:42
51 (2.89%)
تغییر ۳ ماهه
28 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
16 (0.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3120 31.60B - 3120 3120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۱
Zagrebacka Banka 56.5 19.53B - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Hrvatske Telekom 163 12.21B - 163 163 1.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Valamar Riviera DD 35.2 5.08B - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Adris Grupa P 450 4.67B - 450 450 2.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Plava Laguna DD 1610 3.91B - 1610 1610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Maistra dd 300 3.28B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Atlantic Grupa 1160 3.27B - 1160 1160 10.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Podravka 376 2.27B - 376 376 3.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Arenaturist 340 2.14B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Koncar Elektro 670 1.70B - 670 670 5.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1090 1.39B - 1090 1090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Liburnia Riviera Hoteli DD 3740 1.27B - 3740 3740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Ad Plastik 181 825.22M - 181 181 1.50 0.84% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Atlantska Plovidba 270 662.87M - 270 270 6.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Luka Rijeka 44 620.10M - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
Kras dd 390 546.70M - 390 390 2.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Imperial DD 805 518.22M - 805 805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Tankerska Next Generation 34.4 410.47M - 34.4 34.4 0.60 1.74% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Dalekovod 7 285.51M - 7 7 0.30 4.48% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Viro 80 174.72M - 80 80 1.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Luka Ploce 440 170.88M - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
Djuro Djakovic 9.98 162.96M - 9.98 9.98 0.28 2.89% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Hoteli Maestral DD 420 155.75M - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۱
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 145 107.97M - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Uljanik Plovidbe 38 61.19M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Ingra 3.6 58.79M - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Petrokemija 15 38.61M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۸:۰۲
Tehnika 120 21.98M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 16.7 18.88M - 16.7 16.7 0.80 5.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Jadran dd 16 - - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
RIZ Odasiljaci dd 19.9 - - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۳۳
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳