شاخص یاب
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1527
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:58:12
0 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:09
24 (13.19%)
تغییر ۳ ماهه
24 (13.19%)
تغییر ۶ ماهه
206 (0.00%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,776
قیمت روز
4 (0.21%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:14
54 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
44 (2.42%)
تغییر ۶ ماهه
47 (2.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3300 31.60B - 3300 3300 20.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Zagrebacka Banka 61.8 19.53B - 61.8 61.8 0.40 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Hrvatske Telekom 160 12.21B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Valamar Riviera DD 33.1 5.08B - 33.1 33.1 0.10 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Adris Grupa P 428 4.67B - 428 428 6.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Plava Laguna DD 1620 3.91B - 1620 1620 10.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Maistra dd 300 3.28B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Atlantic Grupa 1190 3.27B - 1190 1190 20.00 1.71% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Podravka 372 2.27B - 372 372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۳۳
Arenaturist 343 2.14B - 343 343 3.00 0.88% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Koncar Elektro 600 1.70B - 600 600 5.00 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1060 1.39B - 1060 1060 10.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Liburnia Riviera Hoteli DD 3780 1.27B - 3780 3780 80.00 2.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Ad Plastik 174 825.22M - 174 174 1.50 0.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Atlantska Plovidba 320 662.87M - 320 320 5.00 1.59% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Luka Rijeka 43 620.10M - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Kras dd 376 546.70M - 376 376 10.00 2.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Imperial DD 810 518.22M - 810 810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Tankerska Next Generation 38 410.47M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۴
Dalekovod 7.14 285.51M - 7.14 7.14 0.06 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Viro 90 174.72M - 90 90 1.00 1.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Luka Ploce 420 170.88M - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۳۳
Djuro Djakovic 12 162.96M - 12 12 0.30 2.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Hoteli Maestral DD 418 155.75M - 418 418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 146 107.97M - 146 146 1.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲:۰۵
Uljanik Plovidbe 76.8 61.19M - 76.8 76.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Ingra 3.66 58.79M - 3.66 3.66 0.03 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Petrokemija 31 38.61M - 31 31 9.00 29.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Tehnika 126 21.98M - 126 126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 18.6 18.88M - 18.6 18.6 0.40 2.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jadran dd 15.7 - - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
RIZ Odasiljaci dd 19.9 - - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۳۳
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳