کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

121,604
قیمت روز
442 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
20,421 (20.18%)
تغییر ۳ ماهه
23,410 (23.84%)
تغییر ۶ ماهه
37,281 (44.21%)
نوسان سالیانه

COL General

1,542
قیمت روز
7 (0.46%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:02:06
51 (3.44%)
تغییر ۳ ماهه
50 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
9 (0.61%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2750 122762.70B 2775 2750 2775 35.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Bancolombia Pf 42660 33893.16B 42900 42660 42900 480.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Bcolombia 39320 33893.16B 39900 39320 39900 860.00 2.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Interconnection Electric 18100 31290.03B - 18100 18100 40.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Aval Acciones y Valores Pref 1255 26750.26B 1265 1255 1265 15.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Grupoaval 1250 26750.26B - 1250 1250 10.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Banco De Bogota 70920 22437.65B 70680 70680 70920 720.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Suramericana 32600 21507.67B 32960 32600 32960 340.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Pfgrupsura 30220 21507.67B 30700 30220 30700 580.00 1.92% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Empresa Energia Bogota 2145 18627.85B 2135 2135 2145 5.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Pfgrupoarg 13340 16462.17B 13240 13240 13340 40.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Grupo Argos 15960 16462.17B 16180 15960 16180 180.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Cementos Argos Pf 6470 13014.40B 6250 6250 6470 110.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Cemargos 7380 13014.40B 7400 7380 7400 30.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Nutresa 25700 12328.97B 25740 25700 25740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Promigas 6910 8636.05B - 6910 6910 210.00 3.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Almacenes Exito 17520 7211.80B - 17520 17520 40.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Banco de Occidente SA 37300 6124.59B - 37300 37300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۲
Corporacion Financiera Colombiana 22400 5886.46B - 22400 22400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Colombiana 26500 5886.46B 26360 26360 26500 40.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Celsia 4360 4943.02B 4345 4345 4360 5.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Cemex Latam 4500 4561.60B - 4400 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 63000 4132.12B - 63000 63000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Banco Davivienda Pf 41700 3995.76B 41900 41700 41900 660.00 1.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 316 3983.72B - 316 316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۰۲
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 11000 2165.27B - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Canacol Energy 12060 1673.98B 12160 12060 12160 120.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Etb 237 1370.13B - 237 237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Conconcret 528 890.07B - 528 528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
Avianca Pf 1250 795.81B 1255 1250 1255 15.00 1.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Bolsa De Valores De Colombia 12540 678.88B - 12540 12540 40.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Carton de Colombia 9850 642.79B - 9850 9850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Construcciones el Condor SA 1165 622.66B - 1140 1165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Mineros SA 3120 609.02B 3125 3120 3125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 8.1 88.30B - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۳
Coltejer 1950 70.13B - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۳
Fabricato SA 5.69 65.52B - 5.69 5.69 0.09 1.61% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲