شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

84,114
قیمت روز
209 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4,634 (5.22%)
تغییر ۶ ماهه
84,114 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,364
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:51
133 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
190 (12.23%)
تغییر ۶ ماهه
107 (7.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2960 122762.70B 2970 2960 2970 45.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Bancolombia Pf 32420 33893.16B 32400 32400 32420 100.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Bcolombia 32600 33893.16B 32320 32320 32600 140.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Interconnection Electric 13780 31290.03B - 13640 13780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aval Acciones y Valores Pref 1000 26750.26B 1020 1000 1020 15.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Grupoaval 1030 26750.26B 1020 1020 1030 35.00 3.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Banco De Bogota 56040 22437.65B - 56040 56040 2760.00 4.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Pfgrupsura 30960 21507.67B 30700 30700 30960 220.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Suramericana 32880 21507.67B 32860 32860 32880 140.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Empresa Energia Bogota 1760 18627.85B 1750 1750 1760 35.00 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Grupo Argos 16440 16462.17B 16480 16440 16480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Pfgrupoarg 13500 16462.17B - 13500 13500 20.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Cemargos 6980 13014.40B 6960 6960 6980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Cementos Argos Pf 5900 13014.40B - 5900 5900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Nutresa 23500 12328.97B 23580 23500 23580 100.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Promigas 5000 8636.05B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Almacenes Exito 12200 7211.80B 12140 12140 12200 180.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Banco de Occidente SA 39000 6124.59B - 39000 39000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Corporacion Financiera Colombiana 15780 5886.46B - 15780 15780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۰
Colombiana 17940 5886.46B 17900 17900 17940 300.00 1.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Celsia 3930 4943.02B 3950 3930 3950 5.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Cemex Latam 4000 4561.60B - 4000 4000 80.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Isagen 4130 4541.50B - 4130 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Grupo Bolivar 52280 4132.12B - 52280 52280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۳
Banco Davivienda Pf 33400 3995.76B 32300 32300 33400 1120.00 3.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 250 3983.72B - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۰
Valorem SA 909 2408.90B - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Organizacion Terpel SA 9500 2165.27B - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Canacol Energy 9910 1673.98B - 9910 9910 130.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Etb 279 1370.13B - 272 279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Conconcret 319 890.07B - 319 319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Avianca Pf 1900 795.81B 1800 1800 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Bolsa De Valores De Colombia 12200 678.88B - 12200 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۰
Carton de Colombia 6510 642.79B - 6510 6510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Construcciones el Condor SA 999 622.66B - 935 999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Mineros SA 1950 609.02B - 1950 1950 50.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۳۳
Carvajal Empaques 5300 194.69B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Enka de Colombia SA 6.89 88.30B - 6.89 6.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Coltejer 1015 70.13B - 1015 1015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fabricato SA 6 65.52B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۳۲