کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 22:03:13
14 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
137 (2.63%)
تغییر ۶ ماهه
389 (7.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alios Finance Safca 460 1.95B - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Nei-Ceda Ci 255 1.91B - 255 255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Societe Ivoirienne 3200 1.85B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
Nitratos de Chile 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
Campos Chileno 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۰۳
Portuaria Cabo 479.5 - 479.5 479.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Azul Azul Sa 679.99 - 679.99 679.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۰۳
Invexans 8.42 - 8.42 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۰۶
CVS Health Corp 60.17 - 60.17 60.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Facebook 179.3 - 179.3 179.3 9.51 5.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۰۵
Embonor A 1360 - 1360 1360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Cruzados 164 - 164 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Constr Pasur 6677.6 - 6677.6 6677.6 94.40 1.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Australis 96.74 - 96.74 96.74 3.25 3.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Inmobiliaria San Patricio 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Pehuenche 1900 - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۰:۳۲
Banco Internacional SA 78.8 - 78.8 78.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ساعت ۰:۰۲
Inst Diagnosti 1940.1 - 1940.1 1940.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Maritima Chilena 64.53 - 64.53 64.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۲:۰۲
Verizon 58.72 - 58.72 58.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۷
SA Vina Santa Rita 144 - 144 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۰۷
Molymet 8400 - 8400 8400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Empresa Pesquera Eperva 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۳
Zofri 720 - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Schwager 0.448 - 0.448 0.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Telefonica Chile 380 - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
Cristales 5000 - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Esval Pref 0.018 - 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Ingevec 94.5 - 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۲۲:۰۳
Companias CIC 31 - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۲۲:۰۳
Enaex 8128.6 - 8128.6 8128.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۲۱:۰۳
Pesquera Coloso 38 - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Moller Y Perez 1030 - 1030 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Agencias Universales 193 - 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۰۲
Cintac 374 - 374 374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۰۳
Oxiquim 5900 - 5900 5900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Sm Banco Chile PD 324.11 - 324.11 324.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Invermar 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Potasios Chile 95 - 95 95 20.00 21.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Cemento Polpai 8040 - 8040 8040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷