شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,999
قیمت روز
46 (0.92%)
تغییر روزانه
۳۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 18:04:00
30 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
246 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
124 (2.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 15000 2230.00B - 15000 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
ETI 16 754.37B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Societe Generale de Banques 7845 376.29B - 7845 7845 85.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Coris Bank 8000 281.60B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Bank of Africa Senegal 1550 280.16B - 1550 1550 50.00 3.33% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Ecobank 2800 264.24B - 2800 2800 100.00 3.70% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Bollore Africa Logistics 1355 206.85B - 1355 1355 45.00 3.32% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Cfao Cote d’Ivoire 420 136.03B - 420 420 25.00 5.95% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Total Cote d’Ivoire 1220 125.61B - 1220 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Societe de Limonaderie 38850 121.81B - 38850 38850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Banque Internationale Cote d Ivoire 4975 121.67B - 4975 4975 10.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Ivoirienne d’Electricite 1190 100.52B - 1190 1190 10.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Bank of Africa Benin 3605 97.84B - 3605 3605 45.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Bank of Africa Burkina Faso 3640 87.40B - 3640 3640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2600 84.00B - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Societe des Caoutchoucs 1790 82.09B - 1790 1790 65.00 3.77% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Societe Africaine de Plantations 1000 81.79B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Vivo Energy 755 72.45B - 755 755 15.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Uniwax 1620 64.33B - 1620 1620 20.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Nestle Cote d’Ivoire 530 58.38B - 530 530 10.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Filatures Tissages Sacs 975 56.27B - 975 975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Bank of Africa Niger 3045 55.25B - 3045 3045 5.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
BOA Mali 805 54.34B - 805 805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Total Senegal 1205 54.34B - 1205 1205 5.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Palmci 935 48.70B - 935 935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Societe Ivoirienne des Tabacs 825 41.30B - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Societe Multinationale de Bitumes 3300 38.00B - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Societe de Distribution d’Eau 2900 37.80B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Societe Ivoirienne Banque 2355 33.50B - 2355 2355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Tractafric Motors 123000 26.40B - 123000 123000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Sucrivoire 610 22.64B - 610 610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Bernabe Cote d’Ivoire 945 16.53B - 945 945 50.00 5.29% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Servair Abidjan 1185 16.37B - 1185 1185 80.00 7.24% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Onatel 2750 15.93B - 2750 2750 50.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 785 8.29B - 785 785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Crown Societe Ivoirienne 150 7.05B - 150 150 10.00 6.67% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Air Liquide 300 3.06B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۲
Societe d’Etudes et de Travaux 180 3.02B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲