شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:19:05
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,544
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:31:47
319 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
435 (8.74%)
تغییر ۶ ماهه
621 (12.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14805 2230.00B - 14805 14805 105.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
ETI 15 754.37B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
Societe Generale de Banques 7800 376.29B - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Coris Bank 7885 281.60B - 7885 7885 15.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Bank of Africa Senegal 1600 280.16B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۳
Ecobank 2800 264.24B - 2800 2800 45.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Bollore Africa Logistics 1380 206.85B - 1380 1380 10.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Cfao Cote d’Ivoire 400 136.03B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Total Cote d’Ivoire 1290 125.61B - 1290 1290 35.00 2.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Societe de Limonaderie 44890 121.81B - 44890 44890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Banque Internationale Cote d Ivoire 5200 121.67B - 5200 5200 300.00 5.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Ivoirienne d’Electricite 1300 100.52B - 1300 1300 50.00 4.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Bank of Africa Benin 3505 97.84B - 3505 3505 5.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Bank of Africa Burkina Faso 3600 87.40B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2590 84.00B - 2590 2590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Societe des Caoutchoucs 1850 82.09B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Societe Africaine de Plantations 1000 81.79B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Vivo Energy 750 72.45B - 750 750 10.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Uniwax 1545 64.33B - 1545 1545 95.00 6.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Nestle Cote d’Ivoire 445 58.38B - 445 445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Filatures Tissages Sacs 1000 56.27B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
Bank of Africa Niger 2950 55.25B - 2950 2950 130.00 4.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
BOA Mali 1060 54.34B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Total Senegal 1345 54.34B - 1345 1345 5.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Palmci 900 48.70B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Societe Ivoirienne des Tabacs 780 41.30B - 780 780 5.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Societe Multinationale de Bitumes 3195 38.00B - 3195 3195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
Societe de Distribution d’Eau 2810 37.80B - 2810 2810 40.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Societe Ivoirienne Banque 2600 33.50B - 2600 2600 5.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Tractafric Motors 2500 26.40B - 2500 2500 170.00 7.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Sucrivoire 590 22.64B - 590 590 10.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۳:۰۱
Bernabe Cote d’Ivoire 890 16.53B - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴:۰۱
Servair Abidjan 1240 16.37B - 1240 1240 40.00 3.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Onatel 2850 15.93B - 2850 2850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 680 8.29B - 680 680 5.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Crown Societe Ivoirienne 140 7.05B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۳
Air Liquide 290 3.06B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Societe d’Etudes et de Travaux 180 3.02B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲