کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:02:37
217 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
142 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
441 (7.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 19300 2230.00B - 19300 19300 5.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETI 19 754.37B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Societe Generale de Banques 8400 376.29B - 8400 8400 100.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Coris Bank 7690 281.60B - 7690 7690 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Bank of Africa Senegal 1795 280.16B - 1795 1795 45.00 2.57% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Ecobank 3600 264.24B - 3600 3600 45.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bollore Africa Logistics 1735 206.85B - 1735 1735 35.00 2.06% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Cfao Cote d’Ivoire 510 136.03B - 510 510 45.00 9.68% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Total Cote d’Ivoire 1370 125.61B - 1370 1370 80.00 5.84% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe de Limonaderie 34250 121.81B - 34250 34250 255.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Banque Internationale Cote d Ivoire 4600 121.67B - 4600 4600 200.00 4.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Ivoirienne d’Electricite 1200 100.52B - 1200 1200 50.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Benin 4115 97.84B - 4115 4115 115.00 2.88% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Burkina Faso 5100 87.40B - 5100 5100 300.00 6.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3400 84.00B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Societe des Caoutchoucs 2150 82.09B - 2150 2150 255.00 11.86% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe Africaine de Plantations 2910 81.79B - 2910 2910 690.00 23.71% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Vivo Energy 920 72.45B - 920 920 10.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Uniwax 2495 64.33B - 2495 2495 80.00 3.31% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Nestle Cote d’Ivoire 950 58.38B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Filatures Tissages Sacs 1450 56.27B - 1450 1450 130.00 9.85% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Niger 4200 55.25B - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۱
BOA Mali 2850 54.34B - 2850 2850 150.00 5.56% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Total Senegal 1395 54.34B - 1395 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Palmci 1300 48.70B - 1300 1300 100.00 7.69% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe Ivoirienne des Tabacs 1230 41.30B - 1230 1230 155.00 14.42% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe Multinationale de Bitumes 4500 38.00B - 4500 4500 100.00 2.27% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe de Distribution d’Eau 2800 37.80B - 2800 2800 100.00 3.70% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe Ivoirienne Banque 2800 33.50B - 2800 2800 150.00 5.66% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Tractafric Motors 120000 26.40B - 120000 120000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sucrivoire 880 22.64B - 880 880 60.00 7.32% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Bernabe Cote d’Ivoire 1990 16.53B - 1990 1990 195.00 9.80% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Servair Abidjan 1750 16.37B - 1750 1750 110.00 6.71% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Onatel 4300 15.93B - 4300 4300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Unilever Cote d’Ivoire 4600 14.89B - 4600 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Societe Ivoirienne de Cables 995 8.29B - 995 995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Crown Societe Ivoirienne 300 7.05B - 300 300 50.00 20.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Air Liquide 410 3.06B - 410 410 10.00 2.50% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe d’Etudes et de Travaux 175 3.02B - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲