شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,386
قیمت روز
17 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:03:19
283 (5.55%)
تغییر ۳ ماهه
134 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
243 (4.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 17100 2230.00B - 17100 17100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
ETI 19 754.37B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Generale de Banques 8500 376.29B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Coris Bank 7900 281.60B - 7900 7900 100.00 1.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Bank of Africa Senegal 1590 280.16B - 1590 1590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Ecobank 3900 264.24B - 3900 3900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Bollore Africa Logistics 1750 206.85B - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Cfao Cote d’Ivoire 580 136.03B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Total Cote d’Ivoire 1280 125.61B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Societe de Limonaderie 50000 121.81B - 50000 50000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Banque Internationale Cote d Ivoire 5695 121.67B - 5695 5695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Ivoirienne d’Electricite 1350 100.52B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Bank of Africa Benin 3500 97.84B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Bank of Africa Burkina Faso 4600 87.40B - 4600 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3500 84.00B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Societe des Caoutchoucs 2000 82.09B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Africaine de Plantations 3390 81.79B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Vivo Energy 945 72.45B - 945 945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Uniwax 2100 64.33B - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Nestle Cote d’Ivoire 800 58.38B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Filatures Tissages Sacs 1600 56.27B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Bank of Africa Niger 3850 55.25B - 3850 3850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
BOA Mali 2010 54.34B - 2010 2010 40.00 1.99% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Total Senegal 1360 54.34B - 1360 1360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Palmci 1565 48.70B - 1565 1565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Societe Ivoirienne des Tabacs 1210 41.30B - 1210 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Multinationale de Bitumes 19155 38.00B - 19155 19155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Societe de Distribution d’Eau 3200 37.80B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Ivoirienne Banque 2510 33.50B - 2510 2510 40.00 1.59% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Tractafric Motors 122000 26.40B - 122000 122000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۳۴
Sucrivoire 990 22.64B - 990 990 5.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Bernabe Cote d’Ivoire 1800 16.53B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Servair Abidjan 1200 16.37B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Onatel 4100 15.93B - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Unilever Cote d’Ivoire 5135 14.89B - 5135 5135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Ivoirienne de Cables 1330 8.29B - 1330 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Crown Societe Ivoirienne 270 7.05B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Air Liquide 445 3.06B - 445 445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۶
Societe d’Etudes et de Travaux 150 3.02B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Movis Cote Ivoire 2450 2.42B - 2450 2450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵