شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت 16:07:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,164
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:03:24
190 (3.55%)
تغییر ۳ ماهه
306 (5.60%)
تغییر ۶ ماهه
70 (1.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 17345 2230.00B - 17345 17345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
ETI 18 754.37B - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Societe Generale de Banques 9200 376.29B - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Coris Bank 8010 281.60B - 8010 8010 10.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Bank of Africa Senegal 1800 280.16B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ecobank 20000 264.24B - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Bollore Africa Logistics 2000 206.85B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Cfao Cote d’Ivoire 590 136.03B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Total Cote d’Ivoire 1065 125.61B - 1065 1065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Societe de Limonaderie 56000 121.81B - 56000 56000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Banque Internationale Cote d Ivoire 7400 121.67B - 7400 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ivoirienne d’Electricite 1275 100.52B - 1275 1275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank of Africa Benin 3000 97.84B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Bank of Africa Burkina Faso 3330 87.40B - 3330 3330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3000 84.00B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Societe des Caoutchoucs 2220 82.09B - 2220 2220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Africaine de Plantations 3435 81.79B - 3435 3435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Vivo Energy 850 72.45B - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Uniwax 1930 64.33B - 1930 1930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Nestle Cote d’Ivoire 870 58.38B - 870 870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Filatures Tissages Sacs 1800 56.27B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Bank of Africa Niger 2885 55.25B - 2885 2885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
BOA Mali 2000 54.34B - 2000 2000 50.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Total Senegal 1300 54.34B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
Palmci 2090 48.70B - 2090 2090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Ivoirienne des Tabacs 1595 41.30B - 1595 1595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Multinationale de Bitumes 19000 38.00B - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Societe de Distribution d’Eau 3590 37.80B - 3590 3590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Ivoirienne Banque 2400 33.50B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۳۱
Tractafric Motors 123990 26.40B - 123990 123990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sucrivoire 900 22.64B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Bernabe Cote d’Ivoire 2095 16.53B - 2095 2095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Servair Abidjan 1235 16.37B - 1235 1235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Onatel 3925 15.93B - 3925 3925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Unilever Cote d’Ivoire 6340 14.89B - 6340 6340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Societe Ivoirienne de Cables 925 8.29B - 925 925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Crown Societe Ivoirienne 12700 7.05B - 12700 12700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Air Liquide 465 3.06B - 465 465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
Societe d’Etudes et de Travaux 170 3.02B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Movis Cote Ivoire 2500 2.42B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۱:۰۲