کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:26:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.83%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,059
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:08
107 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
238 (4.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16700 2230.00B - 16700 16700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
ETI 17 754.37B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Generale de Banques 8605 376.29B - 8605 8605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Coris Bank 7600 281.60B - 7600 7600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Senegal 1655 280.16B - 1655 1655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Ecobank 3290 264.24B - 3290 3290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bollore Africa Logistics 1580 206.85B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Cfao Cote d’Ivoire 475 136.03B - 475 475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Total Cote d’Ivoire 1500 125.61B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Societe de Limonaderie 29500 121.81B - 29500 29500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Banque Internationale Cote d Ivoire 4500 121.67B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Ivoirienne d’Electricite 1300 100.52B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Benin 3140 97.84B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Burkina Faso 3750 87.40B - 3750 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2785 84.00B - 2785 2785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Societe des Caoutchoucs 2100 82.09B - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Africaine de Plantations 2405 81.79B - 2405 2405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Vivo Energy 875 72.45B - 875 875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Uniwax 2340 64.33B - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Nestle Cote d’Ivoire 775 58.38B - 775 775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Filatures Tissages Sacs 1350 56.27B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Niger 3500 55.25B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Total Senegal 1340 54.34B - 1340 1340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
BOA Mali 1945 54.34B - 1945 1945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Palmci 1180 48.70B - 1180 1180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Ivoirienne des Tabacs 1190 41.30B - 1190 1190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Multinationale de Bitumes 4500 38.00B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Societe de Distribution d’Eau 3100 37.80B - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne Banque 2800 33.50B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Tractafric Motors 119000 26.40B - 119000 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Sucrivoire 750 22.64B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bernabe Cote d’Ivoire 1800 16.53B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Servair Abidjan 1320 16.37B - 1320 1320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Onatel 4000 15.93B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Unilever Cote d’Ivoire 4000 14.89B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Ivoirienne de Cables 950 8.29B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Crown Societe Ivoirienne 225 7.05B - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Air Liquide 425 3.06B - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Societe d’Etudes et de Travaux 170 3.02B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲