کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,799
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 02:02:39
127 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
571 (10.64%)
تغییر ۶ ماهه
917 (23.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16950 2230.00B - 16950 16950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
ETI 16 754.37B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Generale de Banques 9000 376.29B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Coris Bank 7390 281.60B - 7390 7390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Senegal 1665 280.16B - 1665 1665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Ecobank 3080 264.24B - 3080 3080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bollore Africa Logistics 1445 206.85B - 1445 1445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Cfao Cote d’Ivoire 495 136.03B - 495 495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Total Cote d’Ivoire 1420 125.61B - 1420 1420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Societe de Limonaderie 35000 121.81B - 35000 35000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۴
Banque Internationale Cote d Ivoire 3710 121.67B - 3710 3710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Ivoirienne d’Electricite 1425 100.52B - 1425 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Benin 3500 97.84B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Burkina Faso 3650 87.40B - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2800 84.00B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Societe des Caoutchoucs 1915 82.09B - 1915 1915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Africaine de Plantations 1850 81.79B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Vivo Energy 840 72.45B - 840 840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Uniwax 2025 64.33B - 2025 2025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Nestle Cote d’Ivoire 700 58.38B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Filatures Tissages Sacs 1250 56.27B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Africa Niger 3390 55.25B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
BOA Mali 2015 54.34B - 2015 2015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Total Senegal 1415 54.34B - 1415 1415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Palmci 1080 48.70B - 1080 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Ivoirienne des Tabacs 950 41.30B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Societe Multinationale de Bitumes 4450 38.00B - 4450 4450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Societe de Distribution d’Eau 3150 37.80B - 3150 3150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Societe Ivoirienne Banque 2260 33.50B - 2260 2260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Tractafric Motors 128040 26.40B - 128040 128040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
Sucrivoire 670 22.64B - 670 670 10.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳
Bernabe Cote d’Ivoire 1500 16.53B - 1500 1500 50.00 3.33% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳
Servair Abidjan 1150 16.37B - 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Onatel 3800 15.93B - 3800 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 950 8.29B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Crown Societe Ivoirienne 185 7.05B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Air Liquide 365 3.06B - 365 365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
Societe d’Etudes et de Travaux 185 3.02B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲