کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7549
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 09:25:09
0 (1.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.68%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,002
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:02:59
25 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
39 (4.00%)
تغییر ۶ ماهه
49 (5.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bombardier Pref D 10.39 12.57B - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Open Text 54.11 12.48B - 54.1 54.11 0.12 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Open Text 54.13 12.48B - 54.13 54.13 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Power of Canada Pref C 25.74 12.27B - 25.74 25.74 0.06 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Power of Canada Pref B 23.9 12.27B - 23.9 23.91 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Power Corporation 29.33 12.27B - 29.23 29.33 0.13 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Power of Canada Pref A 25.09 12.27B - 25.09 25.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Power Corporation 29.32 12.27B - 29.32 29.32 0.08 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Power of Canada Pref D 22.55 12.27B - 22.51 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Power Co 5.6 % G Non Cum Fir Prf 25.15 12.26B - 25.15 25.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Hydro One Limited 24.14 11.89B - 24.04 24.14 0.18 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Hydro One Limited 24.14 11.89B - 24.07 24.14 0.15 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Canadian Tire Corporation 205.65 11.50B - 205.65 206.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Canadian Tire Ltd 141.61 11.50B - 141.61 141.61 0.34 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Metro Inc. 56.2 11.46B - 56.2 56.42 0.35 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Metro Inc. 56.22 11.46B - 56.22 56.22 0.20 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
CCL Industries Inc 56.38 11.44B - 56.38 56.38 0.15 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
CCL Industries 57.6 11.44B - 57.6 57.6 0.41 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Valeant Pharmaceuticals 30.93 10.68B - 30.93 30.93 0.13 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Valeant Pharmaceuticals 30.92 10.68B - 30.92 31.03 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Shaw Com Cl 2 A Cum Red Rr Prf 13.1 10.30B 13.17 13.1 13.17 0.22 1.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
SNC-Lavalin Group 20.22 10.20B - 20.21 20.22 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
SNC-Lavalin Group 20.22 10.20B - 20.22 20.22 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Emera Srs C Cum Rr Prf 18.35 9.87B - 18.35 18.35 0.10 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Emera Pref A 13.61 9.87B - 13.3 13.61 0.37 2.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Emera Incorporated 56.49 9.87B - 56.49 56.49 0.35 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Onex Corp 83.3 9.78B - 83.3 83.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Onex Corp 83.37 9.78B - 83.37 83.37 0.19 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Inter Pipeline 24.73 9.50B - 24.73 24.73 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Inter Pipeline 24.73 9.50B - 24.73 24.74 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
IGM Financial Inc. 38.03 9.18B - 38.03 38.03 0.06 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
IGM Financial Inc. 38.03 9.18B - 38.03 38.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Canadian Utilities Pref F 21.75 9.02B - 21.75 21.75 0.04 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Canadian Utilities 38.5 9.02B - 38.5 38.5 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Canadian Utilities 38.25 9.02B - 38.25 38.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Canada Goose 56.92 8.38B 57.46 56.92 57.46 0.95 1.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Stars Group 21.84 8.09B - 21.77 21.84 0.31 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Stars Group 21.83 8.09B - 21.83 21.84 0.29 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Gildan Activewear 48.06 7.93B - 48.06 48.06 0.76 1.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Gildan Activewear 48.08 7.93B - 48.08 48.08 0.34 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۰۳