کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.753
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:37:03
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.65%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,005
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:32:42
17 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
39 (4.03%)
تغییر ۶ ماهه
47 (4.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sonoro Metals 0.16 - 0.16 0.16 0.01 6.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Trigon Metals 0.155 - 0.155 0.155 0.01 3.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
360 Blockchain 0.04 0.045 0.04 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Organto Foods 0.05 - 0.05 0.05 0.01 11.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
New Dimension 0.045 - 0.045 0.045 0.01 11.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Libero Copper 0.175 - 0.175 0.175 0.01 2.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Lomiko Metals 0.04 - 0.04 0.04 0.01 14.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Marifil Mines 0.12 - 0.12 0.12 0.01 4.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Spectra Inc. 0.06 - 0.06 0.06 0.01 9.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Max Resource 0.08 - 0.08 0.08 0.01 6.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
LOOPShare 0.045 - 0.045 0.045 0.01 11.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Dxi Energy 0.035 - 0.035 0.035 0.01 16.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Top Strike 0.035 - 0.035 0.035 0.01 16.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
eXeBlock 0.07 - 0.07 0.07 0.02 28.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Spacefy 0.09 - 0.09 0.09 0.02 28.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Green Organic Dutchman Holdings Warrants Exp 28 Fe 1.15 - 1.15 1.15 0.07 6.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Q-Gold 0.26 - 0.26 0.26 0.02 8.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
CO2 Gro 0.25 - 0.25 0.25 0.01 4.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
AREV Brands 0.125 - 0.125 0.125 0.01 4.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Bell Copper 0.05 - 0.05 0.05 0.01 20.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
66 Resources 0.3 - 0.3 0.3 0.02 7.14% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
CB2 Insights 0.135 - 0.125 0.135 0.01 3.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Compass Gold 0.285 - 0.285 0.285 0.01 1.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Luckystrike 0.11 - 0.11 0.11 0.01 9.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Jura Energy 0.075 - 0.075 0.075 0.01 15.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
CordovaCann 0.235 - 0.235 0.235 0.02 6.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
CounterPath 1.57 - 1.57 1.57 0.05 3.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Deveron UAS 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
360 Blockchain 0.04 - - 0.04 0.04 0.01 12.50% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Allegiant Gold 0.08 - 0.08 0.08 0.01 14.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Equitas Resources 0.08 - 0.08 0.08 0.01 14.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Golden Hope Mines 0.21 - 0.21 0.21 0.01 2.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Independence Gold 0.065 - 0.065 0.065 0.01 7.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Auxellence Health 0.055 - 0.055 0.055 0.01 9.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Aintree Resources 0.24 - 0.24 0.24 0.01 2.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Sphinx Resources 0.025 - 0.025 0.025 0.01 20.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Sunvest Minerals 0.03 - 0.03 0.03 0.01 33.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Advance Gold Corp 0.12 - 0.12 0.12 0.02 14.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Melkior Resources 0.025 - 0.025 0.025 0.01 20.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Monterey Minerals 0.095 - 0.095 0.095 0.01 5.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۶:۰۲