شاخص یاب
کانادا
کانادا
دلار کانادا / دلار
0.7518
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:21:23
7 (90.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.43%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.03%)
نوسان سالیانه
S&P/TSX MidCap
961
قیمت روز
13 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:04:13
8,013 (89.29%)
تغییر ۳ ماهه
8,627 (89.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,054 (89.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NDX Growth 9.01 - 9.01 9.01 0.09 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lineage Grow 0.215 - 0.215 0.215 0.02 7.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Neptune Dash 0.22 - 0.22 0.22 0.01 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pathfinderome 8.08 - 8.08 8.08 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Imex Systems Inc 0.15 - 0.15 0.15 0.03 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
StartMonday Tech 0.105 - 0.105 0.105 0.03 23.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nanosphere Health 0.385 - 0.385 0.385 0.01 2.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brompton Lifeco Split 6.8 - 6.8 6.8 0.04 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lexington Biosciences 0.25 - 0.25 0.25 0.01 4.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Millrock Resources Inc 0.32 - 0.32 0.32 0.01 3.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Breathtec BioMedical Inc. 0.14 - 0.14 0.14 0.01 3.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Low Volatility U.S. Equity 10.67 - 10.67 10.67 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cannabis Growth Opportunity 2.01 - 2.01 2.01 0.02 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canadian Life Companies Split 4.45 - 4.45 4.45 0.11 2.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
GAR 0.12 - 0.12 0.12 0.02 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
AtmanCo 0.095 - 0.095 0.095 0.01 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aurcana 0.22 - 0.22 0.22 0.02 7.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ML Gold 0.1 - 0.1 0.1 0.01 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fincanna 0.31 - 0.31 0.31 0.04 11.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vitalhub 0.21 - 0.21 0.21 0.01 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vitalhub 0.21 - 0.21 0.21 0.01 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Barksdale 0.85 - 0.85 0.85 0.03 3.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Block One 0.3 - 0.3 0.3 0.01 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Concordia 0.3 - 0.3 0.3 0.01 3.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Energyome 1.99 - 1.99 1.99 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Isoenergy 0.28 - 0.28 0.28 0.03 10.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pulse Oil 0.245 - 0.245 0.245 0.02 6.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Acceleware 0.28 - 0.28 0.28 0.01 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CWN Mining 0.105 - 0.105 0.105 0.05 42.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Qyou Media 0.215 - 0.215 0.215 0.03 11.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Taiga Gold 0.145 - 0.145 0.145 0.01 6.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Terrascend 4.22 - 4.22 4.22 0.07 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Terrascend 4.17 - 4.17 4.17 0.12 2.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Atlas Cloud 0.235 - 0.235 0.235 0.01 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Big 8 Split 17.03 - 17.03 17.03 0.72 4.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CNRP Mining 0.55 - 0.55 0.55 0.04 7.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Deveron UAS 0.21 - 0.21 0.21 0.03 11.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Jade Leader 0.21 - 0.21 0.21 0.01 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Savary Gold 0.04 - 0.04 0.04 0.01 12.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Venzee Tech 0.39 - 0.39 0.39 0.03 6.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Venzee Tech 0.39 - 0.39 0.39 0.03 6.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Visionstate 0.03 - 0.03 0.03 0.01 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
92 Resources 0.05 - 0.05 0.05 0.01 10.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ashanti Gold 0.14 - 0.14 0.14 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CryptoGlobal 0.17 - 0.17 0.17 0.02 11.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dynasty Gold 0.21 - 0.21 0.21 0.02 7.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Golden Ridge 0.175 - 0.175 0.175 0.01 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hi Ho Silver 0.075 - 0.075 0.075 0.01 15.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lineage Grow 0.2 - 0.2 0.2 0.03 15.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Micron Waste 0.62 - 0.62 0.62 0.05 8.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Micron Waste 0.63 - 0.63 0.63 0.06 10.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Neptune Dash 0.22 - 0.22 0.22 0.01 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Prize Mining 0.17 - 0.17 0.17 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tango Mining 0.03 - 0.03 0.03 0.01 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Winston Gold 0.065 - 0.065 0.065 0.01 7.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
AIS Resources 0.18 - 0.18 0.18 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Boreal Metals 0.185 - 0.185 0.185 0.01 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Carmax Mining 0.08 - 0.08 0.08 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cencotech Inc 0.58 - 0.58 0.58 0.01 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ChroMedX Corp 0.295 - 0.295 0.295 0.01 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dalmac Energy 0.075 - 0.075 0.075 0.02 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Datametrex AI 0.085 - 0.085 0.085 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ePlay Digital 0.095 - 0.095 0.095 0.01 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ePlay Digital 0.1 - 0.1 0.1 0.01 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
GFG Resources 0.23 - 0.23 0.23 0.01 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Marifil Mines 0.22 - 0.22 0.22 0.06 37.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Minera Alamos 0.12 - 0.12 0.12 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nicola Mining 0.13 - 0.13 0.13 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Timia Capital 0.165 - 0.165 0.165 0.01 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
WesCan Energy 0.09 - 0.09 0.09 0.01 12.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
360 Blockchain 0.07 - 0.07 0.07 0.01 7.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aben Resources 0.23 - 0.23 0.23 0.01 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Convalo Health 0.065 - 0.065 0.065 0.01 7.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dmg Blockchain 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Drone Delivery 1.84 - 1.84 1.84 0.02 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Drone Delivery 1.84 - 1.84 1.84 0.03 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Emerald Health 4.06 - 4.06 4.06 0.06 1.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hashchain Tech 0.12 - 0.12 0.12 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hashchain Tech 0.125 - 0.125 0.125 0.01 4.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kontrol Energy 0.9 - 0.9 0.9 0.02 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Health 1.05 - 1.05 1.05 0.03 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Organic Garage 0.205 - 0.205 0.205 0.01 4.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Peekaboo Beans 0.33 - 0.33 0.33 0.03 10.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
S Split Pref A 11.25 - 11.25 11.25 0.68 6.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Stem 7 Capital 0.45 - 0.45 0.45 0.03 7.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tanager Energy 0.06 - 0.06 0.06 0.01 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Threed Capital 0.1 - 0.1 0.1 0.01 10.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
YDreams Global 0.115 - 0.115 0.115 0.01 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bayhorse Silver 0.135 - 0.135 0.135 0.01 7.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cameo Resources 0.265 - 0.265 0.265 0.01 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canuc Resources 0.18 - 0.18 0.18 0.01 2.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ceylon Graphite 0.18 - 0.18 0.18 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Eight Solutions 0.12 - 0.12 0.12 0.01 4.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Global UAV Tech 0.085 - 0.085 0.085 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Govermedia Plus 0.25 - 0.25 0.25 0.03 12.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Graphite Energy 0.16 - 0.16 0.16 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Iconic Minerals 0.1 - 0.1 0.1 0.01 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kraken Robotics 0.205 - 0.205 0.205 0.03 12.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
LeenLife Pharma 0.105 - 0.105 0.105 0.01 4.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lorraine Copper 0.11 - 0.11 0.11 0.04 31.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Planet Ventures 0.125 - 0.125 0.125 0.01 4.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Search Minerals 0.055 - 0.055 0.055 0.01 9.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tudor Gold Corp 0.42 - 0.42 0.42 0.01 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Volcanic Metals 0.145 - 0.145 0.145 0.01 3.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Zephyr Minerals 0.26 - 0.26 0.26 0.02 6.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Arch Biopartners 1.19 - 1.19 1.19 0.02 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bewhere Holdings 0.285 - 0.285 0.285 0.01 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bewhere Holdings 0.285 - 0.285 0.285 0.01 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Blue Sky Uranium 0.19 - 0.19 0.19 0.01 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Centenera Mining 0.13 - 0.13 0.13 0.01 4.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Consolidated HCI 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Georox Resources 0.075 - 0.075 0.075 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Goldex Resources 0.61 - 0.61 0.61 0.01 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lite Access Tech 0.75 - 0.75 0.75 0.06 8.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Lite Access Tech 0.72 - 0.72 0.72 0.06 9.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
PentaNova Energy 0.095 - 0.095 0.095 0.02 18.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Till Capital Ltd 2.39 - 2.39 2.39 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
War Eagle Mining 0.115 - 0.115 0.115 0.02 21.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belgravia Capital 0.05 - 0.05 0.05 0.01 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Big Bar Resources 0.37 - 0.37 0.37 0.01 2.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Copper Creek Gold 0.14 - 0.14 0.14 0.01 7.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Far Resources Ltd 0.26 - 0.26 0.26 0.01 3.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Goliath Resources 0.23 - 0.23 0.23 0.01 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pasinex Resources 0.12 - 0.12 0.12 0.02 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Quadron Cannatech 0.32 - 0.32 0.32 0.01 3.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sparton Resources 0.065 - 0.065 0.065 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Xanthic Biopharma 0.235 - 0.235 0.235 0.01 4.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ashburton Ventures 0.07 - 0.07 0.07 0.01 7.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aston Bay Holdings 0.22 - 0.22 0.22 0.01 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Astorius Resources 0.05 - 0.05 0.05 0.01 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Balmoral Resources 0.195 - 0.195 0.195 0.02 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cornerstone Metals 1.21 - 1.21 1.21 0.24 19.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kaneh Bosm BioTech 0.63 - 0.63 0.63 0.07 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Millennial Esports 0.12 - 0.12 0.12 0.01 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nuran Wireless Inc 0.135 - 0.135 0.135 0.01 3.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pacific Rim Cobalt 0.38 - 0.38 0.38 0.03 7.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pascal Biosciences 0.4 - 0.4 0.4 0.03 7.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tower One Wireless 0.16 - 0.16 0.16 0.01 6.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Pharma Inc 0.41 - 0.41 0.41 0.03 7.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Western Investment 0.405 - 0.405 0.405 0.02 3.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Westhaven Ventures 0.135 - 0.135 0.135 0.02 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canadian Metals Inc 0.095 - 0.095 0.095 0.01 10.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fab Form Industries 0.58 - 0.58 0.58 0.04 6.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fandom Sports Media 0.095 - 0.095 0.095 0.01 10.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Firesteel Resources 0.16 - 0.16 0.16 0.01 3.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Savant Explorations 0.07 - 0.07 0.07 0.01 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Solegear Bioplastic 0.135 - 0.135 0.135 0.01 3.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alchemist Mining Inc 0.09 - 0.09 0.09 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Broadway Gold Mining 0.15 - 0.15 0.15 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canntab Therapeutics 0.7 - 0.7 0.7 0.01 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Desert Gold Ventures 0.2 - 0.2 0.2 0.01 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Global Daily Fantasy 0.165 - 0.165 0.165 0.01 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Global Energy Metals 0.11 - 0.11 0.11 0.01 10.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Great Bear Resources 0.54 - 0.54 0.54 0.01 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
QMC Quantum Minerals 0.4 - 0.4 0.4 0.01 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
QMC Quantum Minerals 0.4 - 0.4 0.4 0.02 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Silver One Resources 0.2 - 0.2 0.2 0.01 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Western Uranium Corp 0.78 - 0.78 0.78 0.03 3.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alliance Growers Corp 0.25 - 0.25 0.25 0.02 8.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada House Wellness 0.22 - 0.22 0.22 0.01 4.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cryptanite Blockchain 0.135 - 0.135 0.135 0.04 25.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dividend Growth Split 7.18 - 7.18 7.18 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Relevium Technologies 0.15 - 0.15 0.15 0.01 3.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Rheingold Exploration 0.3 - 0.3 0.3 0.01 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Rocky Mountain Liquor 0.08 - 0.08 0.08 0.02 18.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
St-Georges Eco-Mining 0.19 - 0.19 0.19 0.01 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
St-Georges Eco-Mining 0.195 - 0.195 0.195 0.01 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Stakeholder Gold Corp 0.15 - 0.15 0.15 0.04 26.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aequus Pharmaceuticals 0.21 - 0.21 0.21 0.01 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Explorex Resources Inc 0.31 - 0.31 0.31 0.01 3.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Green Organic Dutchman 6.88 - 6.88 6.88 0.03 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Margaret Lake Diamonds 0.09 - 0.09 0.09 0.01 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Renforth Resources Inc 0.045 - 0.045 0.045 0.01 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vigil Health Solutions 0.48 - 0.48 0.48 0.01 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Bluebird Battery Metals 0.32 - 0.32 0.32 0.03 7.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Power Americas Minerals 0.15 - 0.15 0.15 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Rockshield Capital Corp 0.22 - 0.22 0.22 0.01 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Rockshield Capital Corp 0.225 - 0.225 0.225 0.01 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tantalex Resources Corp 0.095 - 0.095 0.095 0.01 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tantalex Resources Corp 0.1 - 0.1 0.1 0.02 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Brookfield Office Pref E 24.96 - 24.96 24.96 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Glen Eagle Resources Inc 0.12 - 0.12 0.12 0.02 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tornado Global Hydrovacs 0.095 - 0.095 0.095 0.01 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cypress Development Corp. 0.3 - 0.3 0.3 0.01 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Top 10 Canadian Financial 9.43 - 9.43 9.43 0.05 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cielo Waste Solutions Corp 0.2 - 0.2 0.2 0.01 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hello Pal International Inc 0.275 - 0.275 0.275 0.01 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Element Lifestyle Retirement 0.15 - 0.15 0.15 0.02 15.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canadian Investment Grade P2L 28.5 - 28.5 28.5 0.24 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Northern Graphite Corporation 0.39 - 0.39 0.39 0.06 18.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Advanced Proteome Therapeutics 0.08 - 0.08 0.08 0.01 6.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Consolidated Westview Resource 0.54 - 0.54 0.54 0.01 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Premier Diversified Holdings Inc 0.025 - 0.025 0.025 0.01 25.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Imagination Park Entertainment Inc 0.23 - 0.23 0.23 0.03 10.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mint 0.155 - 0.155 0.155 0.03 19.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mint 0.14 - 0.14 0.14 0.03 21.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Choom 1.23 - 1.23 1.23 0.12 9.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Emblem 1.38 - 1.38 1.38 0.05 3.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Emblem 1.39 - 1.39 1.39 0.03 2.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vogogo 0.38 - 0.38 0.38 0.03 7.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wi-LAN 1.48 - 1.48 1.48 0.02 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Freshii 6.48 - 6.48 6.48 0.16 2.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
GT Gold 0.78 - 0.78 0.78 0.02 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Isodiol 0.54 - 0.54 0.54 0.01 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
MINTome 7.06 - 7.06 7.06 0.04 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Newalta 1.26 - 1.26 1.26 0.03 2.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Phivida 0.77 - 0.77 0.77 0.03 3.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Phivida 0.79 - 0.79 0.79 0.02 2.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ICC Labs 1.46 - 1.46 1.46 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ICC Labs 1.46 - 1.46 1.46 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Katipult 0.84 - 0.84 0.84 0.02 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Medicure 7.45 - 7.45 7.45 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alio Gold 1.9 - 1.9 1.9 0.06 3.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTL Group 4.81 - 4.81 4.81 0.06 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTL Group 4.82 - 4.82 4.82 0.11 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kew Media 7.9 - 7.9 7.9 0.06 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Novoheart 0.42 - 0.42 0.42 0.02 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Citadelome 3.39 - 3.39 3.39 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Corsa Coal 1.02 - 1.02 1.02 0.08 7.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cryptobloc 0.06 - 0.06 0.06 0.01 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
GoldMining 0.9 - 0.9 0.9 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
InPlay Oil 1.71 - 1.71 1.71 0.04 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
K92 Mining 0.94 - 0.94 0.94 0.03 3.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
K92 Mining 0.93 - 0.93 0.93 0.02 2.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
NanoXplore 1.99 - 1.99 1.99 0.10 5.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nexus REIT 2 - 2 2 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Second Cup 3.03 - 3.03 3.03 0.13 4.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Beleave Inc 1.46 - 1.46 1.46 0.06 4.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Beleave Inc 1.46 - 1.46 1.46 0.06 4.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dundee Corp 1.65 - 1.65 1.65 0.02 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Glance Tech 0.5 - 0.5 0.5 0.02 3.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Granite Oil 2.84 - 2.84 2.84 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Invictus MD 1.66 - 1.66 1.66 0.07 4.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Invictus MD 1.65 - 1.65 1.65 0.09 5.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
LGC Capital 0.165 - 0.165 0.165 0.01 3.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
LGC Capital 0.165 - 0.165 0.165 0.01 3.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
LSC Lithium 0.76 - 0.76 0.76 0.02 2.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
LSC Lithium 0.75 - 0.75 0.75 0.01 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
NEO Lithium 1.28 - 1.28 1.28 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
NEO Lithium 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pacton Gold 0.68 - 0.68 0.68 0.02 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TeraGo Inc. 6.31 - 6.31 6.31 0.06 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Crystal Lake 0.59 - 0.59 0.59 0.01 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
First Cobalt 0.485 - 0.485 0.485 0.03 5.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
First Cobalt 0.49 - 0.49 0.49 0.03 6.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Friday Night 0.58 - 0.58 0.58 0.01 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Friday Night 0.57 - 0.57 0.57 0.02 3.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fronsac REIT 0.57 - 0.57 0.57 0.05 8.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Golden Arrow 0.47 - 0.47 0.47 0.01 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
High Hampton 1.02 - 1.02 1.02 0.03 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
InMed Pharma 0.85 - 0.85 0.85 0.02 2.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
LeoNovus Inc 0.18 - 0.18 0.18 0.02 12.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Leaf 0.295 - 0.295 0.295 0.01 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Leaf 0.3 - 0.3 0.3 0.01 1.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
MGX Minerals 1.06 - 1.06 1.06 0.01 0.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Orezone Gold 0.81 - 0.81 0.81 0.01 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Pivot Pharma 0.48 - 0.48 0.48 0.01 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Revival Gold 0.85 - 0.85 0.85 0.02 2.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
SRG Graphite 1.26 - 1.26 1.26 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Titan Mining 1.48 - 1.48 1.48 0.02 1.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vier Capital 0.7 - 0.7 0.7 0.07 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Cipher Pharma 2.91 - 2.91 2.91 0.05 1.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dundee Pref B 11.15 - 11.15 11.15 0.04 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fireweed Zinc 1.46 - 1.46 1.46 0.06 4.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
IMPACT Silver 0.4 - 0.4 0.4 0.01 2.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Jaguar Mining 0.36 12.5 0.36 12.5 12.08 3355.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aleafia Health 0.67 - 0.67 0.67 0.14 20.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Axion Ventures 0.84 - 0.84 0.84 0.01 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Blue Ribbonome 8.96 - 8.96 8.96 0.04 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Monarques Gold 0.3 - 0.3 0.3 0.01 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nighthawk Gold 0.44 - 0.44 0.44 0.01 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Premium Income 7.87 - 7.87 7.87 0.03 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Americas Silver 4.01 - 4.01 4.01 0.08 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
AnalytixInsight 0.41 - 0.41 0.41 0.01 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Belo Sun Mining 0.245 - 0.245 0.245 0.02 8.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Canada Jetlines 0.63 - 0.63 0.63 0.06 10.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ceres Global Ag 4.04 - 4.04 4.04 0.06 1.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Chesswood Group 11.15 - 11.15 11.15 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Correvio Pharma 4.92 - 4.92 4.92 0.11 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Defiance Silver 0.29 - 0.29 0.29 0.03 10.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Euro Sun Mining 1.03 - 1.03 1.03 0.02 1.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Evrim Resources 1.14 - 1.14 1.14 0.02 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Evrim Resources 1.14 - 1.14 1.14 0.02 1.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Goodfood Market 2.49 - 2.49 2.49 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Portage Biotech 0.14 - 0.14 0.14 0.01 7.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Renaissance Oil 0.22 - 0.22 0.22 0.01 4.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sable Resources 0.25 - 0.25 0.25 0.02 8.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Valens Groworks 1.31 - 1.31 1.31 0.03 2.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vendetta Mining 0.195 - 0.195 0.195 0.01 2.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Vendetta Mining 0.2 - 0.2 0.2 0.01 2.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wealth Minerals 1.11 - 1.11 1.11 0.04 3.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
AKITA Drilling A 5.69 - 5.69 5.69 0.02 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Almadex Minerals 0.73 - 0.73 0.73 0.03 4.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Almadex Minerals 0.75 - 0.75 0.75 0.02 2.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aurion Resources 0.92 - 0.92 0.92 0.04 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aurion Resources 0.92 - 0.92 0.92 0.03 3.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Barsele Minerals 0.66 - 0.66 0.66 0.03 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BlissCo Cannabis 0.41 - 0.41 0.41 0.03 6.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Delta 9 Cannabis 1.46 - 1.46 1.46 0.02 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Delta 9 Cannabis 1.46 - 1.46 1.46 0.02 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴