شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7634
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 22:43:25
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.24%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

900
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 23:05:54
75 (7.68%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
40 (4.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.32 143.58B - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.28 143.58B - 25.28 25.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.33 143.58B - 25.33 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.75 143.58B - 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Royal Bank Of Canada 98.28 143.58B - 98.27 98.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Royal Bank of Canada Pref G 25.35 143.58B 25.39 25.35 25.39 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Toronto Dominion Bank 73.53 140.51B - 73.53 73.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Royal Bank of Canada Pref K 25.21 116.81B - 25.21 25.21 0.12 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Royal Bank of Canada Pref Z 23.42 116.81B - 23.42 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Suncor Energy 46.47 87.46B - 46.47 46.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Enbridge Cumulative Red B Prf 17.88 80.16B - 17.88 17.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Enbridge D Cum Redeemable Prf 19.15 80.16B - 19.15 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Enbridge H Cum Redeemable Prf 18.05 80.16B - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Enbridge Pref J 21.9 80.16B - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Enbridge F Cum Redeemable Prf 19.78 80.16B - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Enbridge Pref A 23.7 80.16B - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Bank of Montreal 102.9 65.14B - 102.9 102.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Brookfield Asset Management 54.9 52.92B - 54.9 54.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Brookfield Asset Management 54.94 52.92B - 54.85 54.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Bce Pref N 20.37 51.10B 20.5 20.37 20.5 0.14 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Canadian Imperial Bank 115.56 50.90B - 115.56 115.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
TransCanada Pref E 22.84 50.71B - 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Transcanada Cum Red First 5 Prf 17.89 50.71B - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Transcanada Cum Redeem 1St 1 Prf 20.39 50.71B - 20.39 20.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
TransCanada 52.74 50.71B - 52.74 52.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Brookfield Asset Pref A 25.12 50.46B - 25.12 25.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Bce Sr R Prf 20.33 47.83B - 20.33 20.33 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Manulife 21.14 46.88B - 21.14 21.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Nutrien 71.52 45.38B - 71.52 71.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Nutrien 71.56 45.38B - 71.56 71.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Thomson Reuters 61.59 37.48B - 61.59 61.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Thomson Reuters Corp Sr B Prf 18.5 37.48B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Thomson Reuters 61.55 37.48B - 61.55 61.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Restaurant Brands Int 74.22 37.04B - 74.22 74.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Restaurant Brands Int 74.2 37.04B - 74.2 74.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Imperial Oil 43.83 36.00B - 43.83 43.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Imperial Oil 43.87 36.00B - 43.87 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Canadian Pacific Railway 265.16 34.36B - 265.16 265.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Alimentation Couche-Tard 61.68 32.32B - 61.68 61.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳
Alimentation Couchen A 61.75 32.32B - 61.75 61.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲:۳۳