شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7611
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:17:19
0 (1.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.91%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

962
قیمت روز
11 (1.16%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:14
28 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
52 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
69 (7.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.7 143.58B 24.71 24.7 24.71 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Royal Bank Of Canada 102.07 143.58B 101.93 101.93 102.07 0.74 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.24 143.58B - 25.24 25.24 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.23 143.58B - 25.23 25.23 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Royal Bank of Canada Pref G 25.28 143.58B - 25.28 25.28 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.33 143.58B 25.32 25.32 25.33 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Toronto Dominion Bank 78.2 140.51B 78.07 78.07 78.2 0.65 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Royal Bank of Canada Pref Z 23.54 116.81B - 23.54 23.54 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Royal Bank of Canada Pref K 24.92 116.81B - 24.92 24.92 0.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Suncor Energy 53.85 87.46B 53.78 53.78 53.85 0.66 1.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Enbridge F Cum Redeemable Prf 19.91 80.16B 19.95 19.91 19.95 0.30 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Enbridge Cumulative Red B Prf 18.48 80.16B 18.5 18.48 18.5 0.22 1.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Enbridge H Cum Redeemable Prf 18.5 80.16B - 18.5 18.5 0.22 1.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Enbridge D Cum Redeemable Prf 19.42 80.16B - 19.42 19.42 0.23 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Enbridge Pref J 22.2 80.16B 22.35 22.2 22.35 0.31 1.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Enbridge Pref A 24 80.16B - 24 24 0.40 1.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Bank of Montreal 104.38 65.14B 104.18 104.18 104.38 0.64 0.62% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Brookfield Asset Management 56.85 52.92B 56.77 56.77 56.85 0.73 1.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Brookfield Asset Management 56.95 52.92B 56.76 56.76 56.95 0.83 1.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Bce Pref N 20.7 51.10B - 20.7 20.7 0.05 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Canadian Imperial Bank 120.35 50.90B 120.15 120.15 120.35 0.86 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
TransCanada 57.86 50.71B 57.82 57.82 57.86 0.27 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
TransCanada Pref E 22.53 50.71B 22.65 22.53 22.65 0.11 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Transcanada Cum Redeem 1St 1 Prf 20.57 50.71B 20.54 20.54 20.57 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Transcanada Cum Red First 5 Prf 17.77 50.71B - 17.77 17.77 0.05 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۲
Brookfield Asset Pref A 25.8 50.46B - 25.8 25.8 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Bce Sr R Prf 20.59 47.83B 20.56 20.56 20.59 0.09 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Manulife 24.51 46.88B 24.44 24.44 24.51 0.56 2.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Nutrien 73.68 45.38B 73.6 73.6 73.68 0.13 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Nutrien 73.67 45.38B 73.57 73.57 73.67 0.08 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Thomson Reuters 56.02 37.48B 56.18 56.02 56.18 0.26 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Thomson Reuters 56.09 37.48B 55.87 55.87 56.09 0.30 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Thomson Reuters Corp Sr B Prf 19.13 37.48B 19 19 19.13 0.17 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Restaurant Brands Int 81.4 37.04B 81.3 81.3 81.4 0.15 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Restaurant Brands Int 81.36 37.04B 81.25 81.25 81.36 0.09 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Imperial Oil 42.28 36.00B 42.07 42.07 42.28 0.63 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Imperial Oil 42.27 36.00B 42.15 42.15 42.27 0.65 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Canadian Pacific Railway 265.45 34.36B 265.59 265.45 265.59 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Alimentation Couche-Tard 61.07 32.32B 61.02 61.02 61.07 0.88 1.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Alimentation Couchen A 61.12 32.32B - 61.12 61.12 0.57 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۳