شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14790 2230.00B - 14790 14790 10.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETI 15 754.37B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Societe Generale de Banques 7845 376.29B - 7845 7845 45.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Coris Bank 7700 281.60B - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Bank of Africa Senegal 1575 280.16B - 1575 1575 25.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Ecobank 2500 264.24B - 2500 2500 200.00 8.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bollore Africa Logistics 1350 206.85B - 1350 1350 50.00 3.85% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Cfao Cote d’Ivoire 430 136.03B - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Total Cote d’Ivoire 1215 125.61B - 1215 1215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Societe de Limonaderie 44885 121.81B - 44885 44885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Banque Internationale Cote d Ivoire 5550 121.67B - 5550 5550 350.00 6.73% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Ivoirienne d’Electricite 1245 100.52B - 1245 1245 30.00 2.41% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Benin 3310 97.84B - 3310 3310 110.00 3.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Burkina Faso 3290 87.40B - 3290 3290 90.00 2.81% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2585 84.00B - 2585 2585 10.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe des Caoutchoucs 1850 82.09B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Societe Africaine de Plantations 950 81.79B - 950 950 45.00 4.74% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Vivo Energy 795 72.45B - 795 795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Uniwax 1450 64.33B - 1450 1450 30.00 2.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Nestle Cote d’Ivoire 445 58.38B - 445 445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Filatures Tissages Sacs 890 56.27B - 890 890 10.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bank of Africa Niger 2800 55.25B - 2800 2800 20.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
BOA Mali 1240 54.34B - 1240 1240 85.00 7.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Total Senegal 1300 54.34B - 1300 1300 90.00 7.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Palmci 910 48.70B - 910 910 10.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Societe Ivoirienne des Tabacs 780 41.30B - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۰۱
Societe Multinationale de Bitumes 3050 38.00B - 3050 3050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Societe de Distribution d’Eau 2800 37.80B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Societe Ivoirienne Banque 2500 33.50B - 2500 2500 5.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Tractafric Motors 2695 26.40B - 2695 2695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Sucrivoire 600 22.64B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۲
Bernabe Cote d’Ivoire 800 16.53B - 800 800 50.00 6.25% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Servair Abidjan 1250 16.37B - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Onatel 2750 15.93B - 2750 2750 50.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 640 8.29B - 640 640 10.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Crown Societe Ivoirienne 135 7.05B - 135 135 5.00 3.70% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Air Liquide 270 3.06B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Societe d’Etudes et de Travaux 190 3.02B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲