کالایاب
شاخص یاب
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16490 2230.00B - 16490 16490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
ETI 17 754.37B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۲:۰۲
Societe Generale de Banques 9000 376.29B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Coris Bank 7695 281.60B - 7695 7695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Bank of Africa Senegal 1650 280.16B - 1650 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Ecobank 3275 264.24B - 3275 3275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Bollore Africa Logistics 1280 206.85B - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Cfao Cote d’Ivoire 415 136.03B - 415 415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Total Cote d’Ivoire 1460 125.61B - 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Societe de Limonaderie 34000 121.81B - 34000 34000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Banque Internationale Cote d Ivoire 4090 121.67B - 4090 4090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Ivoirienne d’Electricite 1230 100.52B - 1230 1230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Bank of Africa Benin 3310 97.84B - 3310 3310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Bank of Africa Burkina Faso 3750 87.40B - 3750 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2760 84.00B - 2760 2760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Societe des Caoutchoucs 2020 82.09B - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Societe Africaine de Plantations 1960 81.79B - 1960 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Vivo Energy 840 72.45B - 840 840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Uniwax 2175 64.33B - 2175 2175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Nestle Cote d’Ivoire 725 58.38B - 725 725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Filatures Tissages Sacs 1400 56.27B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Bank of Africa Niger 3380 55.25B - 3380 3380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
BOA Mali 2195 54.34B - 2195 2195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Total Senegal 1395 54.34B - 1395 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Palmci 900 48.70B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Societe Ivoirienne des Tabacs 1130 41.30B - 1130 1130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Societe Multinationale de Bitumes 4500 38.00B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Societe de Distribution d’Eau 3100 37.80B - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Societe Ivoirienne Banque 2500 33.50B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Tractafric Motors 119000 26.40B - 119000 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Sucrivoire 710 22.64B - 710 710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Bernabe Cote d’Ivoire 1750 16.53B - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Servair Abidjan 1080 16.37B - 1080 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Onatel 3905 15.93B - 3905 3905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۹
Unilever Cote d’Ivoire 3780 14.89B - 3780 3780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۲:۰۲
Societe Ivoirienne de Cables 955 8.29B - 955 955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Crown Societe Ivoirienne 200 7.05B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Air Liquide 375 3.06B - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Societe d’Etudes et de Travaux 170 3.02B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲