کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5666
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:37:04
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.87%)
نوسان سالیانه

BGBX40

575
قیمت روز
5 (0.85%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:06
2 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
8 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
60 (9.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.85 584.82M - 9.85 9.85 0.10 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Sopharma AD 3.35 542.52M - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Chimimport AD 1.74 527.22M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
CEZ Distribution BG 220 478.14M - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
CB First Investment Bank AD 3.28 396.00M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Monbat AD 6.55 329.55M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Eurohold Bulgaria AD 1.99 292.34M - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
M S Hydraulic AD 7.25 290.96M - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Velgraf Asset 3.9 253.85M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Albena AD 41.8 239.30M - 41.8 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Sopharma Trading AD 6.65 236.92M - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Alcomet AD 10 233.39M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Speedy AD 48.6 215.10M - 48.6 48.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۲
Central Co Bank 1.58 196.32M - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Advance Terafun 1.96 184.69M - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Holding Varna AD 39.6 184.30M - 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
BACB AD 6.5 182.72M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۱:۰۲
Stara Planina Hold AD 5.15 149.10M - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.45 130.68M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۴
Neochim AD 24 118.38M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Bulgartabac Holding AD 6.9 115.67M - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Himsnab Bulgaria AD 42.6 107.27M - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
CEZ Electro BG 23600 107.00M - 23600 23600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۱:۰۲
Balkan and Sea Properties 16.6 102.49M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Korado 6.85 98.11M - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
HES AD 4.8 90.97M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Trace Group Hold AD 2.64 89.06M - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
BG Agro AD 1.2 79.91M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Oil & Gas Exploration & Production 6.7 78.87M - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Sila Holding AD 2.16 78.13M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
CB Texim Bank AD 2.8 75.59M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Agria Group Holding AD 8.65 73.44M - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
IHB 1 73.14M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
Investor.BG AD 16.2 66.95M - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.216 64.57M - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۰۲
EMKA AD 2.7 60.65M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
Holding Nov Vek AD 15.5 60.01M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۲
Odessos Shiprepair Yard AD 68 56.90M - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Sirma Group 0.675 54.61M - 0.675 0.675 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۱