کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5711
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:37:12
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

575
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
8 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
34 (5.63%)
تغییر ۶ ماهه
83 (12.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.75 584.82M - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sopharma AD 3.45 542.52M - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Chimimport AD 1.79 527.22M - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
CEZ Distribution BG 234 478.14M - 234 234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
CB First Investment Bank AD 3.46 396.00M - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Monbat AD 6.5 329.55M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Eurohold Bulgaria AD 1.9 292.34M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
M S Hydraulic AD 7.5 290.96M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Velgraf Asset 3.88 253.85M - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Albena AD 42.4 239.30M - 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Sopharma Trading AD 7.1 236.92M - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Alcomet AD 10.5 233.39M - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Speedy AD 52 215.10M - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Central Co Bank 1.51 196.32M - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Advance Terafun 1.87 184.69M - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Holding Varna AD 39.8 184.30M - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
BACB AD 6.45 182.72M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Stara Planina Hold AD 6 149.10M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.55 130.68M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۱
Neochim AD 21.6 118.38M - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Bulgartabac Holding AD 7.1 115.67M - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Himsnab Bulgaria AD 44.8 107.27M - 44.8 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۲
CEZ Electro BG 24200 107.00M - 24200 24200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Balkan and Sea Properties 16.5 102.49M - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Korado 7.15 98.11M - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
HES AD 4.9 90.97M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Trace Group Hold AD 2.76 89.06M - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
BG Agro AD 1.65 79.91M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Oil & Gas Exploration & Production 6.8 78.87M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Sila Holding AD 2.02 78.13M - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
CB Texim Bank AD 2.78 75.59M - 2.78 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Agria Group Holding AD 10 73.44M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
IHB 1 73.14M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Investor.BG AD 16.2 66.95M - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.24 64.57M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
EMKA AD 2.56 60.65M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Holding Nov Vek AD 15 60.01M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Odessos Shiprepair Yard AD 73 56.90M - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Sirma Group 0.705 54.61M - 0.705 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱