شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5784
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:34:11
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.87%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

582
قیمت روز
5 (0.79%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
5 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
52 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
105 (15.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.35 584.82M - 9.35 9.35 0.05 0.54% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma AD 3.64 542.52M - 3.64 3.64 0.14 4.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Chimimport AD 1.945 527.22M - 1.945 1.945 0.06 2.91% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
CEZ Distribution BG 200 478.14M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
CB First Investment Bank AD 3.8 396.00M - 3.8 3.8 0.10 2.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Monbat AD 7.25 329.55M - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Eurohold Bulgaria AD 1.5 292.34M - 1.5 1.5 0.09 6.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
M S Hydraulic AD 7.6 290.96M - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Velgraf Asset 3.8 253.85M - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Albena AD 42.4 239.30M - 42.4 42.4 0.80 1.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Trading AD 7.15 236.92M - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Alcomet AD 11.2 233.39M - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Speedy AD 52 215.10M - 52 52 1.00 1.96% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Central Co Bank 1.62 196.32M - 1.62 1.62 0.10 6.58% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Advance Terafun 1.96 184.69M - 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Holding Varna AD 38.4 184.30M - 38.4 38.4 0.40 1.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
BACB AD 6.5 182.72M - 6.5 6.5 0.45 7.44% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Stara Planina Hold AD 5.9 149.10M - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.55 130.68M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Neochim AD 29.2 118.38M - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Bulgartabac Holding AD 10.9 115.67M - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Himsnab Bulgaria AD 45 107.27M - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۴
CEZ Electro BG 21000 107.00M - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۳
Balkan and Sea Properties 16 102.49M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Korado 7.05 98.11M - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴
HES AD 4.84 90.97M - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Trace Group Hold AD 2.7 89.06M - 2.7 2.7 0.08 3.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
BG Agro AD 1.55 79.91M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۶
Oil & Gas Exploration & Production 6.85 78.87M - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
Sila Holding AD 2.12 78.13M - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
CB Texim Bank AD 2.7 75.59M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Agria Group Holding AD 10 73.44M - 10 10 0.10 1.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
IHB 1.06 73.14M - 1.06 1.06 0.01 0.94% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Investor.BG AD 16 66.95M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.24 64.57M - 0.24 0.24 0.01 4.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
EMKA AD 2.8 60.65M - 2.8 2.8 0.20 7.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
Holding Nov Vek AD 14.3 60.01M - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Odessos Shiprepair Yard AD 76 56.90M - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Sirma Group 0.84 54.61M - 0.84 0.84 0.08 9.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵