شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5632
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:32:04
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.20%)
نوسان سالیانه

BGBX40

554
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:59
21 (3.69%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
41 (6.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 10.4 584.82M - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Sopharma AD 3.42 542.52M - 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Chimimport AD 1.675 527.22M - 1.675 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
CEZ Distribution BG 208 478.14M - 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
CB First Investment Bank AD 2.92 396.00M - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Monbat AD 6.35 329.55M - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Eurohold Bulgaria AD 1.65 292.34M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
M S Hydraulic AD 5.95 290.96M - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Velgraf Asset 3.92 253.85M - 3.9 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Albena AD 39.8 239.30M - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Sopharma Trading AD 5.85 236.92M - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Alcomet AD 8.3 233.39M - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Speedy AD 50 215.10M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Central Co Bank 1.56 196.32M - 1.56 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Advance Terafun 1.9 184.69M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Holding Varna AD 38 184.30M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
BACB AD 6.45 182.72M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۲
Stara Planina Hold AD 4.98 149.10M - 4.98 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.45 130.68M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Neochim AD 15.5 118.38M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲:۰۱
Bulgartabac Holding AD 6 115.67M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Himsnab Bulgaria AD 46.2 107.27M - 46.2 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
CEZ Electro BG 23600 107.00M - 23600 23600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Balkan and Sea Properties 16.6 102.49M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Korado 6.45 98.11M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
HES AD 4.4 90.97M - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Trace Group Hold AD 3.22 89.06M - 3.22 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
BG Agro AD 1.6 79.91M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Oil & Gas Exploration & Production 6.15 78.87M - 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲:۰۱
Sila Holding AD 2.16 78.13M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
CB Texim Bank AD 2.74 75.59M - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Agria Group Holding AD 7.15 73.44M - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲:۰۱
IHB 1 73.14M - 1 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Investor.BG AD 16.4 66.95M - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.21 64.57M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
EMKA AD 2.4 60.65M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Holding Nov Vek AD 16.5 60.01M - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
Odessos Shiprepair Yard AD 84.5 56.90M - 83.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Sirma Group 0.68 54.61M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۳:۰۱