شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5784
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:38:22
0 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.82%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:31
37 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
34 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
70 (10.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 8.55 584.82M - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Sopharma AD 3.72 542.52M - 3.72 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Chimimport AD 1.975 527.22M - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
CEZ Distribution BG 212 478.14M - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
CB First Investment Bank AD 3.46 396.00M - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Monbat AD 7.7 329.55M - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Eurohold Bulgaria AD 1.615 292.34M - 1.615 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
M S Hydraulic AD 7.9 290.96M - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Velgraf Asset 3.7 253.85M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
Albena AD 43.4 239.30M - 43.4 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Sopharma Trading AD 6.95 236.92M - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Alcomet AD 12 233.39M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Speedy AD 44.6 215.10M - 44.6 44.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Central Co Bank 1.43 196.32M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Advance Terafun 1.96 184.69M - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Holding Varna AD 37.6 184.30M - 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
BACB AD 6.05 182.72M - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Stara Planina Hold AD 6.85 149.10M - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Svilosa AD 5.4 134.64M - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Sopharma Properties 6.4 130.68M - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۲
Neochim AD 33 118.38M - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Bulgartabac Holding AD 15.3 115.67M - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
Himsnab Bulgaria AD 42.6 107.27M - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
CEZ Electro BG 22600 107.00M - 22600 22600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Balkan and Sea Properties 15.7 102.49M - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Korado 7.15 98.11M - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
HES AD 4.84 90.97M - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Trace Group Hold AD 2.84 89.06M - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
BG Agro AD 1.5 79.91M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Oil & Gas Exploration & Production 5.7 78.87M - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Sila Holding AD 1.8 78.13M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
CB Texim Bank AD 2.76 75.59M - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
Agria Group Holding AD 9.2 73.44M - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
IHB 1 73.14M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۲
Investor.BG AD 14.5 66.95M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.274 64.57M - 0.274 0.274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۱
EMKA AD 2.44 60.65M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Holding Nov Vek AD 15 60.01M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Odessos Shiprepair Yard AD 76 56.90M - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Sirma Group 0.96 54.61M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲