کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.581
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:36:16
0 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.21%)
نوسان سالیانه

BGBX40

579
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:01:17
3 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
16 (2.69%)
تغییر ۶ ماهه
52 (8.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.6 584.82M - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Sopharma AD 3.41 542.52M - 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Chimimport AD 1.75 527.22M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CEZ Distribution BG 240 478.14M - 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CB First Investment Bank AD 3.28 396.00M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Monbat AD 6.65 329.55M - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Eurohold Bulgaria AD 1.93 292.34M - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
M S Hydraulic AD 7.4 290.96M - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Velgraf Asset 3.9 253.85M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Albena AD 42.6 239.30M - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Sopharma Trading AD 6.7 236.92M - 6.7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Alcomet AD 10.5 233.39M - 10.5 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Speedy AD 51 215.10M - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Central Co Bank 1.5 196.32M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Advance Terafun 1.9 184.69M - 1.845 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Holding Varna AD 38.6 184.30M - 38.6 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
BACB AD 6.45 182.72M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Stara Planina Hold AD 5.65 149.10M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.55 130.68M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Neochim AD 25.8 118.38M - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Bulgartabac Holding AD 9.3 115.67M - 8.9 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Himsnab Bulgaria AD 38 107.27M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۰۲
CEZ Electro BG 23600 107.00M - 23600 23600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Balkan and Sea Properties 16.6 102.49M - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۰۵
Korado 7 98.11M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
HES AD 4.96 90.97M - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Trace Group Hold AD 2.84 89.06M - 2.84 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
BG Agro AD 1.4 79.91M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Oil & Gas Exploration & Production 7.1 78.87M - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Sila Holding AD 2.16 78.13M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
CB Texim Bank AD 2.76 75.59M - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Agria Group Holding AD 9.2 73.44M - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
IHB 1.02 73.14M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
Investor.BG AD 16.2 66.95M - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۲
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.23 64.57M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
EMKA AD 2.6 60.65M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Holding Nov Vek AD 14.9 60.01M - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳
Odessos Shiprepair Yard AD 68.5 56.90M - 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Sirma Group 0.675 54.61M - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۳